Quyết định 936/QĐ-UBND

Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015

Nội dung toàn văn Quyết định 936/QĐ-UBND danh mục văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực An Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/QĐ-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 21 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- Website Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Website An Giang;
- Báo AG, Đài PT-TH AG;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: P.HCTC, NC, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 936/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh An Giang)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành

Ngày ban hành

Tên gi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

A. HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I. TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

29/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập

Văn bản bãi bỏ: Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập và Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của HĐND tnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập

2

Nghị quyết

10/2009/NQ-HĐND

07/10/2009

Về điu chnh, bổ sung Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập

Văn bản bãi bỏ: Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc chm dứt hiệu lực Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập và Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết s29/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập

3

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND

09/7/2010

Vviệc quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tnh An Giang

Văn bản thay thế: Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 của HĐND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh

4

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về việc quy định mc chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tnh An Giang

Văn bản thay thế: Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 của HĐND tỉnh về mức chi bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tnh An Giang

5

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về sửa đổi Khoản 1 Mục 1 Điều 1 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sdụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh

Văn bản bãi bỏ: Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 của HĐND tnh về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về sửa đổi Khoản 1 Mục I Điều I Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010 của HĐND tỉnh

6

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND

20/7/2011

Về chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài

Văn bản bãi bỏ: Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh về chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài

7

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND

12/7/2013

Về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại đọc, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý

Văn bản bãi bỏ: Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý

8

Quyết định

69/2007/QĐ-UBND

26/10/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu

Văn bản bãi bỏ: Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết đnh số 69/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh, về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu

9

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND

18/02/2008

Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản bãi bỏ: Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang

10

Quyết định

392/QĐ-UBND

03/3/2010

Về việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý

Văn bản bãi bỏ: Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tnh về bãi bỏ Quyết định s 1669/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tnh của Công ty Cổ phần điện nước An Giang và Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh vviệc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý

11

Quyết định

63/2010/QĐ-UBND

03/12/2010

Về việc chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Văn bản thay thế: Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh về quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

12

Quyết định

64/2010/QĐ-UBND

06/12/2010

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước, về giá trên địa bàn tỉnh An Giang

13

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

09/02/2011

Về việc ban hành quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tnh về quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hi đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

14

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

06/4/2011

Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tnh An Giang

15

Quyết đnh

23/2011/QĐ-UBND

03/6/2011

Về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang

16

Quyết định

1669/QĐ-UBND

21/9/2011

Ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty cphần điện nước An Giang

Văn bản bãi bỏ: Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 04/09/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty cổ phần điện nước An Giang và Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03/03/2010 của UBND tỉnh về việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý

17

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND

01/10/2013

Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

18

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND

31/3/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

19

Quyết định

102/QĐ-UBND

17/01/2014

Về việc quy định tạm thời thu phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tnh An Giang

Văn bản bãi bỏ: Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời thu phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

20

Quyết đnh

11/2014/QĐ-UBND

31/3/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định cp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

II. NỘI VỤ

1

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

23/4/2009

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

2

Quyết đnh

41/2009/QĐ-UBND

17/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chc của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

3

Quyết định

48/2009/QĐ-UBND

20/10/2009

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức ca Thanh tra tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang

4

Quyết định

48/2010/QĐ-UBND

14/10/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh An Giang

Văn bản bãi bỏ: Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định thm quyền ban hành nội dung này là Giám đốc Sở Nội vụ

5

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

07/4/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang

Văn bản bãi bỏ: Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định thẩm quyền ban hành nội dung này là Giám đốc Sở Nội vụ

6

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

13/5/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tnh An Giang

Văn bản bãi bỏ: Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định thẩm quyền ban hành nội dung này là Giám đốc Sở Nội vụ

7

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND

12/7/2011

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tnh An Giang

8

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

06/6/2012

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

9

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

21/6/2012

Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

10

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND

24/9/2012

Về việc sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết đnh số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

III. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

69/2010/QĐ-UBND

20/12/2010

Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết đnh số 38/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang

2

Quyết định

45/2011/QĐ-UBND

30/9/2011

Ban hành Quy đnh về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hu nhà ở và tài sản gn liền với đất trên địa bàn tnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

3

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND

14/01/2014

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tnh, ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

4

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND

24/4/2014

Vviệc bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp giấy trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

IV. TƯ PHÁP

1

Quyết định

46/2011/QĐ-UBND

03/10/2011

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang

2

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND

03/10/2012

Ban hành Quy ước mẫu của khóm (ấp) trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận quy ước khóm, ấp trên địa bàn tnh An Giang

3

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND

25/02/2014

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

4

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND

11/4/2014

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết đnh số 04/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

5

Chỉ thị

25/2004/CT-UB

30/7/2004

Về việc tiếp tục, kiện toàn, củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Chỉ thị số 06/2015/CT-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của UBND tnh về việc củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

V. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND

20/7/2011

Về chế độ trợ cấp, mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài

Văn bản bãi bỏ: Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh về chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối vi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài

2

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND

21/5/2007

Ban hành Quy định về quản lý công tác đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản bãi bỏ: Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết đnh số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/5/2007 của UBND tỉnh

3

Quyết định

825/QĐ-UBND

21/5/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/05/2007 của UBND tnh ban hành Quy định về quản lý công tác đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản bãi bỏ: Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/5/2007 của UBND tỉnh

4

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND

09/9/2011

Ban hành chế độ trợ cấp, mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông trong nưc và nước ngoài

Văn bản bãi bỏ: Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh

VI. XÂY DỰNG

1

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND

11/7/2008

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Văn bản thay thế: Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

2

Quyết định

2734/1999/QĐ.UB

25/11/1999

Về việc quy hoạch kiến trúc cảnh quan trục đường Tôn Đức Thắng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Văn bản bãi bỏ: Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2734/1999/QĐ.UB ngày 25/11/1999

3

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

25/9/2012

Về việc ban hành quy định về cao trình thiết kế cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư từ các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản bãi bỏ: Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND nội dung này đã được quy định cụ thể tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

4

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND

06/8/2014

Về việc phân cấp quyết định đầu tư và quy định về lựa chọn nhà thầu các dự án sdụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh về việc phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

VII. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

55/2010/QĐ-UBND

17/11/2010

Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản thay thế: Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

B. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND

26/5/2011

Về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong các hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Hết hiệu lực một phần: Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục văn bản gửi, nhận qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng, không gửi văn bản giấy

II. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND

05/12/2014

Về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015

Hết hiệu lực một phần: Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016 thay thế các dự án tại số thứ tự số 6 Mục I; số thứ tự số 16 và 19 Mục II tại Phục lục số 2 của Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tnh

III. TÀI CHÍNH

1

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND

01/10/2013

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Hết hiệu lực một phần: Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh AG

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 936/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu936/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2016
Ngày hiệu lực04/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 936/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 936/QĐ-UBND danh mục văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực An Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 936/QĐ-UBND danh mục văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực An Giang 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu936/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành04/04/2016
       Ngày hiệu lực04/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 936/QĐ-UBND danh mục văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực An Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 936/QĐ-UBND danh mục văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực An Giang 2016

           • 04/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực