Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xúc tiến du lịch cộng đồng Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/2019/NQ-ND

Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ ĐẦU TƯ DU LỊCH, HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI Kỳ họp thứ Nhất về việc thông qua “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Xét Tờ trình số 1457/TTr-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đng; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Gồm các nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hỗ trợ hoạt động xúc tiến du lịch và hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) để phát triển du lịch cộng đng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng:

2.1. Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây viết tắt là đối tượng được hỗ trợ) trực tiếp đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch, tham gia vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2.2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Nguyên tắc áp dụng:

3.1. Đối tượng được hỗ trợ được hưởng cùng lúc nhiều chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ.

3.2. Đối tượng được hỗ trợ ngoài việc hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định pháp luật và được lựa chọn mức hỗ trợ.

3. Các nội dung và mức hỗ trợ như sau:

3.1. Hỗ trợ đầu tư đối với lĩnh vực du lịch

a) Đối tượng được hỗ trợ

Tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các dự án xây dựng khách sạn cao cấp (4 sao), khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng phục vụ du lịch có tổng diện tích sử dụng đất trên 10 ha.

b) Nội dung và mức hỗ trợ

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ngoài hàng rào dự án (đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống nước)

+ Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư đối với các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật gắn với hoạt động dân sinh, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đng/01 dự án.

+ Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư đối với các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật không gn với hoạt động dân sinh, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/01 dự án.

- Hỗ trợ san lấp mặt bằng và rà phá bom mìn: Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí san lấp mặt bằng và rà phá bom mìn nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/01 dự án.

- Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 30% chi phí lập dự án đầu tư, chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/01 dự án (theo quy định hiện hành của nhà nước về định mức, chi phí lập dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường).

3.2. Hỗ trợ hoạt động xúc tiến du lịch

Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng, dàn dựng gian hàng cho mỗi doanh nghiệp tham gia hoạt động triển lãm, hội chợ du lịch trong và ngoài nước. Mức hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/01 lần/01 năm cho doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ du lịch ở trong nước;

b) Hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/01 lần/01 năm cho doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ du lịch tại các nước thuộc khu vực châu Á;

c) Hỗ trợ không quá 80 triệu đồng/01 lần/01 năm cho doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ du lịch tại các nước ngoài khu vực châu Á.

3.3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay):

a) Hỗ trợ hộ gia đình tại các làng hoặc thôn, buôn có hoạt động du lịch cộng đng đầu tư nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch theo quy định.

b) Mức hỗ trợ: Mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ 01 lần: 10 triệu đồng/phòng nhưng không quá 20 triệu đồng/hộ gia đình.

c) Điều kiện hỗ trợ

Các hộ gia đình đầu tư homestay tại các làng hoặc thôn hoặc buôn có trong phương án hoặc dự án hoặc kế hoạch xây dựng du lịch cộng đng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Hàng năm, ngân sách cấp tỉnh bố trí kinh phí trong nguồn sự nghiệp kinh tế để thực hiện các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này và có văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình thủ tục hỗ trợ cho từng đối tượng và thuận tiện cho đối tượng được hỗ trợ.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XI, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VPQH; VPCP;
- Bộ VH
,TT&DL;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, H
ĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại bi
u Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Các VP: T
U, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Du lịch t
nh; Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh;
- Website: http:/dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH t
nh;
- Luư: VT, TH(03).Tr
140.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu108/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực20/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xúc tiến du lịch cộng đồng Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xúc tiến du lịch cộng đồng Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu108/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýDương Văn Trang
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực20/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xúc tiến du lịch cộng đồng Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xúc tiến du lịch cộng đồng Gia Lai

           • 10/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực