Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND định mức chi tiêu tài chính Hội đồng nhân dân Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND định mức chi hoạt động Hội đồng nhân dân Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND định mức chi tiêu tài chính Hội đồng nhân dân Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Về việc thông qua “Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm những nội dung cơ bản sau:

I. Chi cho kỳ họp Hội đồng nhân dân

1. Chi nước uống: Tối đa không quá 7.000 đồng/người/ngày.

2. Chi hỗ trợ tiền ăn

- Đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu khách mời dự kỳ họp Hội đồng nhân dân được tổ chức ăn tập trung, do Văn phòng phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí; đại biểu dự họp không ăn tập trung thì được thanh toán bằng tiền. Mức chi hỗ trợ tiền ăn cụ thể như sau:

+ Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp huyện: 40.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp xã: 24.000 đồng/người/ngày.

- Cán bộ, công chức, nhân viên trực tiếp phục vụ kỳ họp được chi hỗ trợ tiền ăn, mức chi cụ thể như sau:

+ Cấp tỉnh: 40.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày.

II. Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân chủ trì

- Chi tiền nước uống tối đa không quá 7.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị (hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân 6 tháng, năm, nhiệm kỳ; hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân; hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân; hội nghị tập huấn; hội nghị chuyên đề), mức chi cụ thể như sau:

+ Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp huyện: 40.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp xã: 24.000 đồng/người/ngày.

III. Chi cho công tác khảo sát, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân, các thành viên được mời tham gia hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân; cán bộ, công chức, nhân viên, phóng viên trực tiếp tham gia phục vụ Đoàn khảo sát, giám sát được chi hỗ trợ tiền ăn, mức chi cụ thể như sau:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân, các thành viên được mời tham gia hoạt động khảo sát, giám sát:

+ Cấp tỉnh: 40.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày.

- Cán bộ, công chức, nhân viên, phóng viên trực tiếp tham gia phục vụ khảo sát, giám sát:

+ Cấp tỉnh: 30.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp huyện: 20.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp xã: 10.000 đồng/người/ngày.

Cá nhân được chi hỗ trợ tiền ăn không được thanh toán tiền phụ cấp lưu trú theo quy định hiện hành.

IV. Chi cho công tác tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của Thường trực Hội đồng nhân dân

1. Chi tổ chức tiếp xúc cử tri

Chi cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm trang trải chi phí cần thiết như: Trang trí, thuê địa điểm, nước uống… Mức chi cụ thể như sau:

+ Cấp tỉnh: 300.000 đồng/điểm/cuộc;

+ Cấp huyện: 200.000 đồng/điểm/cuộc;

+ Cấp xã: 100.000 đồng/điểm/cuộc.

Trường hợp nhiều cấp cùng tiếp xúc chung một điểm thì do cấp cao nhất chi theo mức quy định.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri; cán bộ, công chức, nhân viên, phóng viên trực tiếp tham gia phục vụ tiếp xúc cử tri được chi hỗ trợ tiền ăn, mức chi cụ thể như sau:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri:

+ Cấp tỉnh: 40.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày.

- Cán bộ, công chức, nhân viên, phóng viên trực tiếp tham gia phục vụ tiếp xúc cử tri:

+ Cấp tỉnh: 30.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp huyện: 20.000 đồng/người/ngày;

+ Cấp xã: 10.000 đồng/người/ngày.

Cá nhân được chi hỗ trợ tiền ăn không được thanh toán tiền phụ cấp lưu trú theo quy định hiện hành.

V. Một số chế độ chi khác

1. Chi thực hiện chương trình “Tiếng nói cử tri”

Chi cho Tổ biên tập thực hiện chương trình “Tiếng nói cử tri” với mức khoán là 400.000 đồng/chương trình được phát (chưa kể tiền xăng hoặc tiền thuê xe trong trường hợp Tổ biên tập đi công tác bằng xe ô tô).

2. Chi thuê chuyên gia, tư vấn

Khi thực hiện công tác giám sát, thẩm tra, nếu xét thấy cần thiết thì Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh có thể thuê chuyên gia, tư vấn hỗ trợ cho hoạt động giám sát, thẩm tra. Tùy theo nội dung, tính bức thiết và yêu cầu công việc; Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định việc ký hợp đồng và mức chi cho chuyên gia, tư vấn, nhưng mức chi tối đa không quá 3.000.000 đồng/việc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua, thay thế Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2005 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc “Quy định tạm thời một số khoản chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2009”.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND định mức chi tiêu tài chính Hội đồng nhân dân Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND định mức chi tiêu tài chính Hội đồng nhân dân Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành08/04/2008
        Ngày hiệu lực18/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND định mức chi tiêu tài chính Hội đồng nhân dân Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND định mức chi tiêu tài chính Hội đồng nhân dân Tây Ninh