Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 34/2010/QĐ-UBND Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011 - 2015); Quyết định 35/ 2010/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 34/2010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 325/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm Hội đồng Ủy ban hết hiệu lực Yên Bái 2016 và được áp dụng kể từ ngày 02/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 34/2010/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 20 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2010/QĐ-UBND NGÀY 10/12/ 2010 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 (NĂM ĐẦU CỦA THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015); QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/ 2010/ QĐ-UBND NGÀY 10/12/2010 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011, NĂM ĐẦU CỦA THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2011-2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 27 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Khoá XVII - Kỳ họp thứ 3 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010; Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1724/TTr-STC ngày 31/12/2011 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015); Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011 - 2015) và Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015 những nội dung sau:

1. Bổ sung vào Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh các nội dung sau:

a) Bổ sung thêm khoản 7 vào Điều 2 - Nguyên tắc phân cấp, quy định về phân cấp công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

“7. Cấp tỉnh quản lý thuế đối với: các doanh nghiệp có từ 51% vốn nhà nước trở lên; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đơn vị sự nghiệp có thu thụ hưởng ngân sách cấp tỉnh và các doanh nghiệp, dự án đầu tư nằm trong Khu công nghiệp phía Nam và Khu công nghiệp Minh Quân; cấp huyện quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương còn lại. Nhưng vẫn giữ nguyên tỷ lệ phần trăm (%) phân chia số thu trong dự toán được tỉnh giao của các doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho ngân sách cấp tỉnh hưởng theo đúng quy định tại Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND và thực hiện phân chia số tăng thu so với dự toán được tỉnh giao của các doanh nghiệp này như sau: ngân sách cấp tỉnh được hưởng 60% số tăng thu; ngân sách cấp huyện được hưởng 40% số tăng thu”.

b) Bổ sung thêm điểm d vào khoản 6, Điều 12 - Trách nhiệm của các Sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố, cụ thể:

“d. Đối với trường hợp các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2012 có biến động lớn, đột biến, cục bộ về nguồn thu của ngân sách cấp xã và khi thực hiện tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND bị mất cân đối thu, chi ngân sách xã, Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi đã phân cấp cho cấp xã tại Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND cho phù hợp, trong đó ưu tiên bố trí tăng chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo phân cấp.

Trường hợp sau khi điều chỉnh, sắp xếp lại nhiệm vụ chi mà vẫn bị mất cân đối ngân sách lớn (thu được hưởng theo phân cấp vượt từ 20% trở lên so với tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách xã), các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh lại tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã cho phù hợp theo nguyên tắc chỉ được điều chỉnh đối với khoản thu có biến động của xã bị mất cân đối ngân sách”.

2. Điều chỉnh Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND như sau:

Điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên theo tiêu chí biên chế của đài phát thanh cấp huyện (bao gồm cả chi cho con người và chi hoạt động thường xuyên khác) quy định tại tiết 2 điểm a khoản 6 mục II Hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, bằng định mức phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên của các lĩnh vực văn hoá, thể thao, xã hội cấp huyện là 46,8 triệu đồng/biên chế/năm (chưa bao gồm tiền lương tăng thêm theo mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm 2012 và các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2012
Ngày hiệu lực30/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 34/2010/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 01/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 34/2010/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu01/2012/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
     Người kýPhạm Duy Cường
     Ngày ban hành20/01/2012
     Ngày hiệu lực30/01/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2017
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 01/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 34/2010/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 34/2010/QĐ-UBND