Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng sản xuất dưới 50 héc ta thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 héc ta, đất rừng sản xuất trên 50 héc ta trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND thông qua dự án phát triển kinh tế phải thu hồi đất Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HÉC TA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT DƯỚI 50 HÉC TA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH CHẤP THUẬN; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN 10 HÉC TA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT TRÊN 50 HÉC TA TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đt đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cNghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp;

t Tờ trình số 3818/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh Phú Thọ; Báo cáo thm tra ca Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung 12 dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng sản xuất dưới 50 héc ta thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích 309,410 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa là 85,763 héc ta, diện tích đất rừng sản xuất là 123,802 héc ta, diện tích các loại đất khác là 99,845 héc ta, bao gồm:

- 09 dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng theo Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

- 03 dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất.

Chi tiết từng huyện, thành phố như sau:

- Thành phố Việt Trì 03 dự án với diện tích 289,950 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 72,530 héc ta; đất rừng sản xuất 123,00 héc ta; các loại đất khác 94,420 héc ta.

- Huyện Thanh Thủy 03 dự án với diện tích 4,740 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 3,630 héc ta; các loại đất khác 1,110 héc ta.

- Huyện Phù Ninh 01 dự án với diện tích 1,178 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất rừng sản xuất 0,802 héc ta; các loại đất khác 0,376 héc ta.

- Huyện Tam Nông 01 dự án với diện tích 0,003 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 0,002 héc ta; các loại đất khác 0,001 héc ta.

- Huyện Tân Sơn 01 dự án với diện tích 3,00 héc ta sử dụng vào các loại đất khác.

- Huyện Cẩm Khê 02 dự án với diện tích 9,689 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 8,951 héc ta; các loại đất khác 0,738 héc ta.

- Huyện Thanh Sơn 01 dự án với diện tích 0,850 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 0,650 héc ta; các loại đất khác 0,200 héc ta.

(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)

Điều 2. Thông qua dự án trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

Tổng số có 01 dự án, với tổng diện tích cần thu hồi là 270,00 héc ta, trong đó: diện tích đất trồng lúa 66,00 héc ta, diện tích đất rừng sản xuất là 123,00 héc ta; diện tích các loại đất khác là 81,00 héc ta.

(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo)

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với các dự án sử dụng đất trồng lúa trên 10 héc ta, đất rừng sản xuất trên 50 héc ta theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 23 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các Bộ: TNMT, NN&PTNT;
- Cổng thông tin điện t
Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế Bộ TN&MT;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- TT Công báo - Tin học tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ;
- Lưu VT (T6
5b).

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Biểu số 01

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HÉCTA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT DƯỚI 50 HÉCTA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN

(Kèm theo Nghị quyết số: 10/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích

Căn cứ thc hin d án

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Các loại đất khác

 

TỔNG CỘNG: 12 dự án

309,410

85,763

123,802

99,845

 

A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 (09 dự án)

 

 

298,327

76,263

123,000

99,064

 

I

Thành phố Việt Trì (03 dự án)

 

 

289,950

72,530

123,000

94,420

 

1

Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Nam Đền Hùng

Xã Chu Hóa, Hy Cương và phường Vân Phú

Trung tâm phát triển Quỹ đất

270,000

66,000

123,000

81,000

Văn bản số 3041/UBND-KTN ngày 05/7/2019 của UBND tnh về việc lập quy hoạch phân khu 1/2000 Khu du lịch sinh thái và dịch vụ Nam Đn Hùng và khu đô thị mới Nam Đền Hùng

Giai đoạn 1 (thực hiện phân khu sinh thái và dịch vụ Nam Đn Hùng)

105

18

80

7

-

Giai đoạn 2 (thực hiện phân khu sinh thái và dịch vụ Nam Đền Hùng)

165

48

43

74

2

Dự án Khu đô thị mới Trưng Vương

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

Chủ Đầu tư

19,920

6,530

 

13,390

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tnh v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết

3

Dự án xây dựng một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm hội nghị tnh

Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì

Chủ Đầu tư

0,030

 

 

0,030

Báo cáo số 392/BC-SKH&ĐT ngày 12/8/2019 ca SKế hoạch về đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

II

Huyện Thanh Thủy (02 d án)

 

 

3,040

1,930

 

1,110

 

4

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Khu 1,6,7 xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy

UBND xã Tu Vũ

1,000

0,630

 

0,370

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện Thanh Thủy v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết

5

Dự án đường giao thông Sơn Thủy- Hoàng Xá kết nối Tnh lộ 317

Xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Thủy

2,040

1,300

 

0,740

Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 ca UBND huyện Thanh Thủy v/v phệ duyệt chủ trương đầu tư dự án

III

Huyện Tam Nông (01 dự án)

 

 

0,003

0,002

 

0,001

 

6

Di chuyển vị trí cột điện số 87 lộ 371 E4,16 để khắc phục thiệt hại thiên tai

Xã Thọ Văn, xã Phương Thnh, huyện Tam Nông

Công ty Điện lực Phú Thọ

0,003

0,002

 

0,001

Văn bản số 3198/UBND-KTN ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình

IV

Huyện Tân Sơn (01 dự án)

 

 

3,000

 

 

3,000

 

7

Dự án điểm định canh, định cư

Đồi Gò Xe, xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

3,000

 

 

3,000

Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh về duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

V

Huyện Cẩm Khê (01 dự án)

 

 

1,484

1,151

 

0,333

 

8

Hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất

Khu 5 (Đồng Sâu) thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

UBND huyện Cẩm Khê

1,484

1,151

 

0,333

Quyết định s1758/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện Cẩm Khê v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

VI

Huyện Thanh Sơn (01 dự án)

 

 

0,850

0,650

 

0,200

 

9

Xây dựng Trường mầm non Tân Lập (0,45 ha); xây dựng trường tiểu học Tân Lập (0,4 ha)

Xóm Mận, xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn

UBND xã Tân Lập

0,850

0,650

 

0,200

Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND huyện Thanh Sơn vv phê duyệt BCKTKT Nhà lớp học Trường tiểu học Tân Lập; Quyết định s 803/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Thanh Sơn vv phê duyệt BCKTKT nhà lớp học Trường tiểu học Tân Lập

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT (3 dự án)

 

 

11,083

9,500

0,802

0,781

 

I

Huyện Thanh Thủy (01 dự án)

 

 

1,700

1,700

 

 

 

1

Dự án mở rộng nhà máy gạch tuynel Đào Xá

Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy

Công ty CPXD và TM Đào Xá

1,700

1,700

 

 

Văn bản số 3572/UBND-KTN ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án

II

Huyện Phù Ninh (01 dự án)

 

 

1,178

 

0,802

0,376

 

2

Diện tích mở rộng dự án nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

Khu 7 xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh

Công ty CP SX & PT Minh Anh

1,178

 

0,802

0,376

Văn bản số 2722/UBND-KTN ngày 20/6/2019 của UBND tnh v/v điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án

III

Huyện Phù Cẩm Khê (01 dự án)

 

 

8,205

7,800

 

0,405

 

3

Cơ sở chế biến, bo quản, ươm giống các sn phẩm nông, lâm nghiệp công nghệ cao và kinh doanh nông sản

Khu 5, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

Công ty TNHH MTV Macca HQO

8,205

7,800

 

0,405

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện Cẩm Khê để nghị bổ sung để thu hút đầu tư

 

Biểu số 02

DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN 10 HÉCTA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT TRÊN 50 HÉCTA THUỘC THẨM QUYỀN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN

(Kèm theo Nghị quyết số: 10/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Đa điểm thc hin

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích

Căn cứ thực hiện dự án

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Các loại đất khác

1

Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Nam Đền Hùng

Xã Chu Hóa, Hy Cương và phường Vân Phú

Trung tâm phát triển Quỹ đất

270

66

123

81

Văn bản số 3041/UBND-KTN ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về việc lập quy hoạch phân khu 1/2000 Khu du lịch sinh thái và dịch vụ Nam Đền Hùng và khu đô thị mới Nam Đn Hùng

-

Giai đoạn 1 (thực hiện phân khu sinh thái và dịch vụ Nam Đền Hùng)

105

18

80

7

-

Giai đoạn 2 (thực hiện phân khu sinh thái Nam Đn Hùng)

165

48

43

 74

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2019
Ngày hiệu lực10/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND thông qua dự án phát triển kinh tế phải thu hồi đất Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND thông qua dự án phát triển kinh tế phải thu hồi đất Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành26/08/2019
        Ngày hiệu lực10/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND thông qua dự án phát triển kinh tế phải thu hồi đất Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND thông qua dự án phát triển kinh tế phải thu hồi đất Phú Thọ

            • 26/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực