Nghị quyết 100/NQ-HĐND

Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Nghị quyết 100/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 2019 đã được thay thế bởi Nghị quyết 112/NQ-HĐND 2019 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 100/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP NĂM 2019 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 63/TTr-TTHĐND ngày 21/11/2018 và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND tỉnh như sau:

1. Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba: Dự kiến tổ chức vào tháng 01/2019; xem xét thông qua 13 nghị quyết

2. Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư: Dự kiến tổ chức vào tháng 02/2019; xem xét thông qua 08 nghị quyết.

3. Kỳ họp lần thứ tám: Dự kiến tổ chức vào tháng 7/2019; xem xét thông qua 20 báo cáo; 07 nghị quyết.

4. Kỳ họp lần thứ chín: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2019; xem xét thông qua 19 báo cáo, 14 nghị quyết,

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thời gian, nội dung hoặc tên của các nghị quyết thì Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. UBND tỉnh phân công và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp bảo đảm đúng pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; gửi các dự thảo nghị quyết về chính sách để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội.

3. Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra văn bản theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Phối hợp với cơ quan có liên quan hoàn thiện nghị quyết và trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đi biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - VP Quốc Hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ
- TT T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐB
QH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT huyện
ủy, thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP T
nh ủy, VP UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin t
nh, VTLT tnh;
- Lưu: VT, Minh (120b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BA
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

Tổng số: 13 nghị quyết: Sửa đi, bổ sung 04 nghị quyết; thay thế 02 nghị quyết; bãi bỏ 03 nghị quyết; ban hành mới 04 nghị quyết

TT

Nội dung

Căn cứ pháp lý

 

Thay thế 02 nghị quyết

 

1

Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh Quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành Văn bản quy QPPL năm 2015.

Căn cứ ban hành: Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011; hiện nay Thông tư số 61/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/9/2018 đã thay thế Thông tư liên tịch số 149; Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 61/2018/TT-BTC tiếp tục giao HĐND tỉnh quy định

2

Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tnh.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành Văn bản quy QPPL năm 2015.

Căn cứ ban hành: Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch s 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011; hiện nay Thông tư số 61/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/9/2018 đã thay thế Thông tư liên tịch số 149; Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 61/2018/TT-BTC tiếp tục giao HĐND tỉnh quy định.

 

Sửa đổi, bổ sung 04 nghị quyết

 

3

Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04.4.2018 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tin: Tổ chức thực hiện theo 06 nội dung Thủ tướng Chính phủ giao HĐND quyết định tại Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

4

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên đa bàn tỉnh.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

5

Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn: Bổ sung, điều chỉnh một số chính sách hỗ trợ lưu học sinh Lào cho phù hợp với điều kiện thực tế của Lưu học sinh, kinh tế - xã hội của tỉnh)

6

Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017-2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

 

Bãi bỏ: 03 nghị quyết

 

7

Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về việc quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết qu phcập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn: Thông tư liên tịch s 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT áp dụng trong giai đoạn 2012-2015; hiện nay chưa có văn bản kéo dài, thay thế; Một số chế độ hỗ trợ chi cho phổ cập và xóa mù chữ thực hiện theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh

8

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh về Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

9

Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 về ban hành quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

 

Ban hành mới: 04 nghị quyết

 

10

Nghị quyết về sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; yêu cầu thực tiễn

11

Nghị quyết về phân bổ nguồn vượt thu ngân sách năm 2018

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật ngân sách nhà nước; yêu cầu thực tiễn

12

Nghị quyết thông qua đề án đổi tên thị trn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; yêu cầu thực tiễn

13

Nghị quyết về miễn nhiệm, bầu cử bổ sung một số chức danh do HĐND bầu.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; yêu cầu thực tiễn

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TƯ
(Kèm theo Ngh quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

Tổng số: 08 nghị quyết: ban hành mới 02 nghị quyết; sa đổi, bổ sung 03 nghị quyết; bãi bỏ 03 nghị

TT

Nội dung

Căn cứ pháp lý

 

Ban hành mi: 02 nghị quyết

 

1

Nghị quyết chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

2

Nghị quyết về sáp nhập bản, tiểu khu, tdân phố trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; yêu cầu thực tiễn

 

Sửa đổi, bổ sung: 03 nghị quyết

 

3

Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thời gian và mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kin kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tin

4

Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 4/4/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tin

5

Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

 

Bãi bỏ: 03 nghị quyết

 

6

Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em gái học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015-2020.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Thi đua - khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; yêu cầu thực tiễn

7

Nghquyết số 70/2017/NQ-HĐND Chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và mt sdân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn: 1) Đnghị dừng không tiếp tục hợp đồng lao động đối với những trường hợp chưa hợp đồng; 2) tiếp tục thực hiện hợp đồng đối với những người đã có hợp đồng đến hết thời gian hợp đồng. Hiện nay không giải quyết được vấn đề BHXH và giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo khi hết hợp đồng

8

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án btrí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn: 1) Đề nghị dừng không tiếp tục hợp đồng lao động đối với những trường hợp chưa hợp đồng; 2) tiếp tục thực hiện hợp đồng đối với những người đã có hợp đồng đến hết thời gian hợp đồng. Hiện nay không giải quyết được vấn đề BHXH và giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo khi hết hợp đồng

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP THỨ TÁM
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

Tổng số:

- 20 báo cáo

- 07 nghị quyết (sửa đổi, bổ sung 03 nghị quyết; Ban hành mới: 04 nghị quyết)

TT

Nội dung

Căn cứ pháp lý

I

Các báo cáo (20 báo cáo)

1

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

2

Báo cáo kết qugiám sát của Thường trc HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị của ctri sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Như trên

3

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kiến nghị của ctri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp th 8, HĐND tỉnh

Như trên

4

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018, chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh

Như trên

5

Báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về Tình hình và kết quả thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Như trên

6

Báo cáo của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

7

Báo cáo của Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh,về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

8

Báo cáo của Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh, về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

9

Báo cáo của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

10

Báo cáo của UBND tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

11

Báo cáo của UBND về kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Như trên

12

Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Như trên

13

Báo cáo của UBND tỉnh về phân bổ, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật đầu tư công năm 2014

14

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

15

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chng lãng phí 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Như trên

16

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Như trên

17

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tcáo 6 tháng đầu năm và kiến nghị ctri sau kỳ họp thứ ba; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Như trên

18

Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cui năm 2019

Như trên

19

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

20

Báo cáo của Cc thi hành án dân sự tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

II

Các nghị quyết (07 nghị quyết: sửa đổi, bổ sung 03 nghị quyết; ban hành mới 04 nghị quyết

 

Xem xét sửa đổi, bổ sung: 03 nghị quyết

 

1

Nghị quyết s 70/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

2

Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về chính sách và biện pháp thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cu thực tiễn

3

Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết s 78/2014/NQ-HĐND

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điều 24, Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới; Yêu cầu thực tiễn

 

Ban hành mi: 04 nghị quyết

 

4

Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 và trước khọp th7 HĐND tỉnh

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

5

Nghị quyết về kết quả Tình hình và kết quả thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

6

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

7

Nghị quyết về sáp nhập bản, tiểu khu, tdân phố trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; yêu cầu thực tiễn

 

PHỤ LỤC SỐ 04

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP THỨ CHÍN
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

Tổng số:

- 19 báo cáo

- 14 nghị quyết ban hành mới

TT

Ni dung

Căn cứ pháp lý

I

Các báo cáo (19 báo cáo)

1

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

2

Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh

Như trên

3

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tng hợp kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh

Như trên

4

Báo cáo của Ban pháp chế của HĐND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

5

Báo cáo của Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

6

Báo cáo của Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

7

Báo cáo của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

8

Báo cáo của UBND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

9

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Như trên

10

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình tài chính - ngân sách địa phương năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính - ngân sách địa phương năm 2020

Như trên

11

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Như trên

12

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật đầu tư công năm 2014

13

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

14

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ năm 2020

Như trên

15

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chng tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; nhiệm vụ, gii pháp nhiệm vụ năm 2020

Như trên

16

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tcáo năm 2019 và giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám; nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ năm 2020

Như trên

17

Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

18

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

19

Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

II

Các nghị quyết ban hành mới: 14 nghị quyết

1

Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2016.

2

Nghị quyết về giao biên chế công chức tỉnh Sơn La năm 2020

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 21/2010/NĐ-CP">07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ; Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ

3

Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ; Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

4

Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Điều 58, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013

5

Nghị quyết về thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Điều 58, Điều 62 Luật Đất đai năm 2014

6

Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án phân bổ vn đầu tư công năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014

7

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

8

Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách tnh Sơn La năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

9

Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

10

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

11

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015

12

Nghị quyết về việc thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

13

Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

14

Nghị quyết về sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyn địa phương; yêu cầu thực tiễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 100/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2018
Ngày hiệu lực 07/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/03/2019
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 100/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 100/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 2019
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 100/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sơn La
Người ký Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành 07/12/2018
Ngày hiệu lực 07/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/03/2019
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 100/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 2019

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 100/NQ-HĐND 2018 tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 2019