Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/2020/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 1284/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 theo các Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bãi bỏ Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 13 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH thành phố;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy;
- Các các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN
các quận, huyện, phường, xã;

- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng, và Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 287/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu287/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2020
Ngày hiệu lực13/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 287/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu287/2020/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Nho Trung
       Ngày ban hành13/03/2020
       Ngày hiệu lực13/03/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng

           • 13/03/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực