Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất Thành phố Đà Nẵng đã được thay thế bởi Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất Thành phố Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2015/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 – 2016, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 4802/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi giá đất tại các tuyến đường, khu vực sau:

Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

Tên đường

Tại Phụ lục số 2

Sửa đổi thành

 

Loại đường

Hệ số

Đơn giá

Loại đường

Hệ số

Đơn giá

An Đồn 3

 

4

1,0

4.400

5

1,2

3.840

An Đồn 4

 

5

1,2

3.840

4

1,0

4.400

Lê Lộ

 

4

1,4

6.160

4

1,1

4.840

Lý Thiên Bảo

 

6

1,1

2.420

6

0,9

1.980

Nguyễn Bảo

 

6

1,0

2.200

6

0,9

1.980

Nguyễn Huy Oánh

 

6

0,8

1.760

6

0,9

1.980

Nguyễn Thúy

 

4

1,1

4.840

4

0,8

3.520

Phan Liêm

 

5

1,3

4.160

4

1,2

5.280

 

Khu vực

Tại Phụ lục số 3

Sửa đổi thành

Vị trí

Khu vực

Hệ số

Đơn giá

Vị trí

Khu vực

Hệ số

Đơn giá

VI. Xã Hòa Khương

5. Các thôn:

- Đường từ 2m đến dưới 3,5m

4

III

0,9

180

4

III

1,0

200

2. Sửa đổi tên “đường ĐT 604” thành “đường Quốc lộ 14G” tại Bảng giá đất được thông qua tại Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố.

3. Sửa đổi tên “Đường Hoàng Văn Thái (cũ) nối dài (đoạn từ Đà Sơn đi thôn Phú Hạ, Phú Thượng)” thành “Đường Hoàng Văn Thái nối dài cũ (đoạn thuộc địa phận thôn Phú Hạ và thôn Phú Thượng)” tại Bảng giá đất được thông qua tại Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố

4. Bãi bỏ giá đất đối với đường Thích Phước Huệ, quận Sơn Trà.

Điều 2. Bổ sung một số nội dung về giá đất tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 14 thông qua, ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ TN-MT; Bộ Tài chính;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các Q,H;
- Thường trực HĐND 11 xã huyện Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, TT-TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ
(Kèm theo Nghị quyết số: ….../2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015  của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT

Tên đường

Đường loại

Hệ số đường

Đơn giá

1

An Bắc 4

5

0,9

2.880

2

An Thượng 29 (đoạn tiếp theo)

4

1,1

4.840

3

An Trung 4

4

1,1

4.840

5

Âu Dương Lân

5

0,8

2.560

6

Bá Giáng 12

7

0,9

1.440

7

Bá Giáng 14

7

0,9

1.440

8

Bàu Gia Thượng 1

5

0,9

2.880

9

Bàu Gia Thượng 2

5

0,9

2.880

10

Bàu Gia Thượng 3

5

0,9

2.880

11

Bàu Năng 1

6

1,0

2.200

12

Bàu Năng 2

6

1,0

2.200

13

Bàu Năng 3

5

0,8

2.560

14

Bình Kỳ (đoạn tiếp theo)

7

1,0

1.600

15

Bình Thái 4

6

0,9

1.980

16

Bùi Cầm Hổ

6

0,8

1.760

17

Bùi Huy Đáp

6

0,8

1.760

18

Cao Bá Đạt

6

0,8

1.760

19

Đặng Huy Trứ

5

1,1

3.520

20

Đặng Văn Kiều

6

0,8

1.760

21

Đào Trinh Nhất

6

0,9

1.980

22

Đinh Đức Thiện

5

1,0

3.200

23

Đỗ Đăng Tuyển (đoạn tiếp theo 5m)

5

1,0

3.200

24

Đỗ Đức Dục

6

1,0

2.200

25

Đỗ Thúc Tịnh (đoạn tiếp theo 5,5m)

5

1,1

3.520

26

Hà Kỳ Ngộ

3

1,0

7.800

27

Hòa Minh 18 (đoạn tiếp theo)

5

0,8

2.560

28

Hòa Minh 19 (đoạn tiếp theo)

5

0,8

2.560

29

Hòa Minh 23 (đoạn tiếp theo)

5

0,8

2.560

30

Hoàng Văn Thái (đoạn từ đường vào bãi rác Khánh Sơn đến đường tránh Nam Hải Vân

 

 

 

 

 - Đoạn 2x10,5m

5

0,9

2.880

 

 - Đoạn 15m

5

0,8

2.560

31

Huỳnh Lắm

5

0,8

2.560

32

Huỳnh Tịnh Của

6

1,0

2.200

33

Kha Vạng Cân

6

1,0

2.200

34

Khái Đông 4

7

0,9

1.440

35

Khuê Bắc 1

6

1,0

2.200

36

Khuê Bắc 2

6

1,0

2.200

37

Khuê Bắc 3

6

1,0

2.200

38

Khuê Mỹ Đông 5

5

1,1

3.520

39

Khuê Mỹ Đông 6

5

1,1

3.520

40

Lê Thước (đoạn tiếp theo)

4

1,1

4.840

41

Lê Trực

 

 

 

 

 - Đoạn 7,5m

6

1,0

2.200

 

 - Đoạn 5,5m

6

0,8

1.760

42

Liêm Lạc 12

7

1,0

1.600

43

Liêm Lạc 14

7

1,0

1.600

44

Liêm Lạc 15

7

1,0

1.600

45

Liêm Lạc 16

7

1,0

1.600

46

Liêm Lạc 17

7

1,0

1.600

47

Liêm Lạc 18

7

1,0

1.600

48

Liêm Lạc 19

7

1,0

1.600

49

Liêm Lạc 20

7

1,0

1.600

50

Liêm Lạc 21

7

1,0

1.600

51

Lương Trúc Đàm

4

1,2

5.280

52

Lưu Đình Chất

7

0,9

1.440

53

Lý Thái Tông (đoạn từ đường Nguyễn Xí đến giáp đường Bàu Năng 3)

4

0,9

3.960

54

Mai An Tiêm

6

0,8

1.760

55

Mộc Bài 7

5

0,9

2.880

56

Mộc Bài 8

5

0,9

2.880

57

Mộc Bài 9

5

0,9

2.880

58

Nại Thịnh 5

5

0,9

2.880

59

Nại Thịnh 6

5

0,9

2.880

60

Nại Thịnh 7

5

0,9

2.880

61

Nại Thịnh 8

5

0,9

2.880

62

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

 

 

 

- Đoạn từ đường An Nông đến cầu Hòa Phước

5

1,0

3.200

 

- Đoạn từ cầu Hòa Phước đến Quốc Lộ 1A

6

0,9

1.980

63

Nguyễn Hàm Ninh

6

0,8

1.760

64

Nguyễn Hữu Thận

6

1,0

2.200

65

Nguyễn Huy Oánh

6

0,9

1.980

66

Nguyễn Khả Trạc

6

0,9

1.980

67

Nguyễn Như Đổ

7

0,9

1.440

68

Nguyễn Thiện Kế

 

 

 

 

 - Đoạn 5,5m

4

1,1

4.840

 

 - Đoạn 5m

5

1,3

4.160

69

Nguyễn Trọng Hợp

6

0,8

1.760

70

Nguyễn Tuyển

7

1,0

1.600

71

Nguyễn Văn Tỵ

6

0,8

1.760

72

Nguyễn Văn Vĩnh

6

1,0

2.200

73

Phạm Hữu Nhật

4

1,0

4.400

74

Phạm Ngọc Mậu

 

 

 

 

 - Đoạn 7,5m

5

0,8

2.560

 

 - Đoạn 5,5m

6

1,0

2.200

75

Phạm Quang Ảnh

 

 

 

 

 - Đoạn 5,5m

4

1,1

4.840

 

 - Đoạn 5m

5

1,3

4.160

76

Phạm Vấn (đoạn tiếp theo)

4

0,8

3.520

77

Phạm Viết Chánh

4

0,8

3.520

78

Phan Sĩ Thực

5

0,8

2.560

79

Phan Thúc Trực

6

0,8

1.760

80

Phan Văn Đáng

 

 

 

 

 - Đoạn 10,5m

5

0,8

2.560

 

 - Đoạn 7,5m

6

1,0

2.200

81

Phan Xích Long

5

0,9

2.880

82

Phùng Hưng (đoạn tiếp theo)

4

1,2

5.280

83

Phước Trường 10

4

0,9

3.960

84

Phước Trường 11

5

1,1

3.520

85

Phước Trường 12

5

1,1

3.520

86

Phước Trường 14

5

1,1

3.520

87

Phước Trường 15

5

1,1

3.520

88

Sơn Thủy 12

6

1,0

2.200

89

Tân Hòa 1

6

1,0

2.200

90

Tân Hòa 2

6

1,0

2.200

91

Tân Hòa 3

6

1,0

2.200

92

Tân Hòa 4

6

1,0

2.200

93

Tân Hòa 5

6

1,0

2.200

94

Tân Hòa 6

6

1,0

2.200

95

Thành Vinh 2

5

0,8

2.560

96

Thành Vinh 3

5

0,8

2.560

97

Thành Vinh 4

5

0,8

2.560

98

Thành Vinh 5

5

0,8

2.560

99

Thích Phước Huệ

6

0,8

1.760

100

Trần Đình Tri

4

0,8

3.520

101

Trần Hữu Tước

4

1,4

6.160

102

Trần Quý Khoách

5

0,8

2.560

103

Trần Tử Bình

5

0,8

2.560

104

Trần Văn Giàu

6

0,8

1.760

105

Trần Xuân Hòa

6

0,9

1.980

106

Triệu Quốc Đạt

5

1,0

3.200

107

Trịnh Quang Xuân

6

0,8

1.760

108

Trung Nghĩa 7 (đoạn tiếp theo)

6

1,0

2.200

109

Trung Nghĩa 8

6

1,0

2.200

110

Trung Nghĩa 9

5

1,2

3.840


111

Trương Vĩnh Ký

 

 

 

 

 - Đoạn 10,5m

5

0,8

2.560

 

 - Đoạn 7,5m

6

1,0

2.200

112

Võ Văn Đặng (đoạn tiếp theo)

5

0,8

2.560

113

Vũ Hữu Lợi

6

0,8

1.760

114

Vùng Trung 6

6

0,8

1.760

115

Vùng Trung 7

6

0,8

1.760

116

Vùng Trung 8

6

0,8

1.760

117

Vùng Trung 9

6

0,8

1.760

118

Vùng Trung 10

6

0,9

1.980

119

Vùng Trung 11

 

 

 

 

 - Đoạn 7,5m

6

0,9

1.980

 

 - Đoạn 5,5m

6

0,8

1.760

120

Đường tránh Nam Hải Vân (đoạn thuộc địa bàn quận Liên Chiểu)

6

0,8

1.760

121

Đường từ Nguyễn Công Trứ đến Đông Kinh Nghĩa Thục (đường sắt cũ quận Sơn Trà, chưa đặt tên)

 

 

 

 

 - Đoạn 10,5m x 2 làn

2

0,8

10.800

 

 - Đoạn 10,5m

3

1,1

8.580

 

PHỤ LỤC SỐ 2

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
(Kèm theo Nghị quyết số: ….../2015/QĐ-UBND ngày ….../…./2015  của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Ranh giới, vị trí

Vị trí

Khu vực

Hệ số

Đơn giá

I

 Xã Hòa Nhơn

 

 

 

 

1

Đường Bà Nà - Suối Mơ

1

II

1,2

1.368

2

Đường tránh Nam Hải Vân

1

II

1,1

1.254

II

 Xã Hòa Sơn

 

 

 

 

1

Đường Bà Nà - Suối Mơ

1

II

1,3

1.482

2

Đường tránh Nam Hải Vân

1

II

1,0

1.140

III

 Xã Hòa Phú

 

 

 

 

1

Đường Bà Nà - Suối Mơ

1

I MN

1,5

749

IV

 Xã Hòa Liên

 

 

 

 

1

Đường tránh Nam Hải Vân

1

II

1,0

1.140

V

 Xã Hòa Ninh

 

 

 

 

1

Đường Bà Nà - Suối Mơ

1

I MN

1,5

749

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu109/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất Thành phố Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất Thành phố Đà Nẵng
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu109/2015/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
      Người kýTrần Thọ
      Ngày ban hành07/07/2015
      Ngày hiệu lực19/07/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBất động sản
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất Thành phố Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất Thành phố Đà Nẵng