Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quyết toán năm 2006; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2007; dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh quyết toán 2006; dự toán thu, chi ngân sách và địa phương 2007; dự toán và phân bổ ngân sách quận 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 6
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NĂM 2006; ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007; TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007; DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Sau khi xem xét Báo cáo quyết toán bổ sung, điều chỉnh ngân sách năm 2006; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007; tình hình thu, chi ngân sách năm 2007; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:                                                        443.581.771.060 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:                                                     236.927.648.370 đồng

Trong đó:

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:                                                    68.919.836.646 đồng

- Các khoản ghi thu:                                                                             24.823.126.407 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:                                                    196.285.459.864 đồng

Trong đó, các khoản ghi chi:                                                                 24.823.126.407 đồng

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2006:                                         40.642.188.506 đồng

Bao gồm:

- Kết dư ngân sách quận:                                                                     34.919.644.514 đồng

- Kết dư ngân sách phường:                                                                  5.722.543.992 đồng

(trong đó kết dư nguồn lao động công ích là:                                           3.086.831.554 đồng)

Điều 2. Chấp thuận điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007:

- Tổng thu ngân sách địa phương: 190,995 tỷ đồng (số cũ: 181,286 tỷ đồng).

- Tổng chi ngân sách địa phương: 190,995 tỷ đồng (số cũ: 181,286 tỷ đồng).

Điều 3. Về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2007

Căn cứ Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006, Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007 về việc chấp thuận điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận; Hội đồng nhân dân quận ghi nhận:

Trong năm 2007, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2007 và đã đạt được những kết quả khả quan. Ước các khoản thu đều đạt và vượt dự toán, chỉ riêng thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 92,98% kế hoạch, nhưng tăng 22,61% so với năm 2006; đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và nhiệm vụ chi thường xuyên. Ủy ban nhân dân quận tiếp tục có giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ngân sách năm 2007.

Điều 4. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2008:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:                                                           461,220 tỷ đồng.

2. Thu, chi ngân sách địa phương:

2.1. Tổng thu ngân sách địa phương:                                                      165,541 tỷ đồng.

(chưa kể nguồn xây dựng cơ bản do Thành phố phân cấp).

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương:                                                      165,541 tỷ đồng.

(chi hoạt động thường xuyên)

3. Dự toán thu, chi ngân sách quận:                                                        155,195 tỷ đồng.

4. Dự toán thu, chi ngân sách cấp phường:                                               33,956 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp:                                         10,346 tỷ đồng.

- Ngân sách quận cấp bổ sung:                                                                23,610 tỷ đồng.

Điều 5. Về điều hành thực hiện dự toán ngân sách năm 2008, Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận:

1. Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị quận và 14 phường theo đúng quy định;

2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch; tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật; tiếp tục xử lý nợ đọng thuế;

3. Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách có hiệu quả; chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách; xuất toán những khoản chi không đúng quy định và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao... để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Điều 6. Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007./.

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh quyết toán 2006; dự toán thu, chi ngân sách và địa phương 2007; dự toán và phân bổ ngân sách quận 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh quyết toán 2006; dự toán thu, chi ngân sách và địa phương 2007; dự toán và phân bổ ngân sách quận 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Thọ
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh quyết toán 2006; dự toán thu, chi ngân sách và địa phương 2007; dự toán và phân bổ ngân sách quận 2008

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh quyết toán 2006; dự toán thu, chi ngân sách và địa phương 2007; dự toán và phân bổ ngân sách quận 2008

         • 19/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/01/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực