Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND quy định một số Lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND sửa đổi 77/2014/NQ-HĐND về lệ phí Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết 131/2016/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 77/2014/NQ-HĐND lệ phí quyền Hội đồng nhân dân Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND sửa đổi 77/2014/NQ-HĐND về lệ phí Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2015/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 77/2014/NQ-HĐND NGÀY 16/7/2014 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ KHOẢN LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 2, Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 541/BC-HĐND ngày 05/7/2015 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi Điều 2, Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, như sau:

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế các quy định về Lệ phí tại Nghị quyết số 129/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/7/2007 của HĐND tỉnh (Trừ Khoản 7, Mục II, Điều 1 về Lệ phí hộ tịch); Nghị quyết số 205/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008; Nghị quyết số 250/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008; Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011; Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013; Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07/7/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT huyện uỷ, thành uỷ, HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu107/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND sửa đổi 77/2014/NQ-HĐND về lệ phí Sơn La


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND sửa đổi 77/2014/NQ-HĐND về lệ phí Sơn La
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu107/2015/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
    Người kýHoàng Văn Chất
    Ngày ban hành07/07/2015
    Ngày hiệu lực17/07/2015
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2016
    Cập nhật6 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND sửa đổi 77/2014/NQ-HĐND về lệ phí Sơn La

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND sửa đổi 77/2014/NQ-HĐND về lệ phí Sơn La