Quyết định 24/2012/QĐ-UBND

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên An Giang và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/QĐ-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nghiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1442/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, 3, 4 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang như sau:

1. Sửa đổi lại Khoản 2 Điều 3 Chương II thành:

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước.”

2. Sửa đổi lại Khoản 3 Điều 3 Chương II thành:

“3. Đơn vị hành chính trực thuộc sở:

- Chi cục Bảo vệ môi trường

- Chi cục Quản lý đất đai (thành lập trên cơ sở phòng Đất đai thuộc sở).”

3. Sửa đổi lại Khoản 4 Điều 3 Chương II thành:

“4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường;

- Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên - Môi trường;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2012
Ngày hiệu lực04/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýHuỳnh Thế Năng
       Ngày ban hành24/09/2012
       Ngày hiệu lực04/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên An Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên An Giang