Quyết định 1283/QĐ-UBND

Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành từ ngày 01/01/2000 đến hết ngày 30/9/2011 đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ văn bản

Nội dung toàn văn Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản quy phạm pháp luật


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2000 ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2011 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ VĂN BẢN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ văn bản số 251/HĐND-VP ngày 27/8/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ văn bản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 55/TTr-STP ngày 27 tháng 7 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 89 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành từ ngày 01/01/2000 đến hết ngày 30/9/2011 đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ văn bản.

(Có Danh mục văn bản kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KTrVB- BTP;
- TT. Tỉnh ủy; BC
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh ;
- TT Ban CCHC tỉnh (Sở Nội vụ);
- Sở Tư pháp;
- PVP, các Phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu VT, (TTD).

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2000 ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2011 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1283 /QĐ-UBND ngày 07/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn )

STT

Hình thức văn bản

Cơ quan ban hành

Số, ký hiệu của văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Văn bản hoặc phần văn bản hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

 

Năm 2000

 

 

 

 

 

 

 

01

Nghị quyết

HĐND tỉnh

01/2000/NQ-HĐND

21/01/2000

Về nhiệm vụ năm 2000

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

02

Nghị quyết

HĐND tỉnh

02/2000/NQ-HĐND K 13

21/01/2000

Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2000

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

03

Nghị quyết

HĐND tỉnh

03/2000/NQ-HĐND K 13

21/01/2000

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1998

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

04

Nghị quyết

HĐND tỉnh

06/2000/NQ-HĐND

27/7/2000

Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - Xã hội, an ninh - Quốc phòng năm 2000

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

05

Nghị quyết

HĐND tỉnh

07/2000/NQ-HĐND

27/7/2000

Về việc phê chuẩn quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm

Toàn bộ nội dung văn bản

Bị bói bỏ bởi Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc bói bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

 

Năm 2001

 

 

 

 

 

 

 

06

Nghị quyết

HĐND tỉnh

04/2001/NQ-HĐND K 13

16/02/2001

Về nhiệm vụ năm 2001

Toàn bộ nội dung văn bản

 Được quy định trong văn bản

 

07

Nghị quyết

HĐND tỉnh

05/2001/NQ-HĐND K 13

16/02/2001

Về dự toán thu chi ngân sách năm 2001

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

08

Nghị quyết

HĐND tỉnh

06/2001/NQ-HĐND K 13

16/02/2001

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

09

Nghị quyết

HĐND tỉnh

07/2001/NQ-HĐND K 13

16/02/2001

Về việc phê chuẩn chương trình kiên cố kênh mương cỏc công trình thuỷ lợi giai đoạn 2001-2003

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

10

Nghị quyết

HĐND tỉnh

08/2001/NQ-HĐND K 13

16/02/2001

Về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội 05 năm 2001-2005

Toàn bộ nội dung văn bản

 Được quy định trong văn bản

 

11

Nghị quyết

HĐND tỉnh

09/2001/NQ-HĐND K 13

16/02/2001

Về việc thông qua dự án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2000-2010

Toàn bộ nội dung văn bản

- Được quy định trong văn bản;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Luật Đất đai 2003 "Kỳ quy hoạch sử dụng đất của cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xó, thành phố thuộc tỉnh, xó, phường, thị trấn là mười năm"

 

12

Nghị quyết

HĐND tỉnh

14/2001/NQ-HĐND K 13

20/7/2001

Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-Xã hội, An ninh- Quốc phòng năm 2001

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

13

Nghị quyết

HĐND tỉnh

15/2001/NQ-HĐND K 13

20/7/2001

Về thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005

Toàn bộ nội dung văn bản

- Được quy định trong văn bản;

- Tỉnh đó ban hành NQ số 58/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 Chương trình xoá đói, giảm nghèo năm 2006-2010.

 

14

Nghị quyết

HĐND tỉnh

16/2001/NQ-HĐND K13

20/7/2001

V/v thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2005

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

 

Năm 2002

 

 

 

 

 

 

 

15

Nghị quyết

HĐND tỉnh

24/2002/NQ-HĐNĐ KXIII

28/ 01/2002

Về nhiệm vụ năm 2002

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

16

Nghị quyết

HĐND tỉnh

25/2002/NQ-HĐND KXIII

28/01/2002

Về dự toán thu - chi ngân sách năm 2002

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

17

Nghị quyết

HĐND tỉnh

26/2002/NQ-HĐND KXIII

28/01/2002

Phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân 18sách Nhà nước năm 2000

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

18

Nghị quyết

HĐND tỉnh

28/2002/NQ-HĐND KXIII

28/01/2002

Về mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh

Toàn bộ nội dung văn bản

Tỉnh đó ban hành Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 về điều chỉnh mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

19

Nghị quyết

HĐND tỉnh

33/2002/NQ-HĐND KXIII

05 / 8/2002

Về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ KT –XH, an ninh- quốc phòng năm 2002

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

20

Nghị quyết

HĐND tỉnh

34/2002/NQ- HĐNDKXIII

05/8/2002

Phê chuẩn đề án phát triển giao thông nụng thụn từ nay đến năm 2005.

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

 

Năm 2003

 

 

 

 

 

 

 

21

Nghị quyết

HĐND tỉnh

39/2003/NQ-HĐND K XIII

28/01/2003

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - Quốc phòng năm 2003

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

22

Nghị quyết

HĐND tỉnh

40/2003/NQ-HĐND K XIII

28/01/2003

Về dự toán thu- chi ngân sách năm 2003

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

23

Nghị quyết

HĐND tỉnh

41/2003/NQ-HĐND K XIII

28/01/2003

Phê chuẩn Tổng quyết toán thu- chi ngân sách Nhà nước năm 2001.

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

24

Nghị quyết

HĐND tỉnh

43/2003/NQ-HĐND K XIII

28/7/2003

Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - Xã hội, an ninh - Quốc phòng năm 2003

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

25

Nghị quyết

HĐND tỉnh

46/2003/NQ-HĐND K XIII

22/12/2003

Về nhiệm vụ năm 2004

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

26

Nghị quyết

HĐND tỉnh

47/2003/NQ-HĐND K XIII

22/12/2003

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách năm 2004

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

27

Nghị quyết

HĐND tỉnh

50/2003/NQ-HĐND K XIII

22/12/2003

Về phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2002

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

 

Năm 2004

 

 

 

 

 

 

 

28

Nghị Quyết

HĐND tỉnh

21/2004/NQ-HĐNDKXIV

26/7/2004

Về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Toàn bộ nội dung văn bản

Bị bói bỏ bởi Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND 15/12/2010 của HĐND tỉnh

 

29

Nghị Quyết

HĐND tỉnh

26/2004/NQ- HĐNDKXIV

26/7/2004

Về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2004.

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

30

Nghị quyết

HĐND tỉnh

27/2004/NQ-HĐND KXIV

16/12/2004

Về nhiệm vụ năm 2005

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

31

Nghị quyết

HĐND tỉnh

28/2004/NQ/HĐND KXIV

16/12/2004

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2005

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

32

Nghị quyết

HĐND tỉnh

29/2004/NQ/ HĐND KXIV

16/12/2004

Về việc sửa đổi, bãi bỏ và bổ sung một số định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương.

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

Đã có Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 15/12/2010, quy định áp dụng cho cả thời kỳ ổn định 2011-2015.

 

33

Nghị quyết

HĐND tỉnh

31/2004/NQ/HĐND KXIV

16/12/2004

Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2003

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

34

Nghị quyết

HĐND tỉnh

32/2004/NQ/HĐND KXIV

16/12/2004

Về phê chuẩn phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

Căn cứ Khoản 4 Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 . "Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm...".

 

 

Năm 2005

 

 

 

 

 

 

 

35

Nghị quyết

HĐND tỉnh

36/2005/NQ-HĐND

05/8/2005

Về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2005

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

36

Nghị quyết

HĐND tỉnh

37/2005/NQ-HĐND

05/8/2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách nhà nước năm 2005

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

37

Nghị quyết

HĐND tỉnh

38/2005/NQ-HĐND

05/8/2005

Về việc phê chuẩn đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

- HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011.

 

38

Nghị quyết

HĐND tỉnh

39/2005/NQ-HĐND

05/8/2005

Về việc phê chuẩn quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ nội dung văn bản

Được thay thế bởi Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND

và Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND

 

39

Nghị quyết

HĐND tỉnh

43/2005/NQ-HĐND

19/12/2005

Về nhiệm vụ năm 2006

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

40

Nghị quyết

HĐND tỉnh

44/2005/NQ-HĐND

19/12/2005

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2006

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

41

Nghị quyết

HĐND tỉnh

45/2005/NQ-HĐND

19/12/2005

Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

42

Nghị quyết

HĐND tỉnh

46/2005/NQ-HĐND

19/12/2005

Về phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2006

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

Căn cứ Khoản 4 Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 . "Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm...".

 

 

Năm 2006

 

 

 

 

 

 

 

43

Nghị quyết

HĐND tỉnh

51/2006/NQ-HĐND

21/7/2006

Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2006

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

44

Nghị quyết

HĐND tỉnh

54/2006/NQ-HĐND

21/7/2006

Phê chuẩn chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố

Toàn bộ văn bản

Bị bói bỏ bởi Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND 15/12/2010 của HĐND tỉnh

 

45

Nghị quyết

HĐND tỉnh

55/2006/NQ-HĐND

21/7/2006

V/v điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2006

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

46

Nghị quyết

HĐND tỉnh

56/2006/NQ-HĐND

21/7/2006

V/v thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế -xó hội 5 năm 2006-2010 tỉnh lạng Sơn

Toàn bộ nội dung văn bản

- Được quy định trong văn bản;

- Tỉnh đã ban hành NQ số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15/12/2010 về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

 

47

Nghị quyết

HĐND tỉnh

57/2006/NQ-HĐND

21/7/2006

V/v thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

Toàn bộ nội dung văn bản

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

48

Nghị quyết

HĐND tỉnh

58/2006/NQ-HĐND

21/7/2006

Về chương trình xoá đói, giảm nghèo giai đoạn 2006-2010

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

49

Nghị quyết

HĐND tỉnh

59/2006/NQ-HĐND

22/7/2006

Về việc tiếp tục huy động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân từ năm 2006 đến năm 2010

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

50

Nghị quyết

HĐND tỉnh

60/2006/NQ-HĐND

22/7/2006

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006-2010, cú xét đến năm 2015

Toàn bộ nội dung văn bản

Bị Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

51

Nghị quyết

HĐND tỉnh

65/2006/NQ-HĐND

22/12/2006

Về nhiệm vụ năm 2007

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

52

Nghị quyết

HĐND tỉnh

66/2006/NQ-HĐND

22/12/2006

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2007

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

53

Nghị quyết

HĐND tỉnh

67/2006/NQ-HĐND

22/12/2006

Về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2005

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

54

Nghị quyết

HĐND tỉnh

68/2006/NQ-HĐND

22/12/2006

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007-2010.

Toàn bộ nội dung văn bản

- Được quy định trong văn bản;

- HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 15/12/2010 áp dụng cho giai đoạn 2011-2015)

 

55

Nghị quyết

HĐND tỉnh

69/2006/NQ-HĐND

22/12/2006

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

56

Nghị quyết

HĐND tỉnh

71/2006/NQ-HĐND

26/12/2006

Về việc phê chuẩn điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2006-2007

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

57

Nghị quyết

HĐND tỉnh

72/2006/NQ-HĐND

26/12/2006

Về việc thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ nội dung văn bản

- Được quy định trong văn bản;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Luật Đất đai 2003 "Kỳ quy hoạch sử dụng đất của cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn là mười năm"

 

58

Nghị quyết

HĐND tỉnh

73/2006/NQ-HĐND

26/12/2006

Về phê chuẩn phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2007

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

Căn cứ Khoản 4 Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 . "Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm...".

 

 

Năm 2007

 

 

 

 

 

 

 

59

Nghị quyết

HĐND tỉnh

84/2007/NQ-HĐND

19/7/2007

Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

60

Nghị quyết

HĐND tỉnh

86/2007/NQ-HĐND

19/7/2007

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2007

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

61

Nghị quyết

HĐND tỉnh

89/2007/NQ-HĐND

19/7/2007

Về việc quy định một số mức chi công tác phí, tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 18/12/2010

 

62

Nghị quyết

HĐND tỉnh

103/2007/NQ-HĐND

15/12/2007

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2008

Toàn bộ nội dung văn bản

 Được quy định trong văn bản

 

63

Nghị quyết

HĐND tỉnh

104/2007/NQ-HĐND

15/12/2007

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

64

Nghị quyết

HĐND tỉnh

105/2007/NQ-HĐND

15/12/2007

Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

65

Nghị quyết

HĐND tỉnh

106/2007/NQ-HĐND

15/12/2007

Về phê chuẩn phương án Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2008

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

Căn cứ Khoản 4 Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 . "Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm...".

