Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND và 153/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND 153/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/2018/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 93/2014/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 153/2015/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 07 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 ban hành, bao gồm:

- Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, năm học 2014 - 2015.

- Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Miễn học phí đối với học viên thuộc diện phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh học chương trình giáo dục thường xuyên, năm học 2015 - 2016.

Lý do bãi bỏ: Hết hiệu lực pháp luật thi hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 07 (bất thường) thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 02 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
-
Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu101/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2018
Ngày hiệu lực11/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND 153/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND 153/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu101/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành01/02/2018
       Ngày hiệu lực11/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND 153/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND 153/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long

           • 01/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực