Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 79/2012/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND sửa đổi 79/2012/NQ-HĐND giá dịch vụ khám chữa bệnh Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 79/2012/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên tịch số 14 ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4162/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y tế phê duyệt bổ sung Danh mục 28 dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc;

Căn cứ Quyết định số 4675/QĐ-BYT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế phê duyệt bổ sung Danh mục 210 dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 18/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giá 91 dịch vụ kỹ thuật đã được quy định tại Nghị quyết số 79/2012/NQ-HDND (phụ lục 1 kèm theo).

2. Bổ sung 221 dịch vụ kỹ thuật mới theo Quyết định số 4162/QĐ-BYT ngày 18/10/2013 của Bộ Y tế và Quyết định số 4675/QĐ-BYT ngày 19/11/2013 của Bộ Y tế (phụ lục 2 kèm theo).

3. Bổ sung và quy định mức giá tạm thời 17 dịch vụ kỹ thuật mới chưa được quy định khung giá tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC (phụ lục 3 kèm theo).

Điều 2. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Ban Công tác đại biểu;
- VPCP (I, II);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND sửa đổi 79/2012/NQ-HĐND giá dịch vụ khám chữa bệnh Đồng Tháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND sửa đổi 79/2012/NQ-HĐND giá dịch vụ khám chữa bệnh Đồng Tháp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu10/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýĐoàn Quốc Cường
       Ngày ban hành07/07/2014
       Ngày hiệu lực14/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND sửa đổi 79/2012/NQ-HĐND giá dịch vụ khám chữa bệnh Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND sửa đổi 79/2012/NQ-HĐND giá dịch vụ khám chữa bệnh Đồng Tháp

           • 07/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực