Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND ban hành phí chợ Kon Tum đã được thay thế bởi Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND phí lệ phí Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND ban hành phí chợ Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 14 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho các Ban quản lý chợ, các doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 về việc đề nghị ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1. Đối tượng thu phí: Các tổ chức, cá nhân sử dụng diện tích mặt bằng đế mua bán, kinh doanh trong khu vực chợ (trừ các t chức, cá nhân đã nộp tin thuê mặt bằng, hạ tầng chợ đế mua bán, kinh doanh thông qua đu giá hoặc thỏa thuận hp đồng với cơ quan Nhà nước cổ tham quyền).

2. Mức thu phí: Như phụ lục kèm theo.

3. Phân bổ, sử dụng nguồn thu phí:

a) Đối với chợ đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý: Nguồn thu phí được trích nộp ngân sách nhà nước 20%; để lại cho đơn vị thu phí 80% để bù đắp chi phí đầu tư, chi hoạt động thường xuyên quản lý chợ và duy tu, nâng cấp sửa chữa chợ, trích lập các quỹ theo quy định hiện hành.

b)Đối với chợ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do các doanh nghiệp quản lý khai thác, kinh doanh: Các doanh nghiệp thực hiện nộp các khoản thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành.

Điều 2. Bãi bỏ phí chợ quy định tại Khoản 4, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2003/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí các loại phí.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị quyết này và các quy định hiện hành đế quyết định cụ thể, chi tiết mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí chợ đối với tùng chợ, hạng chợ trên địa bàn tỉnh phù hp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nhưng không quá mức thu tại phụ lục kèm theo.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng DT và các UB cửa Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBPL■);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tình;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trù’ tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT, CTHĐ.

KT. CHỨ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Kring Ba

 

ĐỐI TƯỢNG, MỨC THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Đối tượng thu phí

Đơn vị tính

Múc thu phí

Chhạng I

Chợ hạng II

Chhạng III

A

Đối với chợ được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước

 

 

 

 

I

Chọ’ tại các phường, thị trấn

 

 

 

 

1

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán cố định

đồng/m2/ tháng

Không quá 180.000

Không quá 130.000

Không quá 80.000

2

Đối với người buôn bán không thường xuyên, không c định

đồng/người/ ngày

Không quá 10.000

Không quá 8.000

Không quá 5.000

3

Đối với các lô hàng hoặc xe chở hàng vào chợ

đồng/lô hàng hoặc xe hàng/lượt

Không quá 100.000

Không quá 80.000

Không quá 50.000

II

Chtại các xã

 

 

 

 

1

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán cố định tại chợ

đồng/m2/ tháng

Không quá 90.000

Không quá 65.000

Không quá 40.000

2

Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định

đồng/người/ ngày

Không quá 5.000

Không quá 4.000

Không quá 3.000

3

Đối với các lô hàng hoặc xe chở hàng vào chợ

đồng/lô hàng hoặc xe hàng/lượt

Không quá 50.000

Không quá 40.000

Không quá 25.000

B

Đối với chợ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

 

Mức thu phí không quá 02 (hai) lần mức thu phí quy định tại mục A nêu trên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND ban hành phí chợ Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND ban hành phí chợ Kon Tum
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýKring Ba
        Ngày ban hành14/07/2015
        Ngày hiệu lực19/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND ban hành phí chợ Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND ban hành phí chợ Kon Tum