Quyết định 20/2007/QĐ-UBND

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND quy định về quản lý công tác đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND quản lý công tác đào tạo liên kết đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 936/QĐ-UBND danh mục văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực An Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 04/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2007/QĐ-UBND quản lý công tác đào tạo liên kết đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 21 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/8/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 68/TTr –GDĐT ngày 24/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nầy, bản “Quy định về Quản lý công tác đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Điều 2. Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động Thương binh - Xã hội và các sở ngành liên quan hướng dẫn, triển khai việc thực hiện bản Quy định nầy.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày 21/5/2007)

Việc đào tạo và liên kết đào tạo của các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều trường, trung tâm, cơ sở có nhiều cố gắng trong việc tự tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo, đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương. Tuy nhiên, việc đào tạo, liên kết đào tạo ở một số trường, trung tâm, cơ sở còn nhiều hạn chế như: chưa coi trọng tuyển sinh đầu vào đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), quá trình đào tạo, công tác quản lý còn lỏng lẻo, thi cử thiếu nghiêm túc; thiếu cơ sở, trang thiết bị thực hành thí nghiệm … đưa đến hiệu quả, chất lượng đào tạo thấp. Một số trường, trung tâm, cơ sở không có chức năng nhưng vẫn liên kết đào tạo; mở ngành nghề đào tạo trùng lắp, chưa tính đến nhu cầu của xã hội; công tác đào tạo còn biểu hiện lỏng lẻo, nặng về động cơ kinh tế, người học nặng về hợp lý hóa bằng cấp... Vì vậy, để công tác đào tạo đi vào nề nếp, ngày càng nâng cao chất lượng, UBND tỉnh quy định một số nội dung cụ thể trong công tác đào tạo, liên kết đào tạo đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và dạy nghề (DN) như sau :

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Quy định về quản lý công tác đào tạo, liên kết đào tạo ĐH, CĐ, TCCN, và DN bao gồm: Những quy định chung, trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT); trách nhiệm của các trường, trung tâm, cơ sở có chức năng đào tạo, liên kết đào tạo từ trung cấp trở lên và tổ chức thực hiện.

2. Qui định này áp dụng cho các trường, trung tâm, cơ sở có đào tạo, liên kết đào tạo hệ ĐH, CĐ, TCCN (kể cả trung cấp nghề) và DN (Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung học Y tế, Trường Nghiệp vụ Thể dục - Thể thao, Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông - Vận tải, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm dạy nghề, các trung tâm giới thiệu việc làm ...), sau đây gọi chung là các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo.

Điều 2. Chức năng, quyền hạn liên kết đào tạo:

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; theo đó, các cơ sở giáo dục đại ĐH, CĐ (cơ sở chủ trì đào tạo) chỉ được liên kết với các cơ sở giáo dục (trường ĐH, trường CĐ, trường TCCN, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh) với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Các cơ quan, ban, ngành, các cơ sở không có chức năng đào tạo, liên kết đào tạo từ trung cấp trở lên theo các quy định tại Nghị định số 75/2006/NĐ-CP khi thực hiện việc liên kết đào tạo phải có ý kiến của Sở GD-ĐT và được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 3. Liên kết đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên của ngành:

Thực hiện liên kết đào tạo với các trường ĐH, CĐ, TCCN trong và ngoài tỉnh theo các phương thức vừa làm vừa học, từ xa để nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành. Các đối tượng thuộc diện quy hoạch được bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng chuẩn được Nhà nước cấp kinh phí đào tạo. Các đối tượng không thuộc diện quy họach nếu có nhu cầu học bồi dưỡng để nâng cao trình độ, phải đóng học phí theo hướng xã hội hóa. Tăng cường quản lý quá trình đào tạo, thi cử (tuyển sinh, tốt nghiệp) của các trường, trung tâm cơ sở để đảm bảo chất lượng của công tác đào tạo.

Điều 4. Làm đầu mối xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển sinh:

Tháng 6 hàng năm, Sở GD-ĐT có trách nhiệm thông báo đến các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo về thời gian, nội dung và các loại biểu mẫu kế hoạch đào tạo, kế hoạch tuyển sinh (theo mẫu của Bộ KH-ĐT và Bộ GD-ĐT) để các đơn vị thực hiện. Phối hợp với Sở KH-ĐT hướng dẫn, tổng hợp kế hoạch đào tạo của các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo, trình UBND tỉnh phê duyệt và gởi về bộ chủ quản vào tháng 8 hàng năm. Quyết định phê duyệt kế họach đào tạo của UBND tỉnh là cơ sở để các trường, trung tâm, cơ sở tiến hành công tác đào tạo theo kế họach và cũng là cơ sở để ngành tài chính cấp phát kinh phí.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổng hợp các đăng ký và bản thuyết minh về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh (theo 4 tiêu chí do Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH quy định) của các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo; kiểm tra các tiêu chí tuyển sinh để bảo đảm các điều kiện đào tạo có chất lượng.

Trên cơ sở tổng hợp kế họach tuyển sinh hàng năm của các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo của Sở GD-ĐT, UBND tỉnh sẽ có tờ trình đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH, Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính. Khi có văn bản thỏa thuận của Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH, UBND tỉnh sẽ có thông báo giao chỉ tiêu tuyển sinh đến các trường ĐH, CĐ, TCCN và DN trực thuộc tỉnh.

Điều 5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo và liên kết đào tạo:

1. Sở GD-ĐT có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp đối với các trường TCCN trên địa bàn tỉnh (đào tạo và liên kết đào tạo); đối với các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo trong tỉnh liên kết với các trường ĐH, CĐ, TCCN ngoài tỉnh (cơ sở chủ trì đào tạo).

2. Tham gia thanh tra công tác tuyển sinh hệ ĐH, CĐ đối với các trường ĐH, CĐ trực thuộc tỉnh.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM, CƠ SỞ CÓ CHỨC NĂNG ĐÀO TẠO, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TỪ TRUNG CẤP TRỞ LÊN

Điều 6. Bảo đảm chất lượng và hiệu quả đào tạo:

Công tác đào tạo phải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện đào tạo đúng chức năng nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng đào tạo. Các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo tập trung hơn nữa công tác dạy nghề cho người lao động, nhất là thanh thiếu niên theo kế hoạch phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và Trung học phổ thông (THPT), mở các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong và ngoài tỉnh và phục vụ xuất khẩu lao động.

Điều 7. Quyền hạn, nhiệm vụ của các trường, trung tâm, cơ sở đối với công tác đào tạo và liên kết đào tạo:

Trường Đại học An Giang, các trường CĐ, TTGDTX tỉnh được phép liên kết đào tạo hệ ĐH, CĐ, TCCN và DN. Các trường TCCN, DN huyện, TTGDTX huyện được phép liên kết đào tạo một số ngành nghề hệ TCCN, DN ngắn hạn. Các trường nghiệp vụ của các ngành, các trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm của các sở, ngành, đòan thể có nhu cầu đào tạo, liên kết đào tạo hệ ĐH, CĐ, TCCN phải có ý kiến của Sở GD-ĐT và chấp thuận của UBND tỉnh. Đối với các lớp liên kết đào tạo trình độ ĐH, CĐ do các cơ sở đào tạo có chức năng liên kết thực hiện nhưng đặt ở các huyện, thị, phải có ý kiến của Sở GD-ĐT và chấp thuận của UBND tỉnh.

Điều 8. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển sinh:

1. Tháng 6 hàng năm, theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng kế họach đào tạo bảo đảm về thời gian, nội dung và các loại biểu mẫu theo qui định (theo mẫu của Bộ KH-ĐT và Bộ GD-ĐT). Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở KH-ĐT tổng hợp kế hoạch đào tạo của các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo, trình UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 8 hàng năm. Quyết định phê duyệt kế họach đào tạo của UBND tỉnh là cơ sở để các trường, trung tâm, cơ sở tiến hành công tác đào tạo theo kế họach và cũng là cơ sở để ngành tài chính cấp phát kinh phí.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo được xác định trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của xã hội và bảo đảm chất lượng dạy và học. Các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo có trách nhiệm đăng ký và lập bản thuyết minh về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh (theo 4 tiêu chí do Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH quy định), gởi về Sở GD-ĐT hoặc Sở LĐTB-XH tổng hợp, kiểm tra các tiêu chí tuyển sinh để bảo đảm các điều kiện đào tạo có chất lượng. Chỉ tiêu tuyển sinh hệ TCCN, trung cấp nghề hàng năm ngoài đối tượng tốt nghiệp THPT; các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo phải chú ý tuyển đối tượng tốt nghiệp THCS và tương đương, đảm bảo tăng từ 15-20% so với năm trước (đối với những nơi có điều kiện). Các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo cần có thông tin phối hợp với nhau để hạn chế đào tạo trùng lắp không cần thiết và phải tính đến cơ sở vật chất đủ phục vụ cho công tác đào tạo và liên kết đào tạo.

Điều 9. Đối với thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp:

Khi thực hiện công tác tuyển sinh (thi tuyển hoặc xét tuyển), thi tốt nghiệp đối với các lớp đào tạo và liên kết đào tạo hệ ĐH, CĐ, TCCN chính quy và không chính quy (quy định tại Điều 5); các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo có trách nhiệm báo cáo về Sở GD-ĐT để Sở cử thanh tra đúng theo quy chế của Bộ GD-ĐT. Riêng Trường Đại học An Giang chỉ báo cáo cho Sở GD-ĐT đối với họat động đào tạo ĐH, CĐ không chính quy (vừa làm vừa học, từ xa) đặt ở ngoài nhà trường (huyện, thị).

Điều 10. Đối với hợp đồng liên kết đào tạo:

Các Trường, trung tâm, cơ sở đào tạo khi thực hiện việc liên kết đào tạo có trách nhiệm quy định chặt chẽ trong hợp đồng đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN đối tác (cơ sở chủ trì đào tạo) với các điều khoản nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo như: bố trí giáo viên, bố trí thời gian giảng dạy, ôn tập, kiểm tra hợp lý; đảm bảo đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập nhất là các phương tiện thí nghiệm thực hành, thực tập.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Sở GD-ĐT có trách nhiệm phổ biến bản quy định này đến các sở, ngành liên quan và các trường, trung tâm, cơ sở có đào tạo và liên kết đào tạo. Giúp UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện bản quy định này cũng như kiểm tra, thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh. Phản ánh các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện bản quy định để UBND tỉnh kịp thời tháo gở.

Thực hiện báo cáo định kỳ (sơ kết, tổng kết) về Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh theo quy định.

Điều 12. Sở Kế họach và Đầu tư:

Theo chức năng được phân công, Sở KH-ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT, Sở LĐTB-XH để triển khai thực hiện bản quy định này; đặc biệt là kiểm tra việc xây dựng kế họach đào tạo, tuyển sinh phải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tránh chồng chéo, lãng phí.

Điều 13. Sở Lao động Thương binh - xã hội:

Chỉ đạo cho các trường dạy nghề, các trung tâm dạy nghề chủ động phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thị và các trung tâm học tập cộng đồng để mở rộng quy mô đào tạo nghề ngắn hạn và cung cấp số liệu phục vụ cho yêu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển sinh của Sở GD-ĐT. Giúp UBND tỉnh trong quá trình quản lý họat động của Trường Cao đẳng nghề theo phân công, phân cấp của Bộ LĐTB-XH và UBND tỉnh.

Tổng hợp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề từ các trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề; rà sóat và có ý kiến về các tiêu chí đào tạo của từng đơn vị, gởi về Sở GD-ĐT tổng hợp để trình UBND tỉnh phê duyệt và gởi Bộ LĐTB-XH (Tổng cục Dạy nghề).

Hàng quý, tổng hợp kết quả tuyển sinh của các cơ sở đào tạo nghề gởi về Sở GD-ĐT, Sở KH-ĐT và báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục dạy nghề.

Hàng năm, chậm nhất là ngày 15/12 thực hiện báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh của các trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề, gởi Sở GD-ĐT, Sở KH-ĐT và báo cáo về UBND tỉnh, Tổng cục Dạy nghề.

Điều 14. Sở Tài chính:

Theo chức năng được phân công, Sở Tài chính có trách nhiệm tham gia quá trình phê duyệt kế họach đào tạo, tuyển sinh của các trường, trung tâm, cơ sở có tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo. Bảo đảm cấp phát đầy đủ kinh phí đào tạo cho các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo theo quyết định của UBND tỉnh. Tham gia kiểm tra việc sử dụng kinh phí đào tạo của các trường, trung tâm, cơ sở, bảo đảm sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí.

Điều 15. Các sở ngành và đòan thể liên quan:

Các sở ngành và đòan thể liên quan có tham gia công tác đào tạo, liên kết đào tạo phải thực hiện nghiêm các quy định của bản quy định này; phối hợp với Sở GD-ĐT kiểm tra các cơ sở đào tạo trực thuộc nhằm bảo đảm công tác đào tạo, liên kết đào tạo đi vào nề nếp, có chất lượng.

Điều 16. Các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo:

Các trường, trung tâm, cơ sở có chức năng đào tạo hoặc liên kết đào tạo ĐH, CĐ, TCCN và DN có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định của bản quy định này, bảo đảm công tác đào tạo có chất lượng và đi vào nề nếp. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh hình thức trong giáo dục" do Bộ GD-ĐT phát động.

Đối với các trường, trung tâm, cơ sở có đào tạo hoặc liên kết đào tạo ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy và không chính quy thực hiện báo cáo định kỳ (sơ kết và tổng kết) về UBND tỉnh và Sở GDĐT theo quy định như sau:

- Báo cáo họat động thường xuyên hàng tháng.

- Đầu tháng 12 hàng năm, báo cáo tình hình kết quả tuyển sinh theo chỉ tiêu kế họach đã được phê duyệt.

- Báo cáo tổng kết năm, khóa học.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2007
Ngày hiệu lực31/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2007/QĐ-UBND quản lý công tác đào tạo liên kết đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2007/QĐ-UBND quản lý công tác đào tạo liên kết đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Minh Tùng
        Ngày ban hành21/05/2007
        Ngày hiệu lực31/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 20/2007/QĐ-UBND quản lý công tác đào tạo liên kết đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề An Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2007/QĐ-UBND quản lý công tác đào tạo liên kết đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề An Giang