Quyết định 136/QĐ-UBND

Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2018 về công bố kết quả rà soát văn bản và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 136/QĐ-UBND 2018 công bố kết quả rà soát văn bản pháp luật hết hiệu lực Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN VÀ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả rà soát các văn bản và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2017 (kèm theo Danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Mẫu số 3

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

 

 

1

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

1

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND 10/8/2007

Về tổ chức và chính sách hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công cơ sở đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh về kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020

01/7/2017

2

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND 30/7/2009

Về tổ chức mạng lưới thú y cơ sở; phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010 - 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh về kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020

01/7/2017

3

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND 25/4/2014

Về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Quảng Trị đến năm 2020

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

24/12/2017

4

Quyết định

727/QĐ- UBND 06/5/2013

Về việc ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ

Đã được thay thế bởi Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5/12/2017

5

Quyết định

2914/QĐ- UBND 30/12/2011

Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/11/2017

6

Quyết định

2256/QĐ- UBND 12/11/2013

Quy định mức hỗ trợ kinh phí để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh đối với nuôi trồng thủy sản

Đã được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/11/2017

7

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND 15/12/2009

Ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 2020

Đã được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

20/9/2017

8

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND 30/01/2008

Về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn tuyển dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với nhân viên, cộng tác viên khuyến nông - khuyến ngư cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020

15/8/2017

9

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND 30/10/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách, công tác tuyển chọn và quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020

15/8/2017

2

Lĩnh vực tài chính

 

 

 

10

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/7/2017

11

Nghị quyết

24/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Về việc sửa đổi bổ sung và ban hành mới một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị và Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2017

12

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND 23/5/2007

Về việc Quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

13

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND 24/12/2014

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

14

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND 27/8/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 quy định mức thu, quản lý sử dụng các khoản thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

15

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND 06/5/2008

Về việc Bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2017

16

Quyết định

2697/QĐ- UBND 31/12/2010

Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

20/8/2017

17

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND 05/11/2008

Về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị

Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị đã giải thể theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh

24/02/2017

3

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư

 

 

18

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

Đã thực hiện xong

01/01/2018

19

Nghị quyết

25/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2017

Đã thực hiện xong

01/01/2018

20

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND 29/7/2017

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

Đã thực hiện xong

01/01/2018

21

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND 02/4/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/3/2017

4

Hoạt động của HĐND tỉnh

 

 

22

Nghị quyết

13/NQ- HĐND 12/8/2011

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/7/2017

23

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND 16/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/7/2017

5

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

 

 

24

Nghị quyết

29/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về việc chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2017

Đã thực hiện xong

01/01/2018

25

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2017

26

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND 11/5/2016

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/12/2017

27

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND 19/9/2014

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/12/2017

28

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND 27/4/2015

Về việc sửa đổi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/12/2017

29

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND 17/12/2015

Về việc sửa đổi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/12/2017

30

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND 03/11/2015

Về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2018

31

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND 17/4/2015

Về việc quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Q Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/01/2018

6

Lĩnh vực y tế

 

 

 

32

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND 20/4/2010

Về chính sách DS - KHHGĐ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

08/8/2017

33

Nghị quyết

11/2010/NQ-HĐND 23/7/2010

Về sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2017

34

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND 19/12/2012

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2017

35

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND 25/4/2014

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2017

36

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND 27/12/2012

Về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/9/2017

37

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND 09/5/2014

Về sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/9/2017

7

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh

 

 

38

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND 23/7/2010

Về việc nâng cấp trang thiết bị bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, quốc phòng địa phương từ năm 2011 - 2015

Đã thực hiện xong (Do Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 gia hạn hiệu lực thực hiện đến hết năm 2016)

01/01/2017

8

Lĩnh vực nội vụ

 

 

 

39

Quyết định

3104/2005/Q Đ-UBND 12/12/2005

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn phân loại chính quyền cơ sở vững mạnh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/11/2017

40

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND 06/11/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Đã được thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

22/9/2017

41

Quyết định

47/2006/QĐ-UBND 10/5/2006

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị

19/8/2017

42

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND 06/11/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Đã được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

09/7/2017

43

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND 04/8/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Đã được thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị

28/4/2017

44

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND 10/7/2009

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

45

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND 10/7/2009

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

46

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND 08/10/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

47

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND 30/10/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

48

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND 04/12/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

49

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND 10/12/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

50

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND 30/9/2011

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

51

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND 20/12/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt, bảo trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

52

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND 01/9/2011

Về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

53

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND 13/6/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

54

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND 20/5/2014

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

55

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND 24/01/2014

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

56

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND 01/9/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/3/2017

57

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND 16/10/2014

Ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

07/01/2018

9

Lĩnh vực tư pháp

 

 

 

58

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND 11/3/2014

Ban hành Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

15/9/2017

10

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

59

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND 15/10/2014

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19/5/2017

11

Lĩnh vực giao thông vận tải

 

 

60

Quyết định

213/QĐ- UBND 14/02/2015

Về việc ban hành Quy định về quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống và cầu phao dân sinh ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông và nhà nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

04/01/2018

 

Tổng số (I): 60 Văn bản

 

 

II

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

1

Lĩnh vực tư pháp

 

 

1

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND 02/4/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị

23/12/2016

2

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

 

 