 

 

Năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

66

Nghị quyết

HĐND tỉnh

01/2008/NQ-HĐND

21/7/2008

Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

67

Nghị quyết

HĐND tỉnh

02/2008/NQ-HĐND

21/7/2008

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2008

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

68

Nghị quyết

HĐND tỉnh

03/2008/NQ-HĐND

21/7/2008

Về một số mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ nội dung văn bản

Bị Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

69

Nghị quyết

HĐND tỉnh

13/2008/NQ-HĐND

21/7/2008

Về việc quy định chế độ thù lao đối với nhân viên khuyến nông ở xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 20/2010/NQ-HDND ngày 15/12/2010

 

70

Nghị quyết

HĐND tỉnh

14/2008/NQ-HĐND

12/12/2008

Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

71

Nghị quyết

HĐND tỉnh

15/2008/NQ-HĐND

12/12/2008

Về nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2009

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

72

Nghị quyết

HĐND tỉnh

16/2008/NQ-HĐND

12/12/2008

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

73

Nghị quyết

HĐND tỉnh

17/2008/NQ-HĐND

12/12/2008

Về phê chuẩn phương án Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2009

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

Căn cứ Khoản 4 Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 . "Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm...".

 

 

Năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

74

Nghị quyết

HĐND tỉnh

01/2009/NQ-HĐND

15/7/2009

Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

75

Nghị quyết

HĐND tỉnh

02/2009/NQ-HĐND

15/7/2009

Về bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2009

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

76

Nghị quyết

HĐND tỉnh

08/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2010

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

77

Nghị quyết

HĐND tỉnh

09/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2010

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

78

Nghị quyết

HĐND tỉnh

10/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2008

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

79

Nghị quyết

HĐND tỉnh

11/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về phê chuẩn phương án Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2010

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

Căn cứ Khoản 4 Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 . "Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm...".

 

80

Nghị quyết

HĐND tỉnh

12/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009-2010 của tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ nội dung văn bản

 Được quy định trong văn bản

 

 

Năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

81

Nghị quyết

HĐND tỉnh

01/2010/NQ-HĐND

20/7/2010

Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2010

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

82

Nghị quyết

HĐND tỉnh

02/2010/NQ-HĐND

20/7/2010

Về bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2010

Toàn bộ nội dung văn bản

 Được quy định trong văn bản

 

83

Nghị quyết

HĐND tỉnh

06/2010/NQ-HĐND

20/7/2010

Về mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2010- 2011 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ nội dung văn bản

 Được quy định trong văn bản

 

84

Nghị quyết

HĐND tỉnh

12/2010/NQ-HĐND

15/12/2010

Về nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2011

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

85

Nghị quyết

HĐND tỉnh

15/2010/NQ-HĐND

15/12/2010

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2011

Toàn bộ nội dung văn bản

 Được quy định trong văn bản

 

86

Nghị quyết

HĐND tỉnh

16/2010/NQ-HĐND

15/12/2010

Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009

Toàn bộ nội dung văn bản

 Được quy định trong văn bản

 

87

Nghị quyết

HĐND tỉnh

26/2010/NQ-HĐND

15/12/2010

Về phê chuẩn phương án Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2011

Toàn bộ nội dung văn bản

 Được quy định trong văn bản

 

 

Năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

88

Nghị quyết

HĐND tỉnh

47/2011/NQ-HĐND

26/7/2011

Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2011

Toàn bộ nội dung văn bản

 Được quy định trong văn bản

 

89

Nghị quyết

HĐND tỉnh

48/2011/NQ-HĐND

26/7/2011

Về bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2011

Toàn bộ nội dung văn bản

Được quy định trong văn bản

 

* Danh mục này ấn định: 89 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1283/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1283/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2012
Ngày hiệu lực07/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1283/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1283/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýVy Văn Thành
       Ngày ban hành07/09/2012
       Ngày hiệu lực07/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản quy phạm pháp luật

           • 07/09/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực