Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND sửa đổi chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ đã được thay thế bởi Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND Quy định chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND sửa đổi chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 16 tháng 8 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 129/TTr-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Căn cứ chế độ, định mức chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước và một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính quy định tại Nghị quyết này, Thường trực HĐND các cấp lập dự toán ngân sách hàng năm cho hoạt động của HĐND cấp mình và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Khi giá thay đổi làm tăng, giảm trên 20% của các khoản chi so với thời điểm ban hành thì Thường trực HĐND các cấp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao UBND tỉnh cân đối ngân sách đảm bảo thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 8 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

1. Điều chỉnh bổ sung số và ký hiệu của Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 13)

Số: 13/NQ-HĐND nay bổ sung thêm năm ban hành là:

Số: 13/2011/NQ-HĐND

2. Bãi bỏ nội dung tại Mục 8 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13

Chủ tịch HĐND xã, thị trấn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 10% theo quy định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

3. Bổ sung Mục 4 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13

Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND các cấp được hưởng chế độ, định mức chi bồi dưỡng theo quy định hiện hành của HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các chế độ, định mức chi khác có liên quan theo quy định tại Nghị quyết này.

4. Bổ sung Mục 11 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13

Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo các cơ quan thuộc HĐND thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Chế độ thăm viếng, công tác xã hội, phương tiện làm việc, nghiên cứu khoa học, giám định phản biện xã hội, tuyên truyền hoạt động của HĐND và hỗ trợ hoạt động của Văn phòng do Thường trực HĐND các cấp quyết định cụ thể trong nguồn kinh phí hoạt động của HĐND hàng năm.

5. Sửa đổi, bổ sung Phần II của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Hoạt động kỳ họp HĐND

-

Bồi dưỡng đại biểu HĐND nghiên cứu tài liệu kỳ họp HĐND

Người/ngày

100

70

50

-

Hỗ trợ tiền ăn đối với đại biểu HĐND; đại biểu mời; cán bộ, nhân viên trực tiếp phục vụ

Người/ngày

100

70

60

-

Bồi dưỡng Chủ tọa kỳ họp

Người/ngày

150

100

70

-

Bồi dưỡng Đoàn Thư ký kỳ họp

Người/ngày

100

70

50

-

Cán bộ, công chức tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ, thảo luận tại hội trường

Người/kỳ họp

100

70

50

-

Xây dựng các báo cáo phục vụ kỳ họp HĐND

Văn bản

150

100

70

-

Kiểm tra, ký ban hành Nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật

Nghị quyết

100

50

30

-

Kiểm tra, ký ban hành Nghị quyết cá biệt

Nghị quyết

50

30

20

2

Khảo sát, giám sát, thẩm tra và các công việc khác giữa hai kỳ họp HĐND

 

Bồi dưỡng nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến; phục vụ Đoàn giám sát:

-

Đại biểu HĐND; đại biểu mời

Người/ngày

100

50

40

-

Cán bộ, công chức, phóng viên, nhân viên trực tiếp phục vụ

Người/ngày

70

50

30

-

Hỗ trợ tiền ăn (tại cơ sở, xã cần ở lại)

Người/ngày

100

60

 

-

Xây dựng quyết định thành lập đoàn, kế hoạch, đề cương

Đợt

100

70

50

-

Giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Mức chi áp dụng theo quy định hiện hành của HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các chế độ, định mức chi khác có liên quan theo quy định tại Nghị quyết này

-

Xây dựng báo kết quả thẩm tra, giám sát

+ Báo cáo thẩm tra

Báo cáo

Theo quy định hiện hành của HĐND tỉnh

 

+ Báo cáo kết quả giám sát

Báo cáo

200

100

70

3

Cuộc họp, hội nghị, hội thảo chuyên đề của HĐND

 

 

 

 

a)

Cuộc họp lấy ý kiến

 

 

 

 

-

Bài tham luận

Bài

200

70

50

-

Người chủ trì

Người/buổi

100

70

50

-

Thành viên dự họp

Người/buổi

70

60

40

-

Cán bộ, công chức, phóng viên, nhân viên phục vụ

Người/buổi

50

 

 

-

Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến dự án Luật, Pháp lệnh; Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Văn bản

150

100

70

b)

Hội nghị, hội thảo chuyên đề

 

 

 

 

-

Bài tham luận

Bài

200

70

50

-

Người chủ trì

Người/buổi

100

70

50

-

Thành viên dự họp

Người/buổi

70

60

40

-

Cán bộ, công chức, phóng viên, nhân viên phục vụ

Người/buổi

50

40

30

4

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân

a)

Tổ chức tiếp xúc cử tri

 

 

 

 

-

Hỗ trợ điểm tiếp xúc cử tri

Điểm

500

350

250

-

Hỗ trợ tiền ăn đại biểu HĐND, đại biểu mời, nhân viên phục vụ

Người/ngày

100

60

 

-

Bồi dưỡng đại biểu HĐND nghiên cứu tài liệu

Người/đợt

200

120

100

-

Tiền nghỉ trưa cho đại biểu, cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ (áp dụng đối với các điểm tiếp xúc cử tri cần phải nghỉ lại)

Theo quy định hiện hành của HĐND tỉnh

b)

Bồi dưỡng đại biểu tiếp công dân

Người/ngày

100

70

50

5

Hỗ trợ đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, đại biểu HĐND đang làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước

a)

Hỗ trợ thành viên các Ban hoạt động kiêm nhiệm

 

 

 

 

 

Trưởng ban

Ltt/người/tháng

0,5

0,4

Cấp xã không có các Ban

 

Phó Trưởng ban

Ltt/người/tháng

0,4

0,3

 

Thành viên

Ltt/người/tháng

0,3

0,2

b)

Đại biểu HĐND đang làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Ltt/người/tháng

0,25

0,2

0,15

6

Chế độ thăm viếng, công tác xã hội, phương tiện làm việc, nghiên cứu khoa học, giám định phản biện xã hội, tuyên truyền hoạt động của HĐND và hỗ trợ hoạt động Văn phòng do Thường trực HĐND các cấp quyết định cụ thể trong nguồn kinh phí hoạt động của HĐND hàng năm

7

Hỗ trợ khoán tiền xăng cho đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ và tham gia các hoạt động của HĐND

a)

Đại biểu Tổ HĐND huyện Hướng Hóa và Đakrông

Người/năm

1.800

1.200

500

b)

Đại biểu Tổ HĐND các huyện còn lại và thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà

Người/năm

1.500

 

 

8

 Một số chế độ khác

 

 

 

 

a)

Tặng quà tổng kết nhiệm kỳ

Người

1.000

600

400

b)

Hỗ trợ trang phục cho đại biểu HĐND (đại biểu HĐND nhiều cấp chỉ được hỗ trợ 01 mức cao nhất của cấp đương nhiệm)

Người/nhiệm kỳ

2.500

1.500

1.200

c)

Hỗ trợ trang phục cho cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phục vụ trực tiếp hoạt động HĐND tỉnh

Người/nhiệm kỳ

1.000

 

 

d)

Hỗ trợ báo chí cho đại biểu HĐND

Người/tháng

150

100

50

e)

Hỗ trợ máy vi tính để bàn cho Thường trực HĐND mỗi xã, thị trấn

01 bộ/nhiệm kỳ

 

 

01

Các chế độ, định mức chi quy định tại mục này, thay thế Phần II của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

6. Tổ chức thực hiện

Trước ngày 30 tháng 7 hàng năm, Thường trực HĐND xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND cùng cấp theo quy định của HĐND tỉnh, xây dựng kế hoạch hoạt động và chi tiêu tài chính của HĐND cùng cấp năm sau, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của cấp xã (có ghi rõ danh mục), báo cáo UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) cân đối trình HĐND tỉnh phê chuẩn trong dự toán thu, chi ngân sách địa phương.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2012
Ngày hiệu lực26/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND sửa đổi chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND sửa đổi chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýLê Hữu Phúc
       Ngày ban hành16/08/2012
       Ngày hiệu lực26/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND sửa đổi chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND sửa đổi chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