Nghị quyết 106/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 106/2007/NQ-HĐND phê chuẩn phương án giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2008

Nghị quyết 106/2007/NQ-HĐND phê chuẩn phương án giá đất tỉnh Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 106/2007/NQ-HĐND phê chuẩn phương án giá đất tỉnh Lạng Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/2007/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 11/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Phương án Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như phương án của Uỷ ban nhân dân tỉnh kèm theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện Nghị quyết này từ ngày 01/01/2008 theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Trong trường hợp thực sự cần thiết, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh giá một số loại đất cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp ;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND Tỉnh,
- TAND,VKSND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, T/c CT-XH;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TP;
- CPVP, các CV VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CPVP, các phòng CV VP UBND tỉnh;
- Công báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 106/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2007
Ngày hiệu lực 25/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/09/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 106/2007/NQ-HĐND phê chuẩn phương án giá đất tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 106/2007/NQ-HĐND phê chuẩn phương án giá đất tỉnh Lạng Sơn
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 106/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Hoàng Thị Bích Ly
Ngày ban hành 15/12/2007
Ngày hiệu lực 25/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/09/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 106/2007/NQ-HĐND phê chuẩn phương án giá đất tỉnh Lạng Sơn

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 106/2007/NQ-HĐND phê chuẩn phương án giá đất tỉnh Lạng Sơn