Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND điều chỉnh chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập kèm theo Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND An Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2015 chấm dứt 29/2007/NQ-HĐND cơ sở ngoài công lập An Giang và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2009/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2007/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ NGOÀI CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 08 đến ngày 10/7/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

Căn cứ Thông tư số 53/2006/NĐ-CP">91/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập, như sau:

1. Điểm b khoản 1 Điều 1 được điều chỉnh như sau:

"b) Đối với các cơ sở ngoài công lập đã vay vốn đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực theo khoản 1 Mục I Thông tư số 53/2006/NĐ-CP">91/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hoặc các cơ sở phải đi vay để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có): mức hỗ trợ lãi suất tiền vay không quá 0,5%/tháng/số dư nợ vay đầu tư, thời gian hỗ trợ không quá 10 năm".

2. Bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:

"4. Về chính sách khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có thu tiền thuê đất đối với đất đô thị, đất ở:

a) Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất đô thị, đất ở:

- Miễn tiền sử dụng đất tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (gồm các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu và Thoại Sơn).

- Giảm 50% tiền sử dụng đất tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (gồm các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới và Phú Tân).

- Giảm 30% tiền sử dụng đất tại địa bàn thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc.

b) Thuê đất có thu tiền thuê đất đối với đất đô thị, đất ở:

- Miễn tiền thuê đất tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (gồm các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu và Thoại Sơn).

- Miễn tiền thuê đất 11 năm (kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động) tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (gồm các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới và Phú Tân).

- Miễn tiền thuê đất 7 năm tại địa bàn thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họpHội đồng nhân dân tỉnh cuối năm.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 10/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2009
Ngày hiệu lực 20/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/04/2016
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND An Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 10/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Võ Thanh Khiết
Ngày ban hành 10/07/2009
Ngày hiệu lực 20/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/04/2016
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND An Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND An Giang