Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách đã được thay thế bởi Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2007/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách năm 2008; Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008,

Sau khi xem xét báo cáo và Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 11/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP và phương án phân bổ NSĐP năm 2008 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2008: 1.335.000 triệu đồng Trong đó:

- Thu nội địa: 435.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 900.000 triệu đồng

+ Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu: 292.000 triệu đồng

+ Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu: 608.000 triệu đồng

2. Thu quản lý qua ngân sách: 16.000 triệu đồng

3. Thu vay đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 285.000 triệu đồng

4. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2008 là: 1.968.663 triệu đồng

Gồm:

- Thu điều tiết: 416.000 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối: 1.004.856 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu: 444.573 triệu đồng

- Thu bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 450.000 đ/tháng: 87.329 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương: 15.905 triệu đồng

5. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008 là: 1.968.663 triệu đồng

Gồm:

a) Chi cân đối NSĐP: 1.524.090 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 217.490 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 1.263.840 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng

- Chi dự phòng NSĐP: 41.360 triệu đồng

b) Chi các chương trình MTQG, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 444.573 triệu đồng

6. Chi quản lý qua ngân sách: 16.000 triệu đồng

7. Chi trả nợ gốc theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 285.000 triệu đồng

8. Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008 như sau:

a) Giao nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn năm 2008: 1.335.000 triệu đồng

- Cục Hải quan thu: 900.000 triệu đồng

+ Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu: 292.000 triệu đồng

+ Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu: 608.000 triệu đồng

- Cục Thuế tỉnh thu: 157.450 triệu đồng

- Các huyện, thành phố thu: 277.550 triệu đồng

b) Giao nhiệm vụ thu quản lý qua ngân sách: 16.000 triệu đồng

Gồm:

- Thu xổ số kiến thiết: 7.500 triệu đồng

- Thu xử phạt an toàn giao thông: 8.500 triệu đồng

c) Giao nhiệm vụ thu vay đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 285.000 triệu đồng

d) Phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2008: 1.968.663 triệu đồng

- Chi trong cân đối NSĐP: 1.524.090 triệu đồng

+ Chi NS cấp tỉnh: 625.465 triệu đồng

+ Chi NS cấp huyện, thành phố: 898.625 triệu đồng

- Chi các CTMTQG, CT, DA khác: 444.573 triệu đồng

Trong đó: Có tính chất đầu tư XDCB: 342.850 triệu đồng

đ) Số bổ sung cho các huyện, thành phố: 629.194 triệu đồng

- Bổ sung cân đối: 629.194 triệu đồng

e) Số bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 450.000 đ/tháng: 87.329 triệu đồng

f) Nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương: . 15.905 triệu đồng

g) Giao nhiệm vụ chi quản lý qua ngân sách: 16.000 triệu đồng

Gồm:

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 7.500 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu xử phạt an toàn giao thông: 8.500 triệu đồng

h) Giao nhiệm vụ chi trả nợ gốc theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 285.000 triệu đồng

( Chi tiết phương án phân bổ như các biểu phụ lục kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TTHĐND, đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TAND,VKSND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, T/c CT-XH;
- TT.HĐND, UBND các huyện,TP;
- CPVP, các CV HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CPVP, các phòng CV VP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 104/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2007
Ngày hiệu lực 25/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/09/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 104/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Hoàng Thị Bích Ly
Ngày ban hành 15/12/2007
Ngày hiệu lực 25/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/09/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách