Quyết định 14/2008/NQ-HĐND

Quyết định 14/2008/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007

Quyết định 14/2008/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Lạng Sơn 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2008/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Lạng Sơn 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2008/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính;

Căn cứ Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2007 là: 1.524.057 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Thu nội địa: 411.000 triệu đồng

b) Thu thuế XNK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu: 1.052.307 triệu đồng

c) Thu viện trợ: 532 triệu đồng

d) Các khoản thu đ­ược để lại quản lý qua ngân sách: 60.218 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 2.733.562 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Thu điều tiết NSĐP: 383.624 triệu đồng

b) Thu huy động đầu t­ư theo K 3 điều 8 Luật NSNN: 265.000 triệu đồng

c) Thu kết dư­ ngân sách năm 2006: 73.607 triệu đồng

d) Thu chuyển nguồn từ năm tr­ước sang: 254.912 triệu đồng

đ) Thu viện trợ: 532 triệu đồng

e) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ­ương: 1.695.669 triệu đồng

- Thu bổ sung trong cân đối: 1.005.608 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu: 690.061 triệu đồng

f) Các khoản thu đư­ợc để lại quản lý qua NSNN: 60.218 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa ph­ương: 2.601.160 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Chi trong cân đối 2.140.783 triệu đồng

- Chi đầu tư­ phát triển: 323.501 triệu đồng

- Chi thư­ờng xuyên: 1.273.867 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ DTTC: 1.400 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 410.762 triệu đồng

- Chi trả nợ gốc, lãi các khoản tiền huy động đầu t­ư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nư­ớc: 131.253 triệu đồng

b) Chi CTMT, CTMTQG và 1 số nhiệm vụ khác: 405.966 triệu đồng

c) Chi nộp ngân sách cấp trên: 840 triệu đồng

d) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 53.571 triệu đồng

4. Kết dư­ ngân sách: 132.402 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 22/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/09/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Quyết định 14/2008/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Lạng Sơn 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2008/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Lạng Sơn 2007
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Hoàng Thị Bích Ly
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 22/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/09/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 14/2008/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Lạng Sơn 2007

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2008/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Lạng Sơn 2007