Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND bổ sung Điều 1 Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 do Tỉnh Yên Bái ban hành

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND bổ sung 20/2014/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 161/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND bổ sung 20/2014/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2015/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2014/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2015.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Căn cứ Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015.

Sau khi xem xét Tờ trình số  56/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể:

1. Bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

Bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai là 57 dự án với tổng diện tích là 467,09 ha.

(Chi tiết Biểu số 01 kèm theo)

2. Bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:

Bổ sung Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng gồm 30 dự án với tổng diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng là 83,83 ha (trong đó diện tích đất trồng lúa là 59,08 ha; diện tích đất rừng phòng hộ là 24,75 ha).

(Chi tiết Biểu số 02 kèm theo)

3. Điều chỉnh diện tích dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 gồm 11 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi bổ sung là 11,51 ha (trong đó: diện tích đất trồng lúa cần chuyển đổi tăng thêm là 11,57 ha, diện tích đất khác giảm xuống 0,06 ha)

(Chi tiết Biểu số 03 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII - Kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT; TN - MT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ; TT. HĐND tỉnh
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng công báo);
- T.T HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, Phó VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT; Ban KT&NS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tạo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2015
Ngày hiệu lực30/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND bổ sung 20/2014/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Yên Bái


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND bổ sung 20/2014/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Yên Bái
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu04/2015/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
     Người kýLê Văn Tạo
     Ngày ban hành20/04/2015
     Ngày hiệu lực30/04/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND bổ sung 20/2014/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Yên Bái

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND bổ sung 20/2014/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Yên Bái