Nghị quyết 105/NQ-HĐND

Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 105/NQ-HĐND 2016 dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN CÓ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI
(Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Xét Tờ trình số 3971/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xét thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố; Tờ trình số 4097/TTr-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh số liệu diện tích đất tại Tờ trình Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 508/BC-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố, cụ thể:

1. Danh mục 08 dự án cần thu hồi đất trong năm 2016 (đợt 3), với tổng diện tích 444,40 héc ta (theo Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Danh mục 04 dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2016 (đợt 3) với tổng diện tích là 7,16 héc ta, trong đó tổng diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 5,97 héc ta (theo Phụ lục số 02 đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần lưu ý: Chỉ quyết định thu hồi đất đối với các dự án có đầy đủ cơ sở pháp lý và phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, không để vi phạm Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố. Chủ đầu tư dự án khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải cam kết về thời gian, tiến độ thực hiện dự án và tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công.

- Đối với dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng và dự án Khu trung tâm dân cư Tân Tạo, để đảm bảo cơ sở pháp lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo luật định trước khi ban hành quyết định thu hồi đất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 05 tháng 8 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, P.TH(H).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

DANH MỤC

BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2016
(Đính kèm Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016)

STT

Tên công trình, dự án

Tên chđầu tư

Diện tích (ha)

Địa điểm khu đất

Căn c pháp lý

(QĐ giao vốn hoặc VB thuận chủ trương đầu tư )

Diện tích loại đất theo hiện trạng (ha)

Diện tích loại đất sau CMĐ (ha)

Số Thửa, tờ

Phường, xã, thị trấn

QUẬN 1

1

Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế

Đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu

1,31

Thửa số 53 -182 Tsố 43

Bến Nghé

VB 2060/UBND-ĐTMT ngày 06/05/2016 của UBND TP về dự án Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế;

VB số 723/TTg-KTN ngày 09/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chỉ định cho Liên doanh Công ty Larkhall Holding và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư Dự án

1,31(ODT, DGT, DYT, TSC, DSH)

1,31 (TMD)

2

Khu phức hợp Đồng Khởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế

Đang kêu gọi đầu tư

0,36

Thửa 12 -26 , Tờ số 43

Bến Nghé

VB số 10093/VP-ĐTMT ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện việc sơ tuyển để lựa chọn nhà đầu tư có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm để triển khai thực hiện dự án khu phức hợp Đồng Khởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế

0,36 (ODT)

0,36 (TMD)

3

Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão

Đang kêu gọi đầu tư

1,22

Thừa số 1, 33, 99, 35, 36 tờ số 7

Bến Nghé

VB số 5376/VP-QLDA ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão

1,22 (TMD, DGD, DGT, DNL, ODT, TSC, DSH, TIN)

1,22 (TMD)

QUN 2

1

Xây dựng đường số 60 nối dài đến đường số 66

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 2

0,28

Một phần thửa 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 60, 63, đường, rạch, tờ 14 và Một phần thửa 2, tờ 2

Thảo Điền

QĐ số 547/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND quận 2 về phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

0,01(TSC)

0,05(SON)

0,03(DGT)

0,09(ODT)

0,10(CLN)

0,28(DGT)

2

Trụ sở làm việc

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh

1,14

Bản đồ hiện trạng vị trí số 90/ĐĐBĐ/BT do Công ty TNHH Đo đạc - Tư vấn Xây dựng Bến Thành lập ngày 15/6/2016

Cát Lái

Công văn số 6907/UBND-ĐTMT ngày 10/11/2015 của UBND TP về chủ trương cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại TPHCM sử dụng đất tại quận 2 để xây dựng trụ sở. Quyết định số 962/QĐ-VKSTC-C3 ngày 29/10/2015 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh

1,02 (LUA)

0,12 (SON)

1,14(TSC)

QUẬN 3

1

 

Công ty CP Thương Mại và Đầu tư Hồng Hà

0,22

Thửa 202, tờ số 10

Phường 6

VB số 6219/UBND-ĐTMT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố về giao UBND quận 3 hỗ trợ Công ty CP Thương Mại và Đầu tư Hồng Hà khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường GPMB theo quy định.

VB số 968/UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của UBND quận 3 về cập nhật dự án chỉnh trang đô thị tại địa chỉ 194B-196-198-200-202 Nam Kỳ Khởi nghĩa vào danh mục thu hồi đất trình HĐND Thành phố thông qua.

0,22 (ODT)

0,22 (ODT)

QUẬN BÌNH TÂN

1

Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

329,96

Bản đồ hiện trạng vị trí số 34/BCI/2008 do công ty Cp TV và ĐT Bình Chánh lập ngày 16 tháng 10 năm 2008

Tân Tạo A

VB số 3240/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của UBND TP về công nhận Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân

329,96 (CLN, LUA, ODT)

329,96 (ODT, DHT)

HUYN BÌNH CHÁNH

1

Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

109,91

Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất do VPĐKQSDĐ huyện Bình Chánh lập ngày 14 tháng 2 năm 2011

Lê Minh Xuân

VB số 1940/UBND-CNN ngày 28 tháng 4 năm 2016 của UBND TP gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư về chủ trương đầu tư Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng;

QĐ 781/QĐ-UBND ngày 29 tháng 2 năm 2016 của UBND TP về phê duyệt QHCT 1/500 Khu CN Lê Minh Xuân mở rộng

109,91 (LUA, CLN, ODT, NTS, MNC,

109,91 (SKK)

Tng cộng (08 dự án )

444,40

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

BỔ SUNG DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT LÚA DƯỚI 10HA TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2016
(Đính kèm Nghị quyết số: 105/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016)

STT

Tên công trình, dự án

Tên chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Đa điểm khu đất

Căn cứ pháp lý

(VB thuận chủ trương đầu tư hoặc QĐ giao vốn)

Diện tích loại đất theo hiện trạng (ha)

Trong đó có CMĐ sử dụng đất lúa, đất rừng (ha)

Diện tích loại đất sau CMĐ (ha)

Số Thửa, tờ

Phường, xã, thị trấn

QUN 2

1

Dự án khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng tại phường Thảo Điền, quận 2

Công ty Cổ phần Phát triển nhà G Homes

0.96

Bản đồ vị trí số 8675/GĐ-TNMT do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập ngày 02/3/2016 (được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 04/3/2016)

Thảo Điền

QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng tại phường Thảo Điền, quận 2 do Công ty cổ phần Phát triển nhà G Homes làm chủ đầu tư

0,77(LUA)

0,15(CLN)

0,02(ODT)

0,02(DGT)

0.77

0,96(ODT)

2

Trụ sở làm việc

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh

1.14

Bản đồ hiện trạng vị trí số 90/ĐĐBĐ/BT do Công ty TNHH Đo đạc - Tư vấn Xây dựng Bến Thành lập ngày 15/6/2016

Cát Lái

Công văn số 6907/UBND-ĐTMT ngày 10/11/2015 của UBND TP về chủ trương cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại TPHCM sử dụng đất tại quận 2 để xây dựng trụ sở.

Quyết định số 962/QĐ-VKSTC-C3 ngày 29/10/2015 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh

1,02 (LUA)

0,12 (SON)

1.02

1,14(TSC)

HUYỆN HÓC MÔN

1

Khu nhà ở

Công ty cổ phần thương mại Hóc Môn

4.29

Bản vẽ hiện trạng vị trí số 118437/ĐĐBĐ ngày 14/11/2013 do Trung tâm đo đạc bản đồ lập

Xuân Thới Đông

VB số 3531/UBND-ĐTMT ngày 07 tháng 07 năm 2016 của UBND TP về công nhận Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn

4,29 (LUA)

3.91

4,29 (ODT)

HUYỆN BÌNH CHÁNH

1

Chung cư Nhà ở xã hội

Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

0.77

Một phần trọn thửa số 6, 8 và trọn thửa 7, 814, 472 tờ số 5 (TL - 02) tương ứng với một phần thửa số 11, 55 và trọn thửa 44 tờ số 29 (TL mới)

An Phú Tây

VB số 3735/UBND-ĐTMT ngày 3/7/2015 về công nhận Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư dự án Chung cư nhà ở xã hội xã An Phú Tây

0,77 (LUA, ODT, CLN)

0.27

0,77 (ODT)

Tổng cộng ( 04 dự án )

7.16

 

 

 

 

5.97

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu105/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2016
Ngày hiệu lực05/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 105/NQ-HĐND 2016 dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 105/NQ-HĐND 2016 dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu105/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành05/08/2016
        Ngày hiệu lực05/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 105/NQ-HĐND 2016 dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 105/NQ-HĐND 2016 dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hồ Chí Minh

           • 05/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực