Nghị quyết 18/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về việc tình hình thu, chi ngân sách năm 2006; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 6 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2006/NQ-HĐND tình hình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006, dự toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2006/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 20 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2006; ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007;

Sau khi xem xét báo cáo về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006; tình hình thu, chi ngân sách năm 2006; dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-KTXH ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2006

Căn cứ Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận về dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2006 và Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐNĐ ngày 19 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận:

Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2006 và đạt được những kết quả khả quan. Ước các khoản thu đều đạt và vượt dự toán, chỉ riêng thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 90,81% kế hoạch, nhưng tăng 21,93% so với năm 2005; đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và nhiệm vụ chi thường xuyên. Ủy ban nhân dân quận tiếp tục có giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ngân sách năm 2006.

Điều 2. Chấp thuận điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006

- Tổng thu ngân sách địa phương: 174,898 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 174,898 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2007

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 381,900 tỷ đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 147,256 tỷ đồng (chưa kể nguồn xây dựng cơ bản do Thành phố phân cấp).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 147,256 tỷ đồng.

4. Dự toán thu, chi ngân sách quận: 138,409 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi thường xuyên ngân sách quận: 115,660 tỷ đồng.

- Chi bổ sung ngân sách cấp phường: 22,749 tỷ đồng.

5. Dự toán thu, chi ngân sách cấp phường: 31,596 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp: 8,847 tỷ đồng.

- Ngân sách quận cấp bổ sung: 22,749 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân quận phân bổ ngân sách quận năm 2007 cho từng cơ quan, ban ngành quận, phường trước ngày 23 tháng 12 năm 2006; chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường trình Hội đồng nhân dân phường quyết định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách phường và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành quận, phường triển khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 trước ngày 31 tháng 12 năm 2006

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân quận

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, ban ngành quận theo đúng quy định.

Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thu nộp ngân sách; phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện chính sách xã hội.

Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách có hiệu quả; chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách; kiên quyết xuất toán những khoản chi không đúng quy định và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tổ chức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2006
Ngày hiệu lực27/12/2006
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2006/NQ-HĐND tình hình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006, dự toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2006/NQ-HĐND tình hình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006, dự toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Thọ
        Ngày ban hành20/12/2006
        Ngày hiệu lực27/12/2006
        Ngày công báo15/01/2007
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 18/2006/NQ-HĐND tình hình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006, dự toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách 2007

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2006/NQ-HĐND tình hình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006, dự toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách 2007

         • 20/12/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/01/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/12/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực