Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016 đã được thay thế bởi Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 13/03/2020.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2016/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 9653/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo các Phụ lục đính kèm, cụ thể như sau:

1. Phụ lục số 01: Bảng giá đất ở tại đô thị;

2. Phụ lục số 02: Bảng giá đất ở tại nông thôn;

3. Phụ lục số 03: Bảng giá đất ở tại các tuyến đường chưa đặt tên trong các khu dân cư;

4. Phụ lục số 04: Bảng giá các loại đất nông nghiệp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Bãi bỏ các Nghị quyết sau đây của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014, Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 và Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ TNMT, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy; - Đại biểu HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQ thành phố;
- VP HĐND, VPUBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND, UBND phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu68/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/03/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu68/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Xuân Anh
       Ngày ban hành08/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/03/2020
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016