Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư đã được thay thế bởi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND khuyến khích đầu tư sản xuất công nghiệp dịch vụ nông nghiệp Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - Kỳ họp thứ 3 về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quyết định số 1322/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007, quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh Ủy, TT HĐNH tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Chánh, phó VP UBND tỉnh;
- Các Chuyên viên;
- Phòng CB-CNTT;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các lĩnh vực đầu tư sau đây không thuộc đối tượng áp dụng của chính sách này: Các dự án đầu tư khai thác khoáng sản, các dự án đầu tư chế biến khoáng sản, các dự án đầu tư khai thác, chế biến đá vôi trắng, xây dựng công trình thuỷ điện và các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện đã được hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Những nội dung không nêu trong Quy định này được thực hiện theo các chính sách hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Bảo đảm hỗ trợ đầu tư

1. Tỉnh Yên Bái bố trí vốn ngân sách theo kế hoạch hàng năm và ngân sách huyện, thị xã, thành phố được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp thực hiện những chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

2. Thời gian thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ của tỉnh đối với nhà đầu tư là 05 năm kể từ ngày ban hành chính sách.

Chương II

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA TỈNH YÊN BÁI

Điều 3. Ưu đãi về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước:

1. Ưu đãi về đơn giá thuê đất: Nhà đầu tư được thuê đất với đơn giá thấp nhất theo giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cho từng địa bàn hàng năm.

2. Ưu đãi về mức giá thuê mặt nước: Nhà đầu tư được thuê mặt nước với mức thấp nhất trong khung giá theo quy định hiện hành của Chính phủ.

Điều 4. Hỗ trợ về san tạo, giải phóng mặt bằng:

1. Đối với dự án trong các Khu công nghiệp của tỉnh: Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và 50% kinh phí san tạo mặt bằng, áp dụng cho diện tích mặt bằng xây dựng, sản xuất thực tế được phê duyệt; không áp dụng đối với diện tích dự phòng mở rộng sản xuất và diện tích sử dụng vào các mục đích khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 dự án.

2. Đối với dự án nằm ngoài các Khu công nghiệp của tỉnh: Nếu thực hiện đầu tư vào lĩnh vực chế biến các mặt hàng nông lâm sản như chế biến chè, quế, gỗ, sử dụng công nghệ tiên tiến, có quy mô vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên thì được hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng; mức hỗ trợ tối đa là 3 tỷ đồng/1 dự án; chỉ áp dụng cho diện tích mặt bằng xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không áp dụng đối với diện tích dự phòng mở rộng sản xuất và diện tích dự phòng sử dụng vào các mục đích khác.

3. Đối với dự án đầu tư về du lịch (nằm trong Quy hoạch du lịch của tỉnh): Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích mặt bằng xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa là 3 tỷ đồng/1 dự án.

4. Đối với các dự án xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên: Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa là 2 tỷ đồng/1 dự án.

Điều 5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng:

1. Đối với dự án trong các Khu công nghiệp của tỉnh: Tỉnh đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện, nước, giao thông đến hàng rào Khu công nghiệp.

2. Đối với dự án trong Khu du lịch: Tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện, giao thông đến điểm đầu Khu du lịch.

3. Đối với các dự án trong Cụm công nghiệp do cấp huyện quản lý: Giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện tự cân đối, quyết định mức hỗ trợ đối với từng dự án đầu tư cụ thể.

Điều 6. Hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động địa phương:

Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư thực hiện đào tạo nghề cho lao động là người địa phương để làm việc tại dự án của nhà đầu tư và cho số lao động thực tế sau khi đào tạo xong có thời gian làm việc tại dự án từ một năm trở lên, theo phương thức cấp kinh phí hỗ trợ một lần. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/khoá đào tạo trình độ sơ cấp nghề; 2 triệu đồng/người/khoá đào tạo trình độ trung cấp nghề; 3 triệu đồng/người/khoá đào tạo trình độ cao đẳng nghề.

Điều 7. Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại:

1. Hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm (đặc biệt là các sản phẩm quế, chè, gạo, các sản phẩm đá mỹ nghệ, tranh đá quý, đá trắng sau chế biến). Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể, tối đa là 100 triệu đồng cho một thương hiệu.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động xúc tiến đầu tư, môi giới và kêu gọi được dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có mức vốn từ 1 triệu USD trở lên được thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái được tỉnh hỗ trợ chi phí; mức hỗ trợ cho một dự án tối đa là 50 triệu đồng.

3. Các cơ sở có sản phẩm xuất khẩu và đã thực hiện xuất khẩu sản phẩm trực tiếp được từ 0,5 triệu USD được hỗ trợ 50 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa không quá 2 tỷ đồng.

Điều 8. Về thủ tục hành chính: Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: tiếp nhận và giải quyết đăng kí đầu tư, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với các dự án đầu tư bên ngoài các Khu công nghiệp của tỉnh).

a) Thời gian đăng kí đầu tư không quá 5 ngày làm việc.

b) Thời gian thẩm tra các dự án trình cấp giấy chứng nhận đầu tư không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: tiếp nhận và giải quyết đăng kí đầu tư, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp của tỉnh.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái cam kết tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện dự án nếu có khó khăn vướng mắc nhà đầu tư có thể đăng ký báo cáo trực tiếp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để đề nghị giải quyết.

Chương III

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Sở Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho nhà đầu tư có dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp vào địa bàn thành phố Yên Bái; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thẩm định và chấp thuận địa điểm đối với các dự án đầu tư vào địa bàn các huyện, thị xã.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về thủ tục thu hồi đất, giao đất, thuê đất cho nhà đầu tư có dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp.

4. Các sở, ban, ngành, uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

5. Các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, không gây phiền hà các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 10. Trách nhiệm của Nhà đầu tư:

Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Quy định này; cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp.

Điều 11. Giải quyết các vấn đề phát sinh:

1. Đối với các dự án quan trọng và cần thiết khác được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận thì được hưởng mức ưu đãi và khuyến khích theo Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, các sở, ban, ngành, nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan gặp vướng mắc kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2012
Ngày hiệu lực08/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Duy Cường
       Ngày ban hành29/03/2012
       Ngày hiệu lực08/04/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư