Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ 2015 Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 161/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ 2015 Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Sau khi xem xét Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015; cụ thể như sau:

1. Danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai gồm 728 dự án với diện tích là 1.566,10 ha.

(Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo)

2. Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng gồm 387 dự án với diện tích là 295,865 ha; cụ thể:

a) Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua gồm 386 dự án với diện tích cần chuyển mục đích là 283,165 ha.

b) Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gồm 01 dự án với diện tích là 12,7 ha đất trồng lúa (tiểu dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua 08 xã trên địa bàn huyện Văn Yên).

(Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo)

3. Cho phép tiếp tục thực hiện trong năm 2015 đối với 53 dự án cần thu hồi đất với diện tích là 347,41 ha; 39 dự án cần chuyển mục đích sử dụng đã trồng lúa, đất rừng phòng hộ với diện tích là 36,0 ha đã được thông qua tại Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

(Chi tiết theo Biểu số 03 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Quyết định, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất gồm 01 dự án với diện tích là 12,7 ha đất trồng lúa.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII - Kỳ họp thứ 12 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT&NS.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ 2015 Yên Bái


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ 2015 Yên Bái
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu20/2014/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
     Người kýDương Văn Thống
     Ngày ban hành12/12/2014
     Ngày hiệu lực22/12/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản gốc Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ 2015 Yên Bái

     Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ 2015 Yên Bái