2

Quyết định

75/2006/QĐ-UBND 20/9/2006

Ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý

Đã được thay thế bởi Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007 của UBND tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý

09/7/2007

3

Lĩnh vực công thương

 

 

3

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND 03/10/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/01/2016

4

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND 05/05/2010

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bởi Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/01/2015

4

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

 

 

5

Quyết định

1059/1998/Q Đ-UB 18/9/1998

Đổi tên Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh thành Trung tâm VH-TT tỉnh

Đổi tên thành Trung tâm Văn hóa tỉnh theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL

06/9/2008

6

Quyết định

1060/1998/Q Đ-UB 18/9/1998

Thành lập Ban quản lý di tích và danh thắng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin

Đổi tên thành Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL

06/9/2008

7

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND 12/4/2007

Về xã hội hóa hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, TDTT giai đoạn 2007 - 2010

Đã thực hiện xong (được kéo dài thời hạn hiệu lực thực hiện đến năm 2015 theo quy định tại Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010)

01/01/2016

5

Lĩnh vực nội vụ

 

 

 

8

Quyết định

06/2009/QĐ- UBND

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đã được thay thế bằng Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

31/10/2015

6

Lĩnh vực tài chính

 

 

 

9

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND 25/7/2014

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2013 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

Đã thực hiện xong

31/12/2014

10

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND 18/8/2008

Về việc bãi bỏ, sửa đổi và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bởi Quyết định 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

03/01/2015

 

TỔNG SỐ (I): 10 văn bản

 

 

II

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

 

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

 

 

1

Lĩnh vực nội vụ

 

 

 

1

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

Điểm h, Khoản 2, Mục I Điều 1; Điểm a, Khoản 1, Điểm b Khoản 3, Điểm a và Điểm c Khoản 4, Khoản 5 Mục II Điều 1

Được sửa đổi theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

01/7/2017

2

Lĩnh vực y tế

 

 

 

2

Quyết định

Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Điểm b, Khoản 5, Điều 5

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

07/12/2017

3

Lĩnh vực tài chính

 

 

 

3

Quyết định

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Khoản 6, Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 12/2017 ngày 31/7/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/8/2017

4

Quyết định

Quyết định số 23/2011/QĐ- UBND ngày 23/8/2011 Về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Trị

Điều 1

Bị sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 15/2/2017 về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức cơ chế hoạt động và nguồn vốn của quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị

01/3/2017

4

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 

 

 

5

Nghị quyết

Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 23/07/2010 sửa đổi, bổ sung nội dung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa V

Khoản 2, Mục I, Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

24/12/2017

6

Nghị quyết

Nghị quyết số 12/2008/NQ- HĐND ngày 24/7/2008 về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

- Đối tượng chuyển về tại Khoản 1 Mục II, Điều 1

- Điểm thời gian công tác tại Khoản 1 Mục III, Điều 1

- Điểm thành tích công tác tại Khoản 3 Mục III, Điều 1

- Chính sách hỗ trợ đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn tại Khoản 1, Khoản 2, Mục V Điều 1

- Phụ lục 1 và Phụ lục 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

24/12/2017

 

TỔNG SỐ: 06 văn bản

 

 

 

II

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC NGƯNG HIỆU LỰC TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

 

 

1

Lĩnh vực nội vụ

 

 

 

1

Quyết định

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 về việc ban hành Quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

Điều 6

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

10/8/2014

2

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

 

 

 

2

Quyết định

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 về việc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Điều 5

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/4/2015

 

Tổng số (I): 02 văn bản

 

 

 

II

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

 

 

Mẫu 05

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

 

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 

1

Nghị quyết

10/2003/NQ-HĐND 30/7/2003

Ban hành quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy ước

9/8/2003

 

 

2

Nghị 4 quyết

.6/2005/NQ-HĐND 22/4/2005

Về đặt tên đường phố tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh lần thứ nhất

2/5/2005

 

 

3

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND 8/4/2008

Về việc đặt tên đường phố thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa

18/4/2008

 

 

4

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND 24/4/2009

Về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

4/4/2009

Hết hiệu lực 1 phần

 

5

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND 30/7/2009

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị

9/8/2009

 

 

6

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND 20/4/2010

Về quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2015, có tính đến năm 2020

30/4/2010

 

 

7

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND 20/4/2010

Về việc quy định đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/4/2010

 

 

8

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND 13/4/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

23/4/2012

 

 

9

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND 13/4/2012

Về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường thuộc thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

23/4/2012

 

10

Quyết định

209/1999/QĐ-UB; 12/2/1999

Về việc ban hành Quy chế giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị

12/2/1999

 

11

Quyết định

817/2005/QĐ-UBND 05/5/2005

Đặt tên đường phố thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

15/5/2005

 

12

Quyết định

969/2005/QĐ-UB; 20/5/2005

Ban hành quy định tổ chức lễ hội Cách mạng tại Quảng Trị

30/5/2005

 

13

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND 26/01/2006

Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5/2/2006

Hết hiệu lực 1 phần

14

Quyết định

610/QĐ-UBND 10/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh về quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/4/2009

 

15

Quyết định

79/2006/QĐ-UBND 23/11/2006

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến năm 2015, có tính đến năm 2020

3/12/2006

Hết hiệu lực 1 phần

16

Quyết định

81/2006/QĐ-UBND 4/12/2006

Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

14/12/2006

 

17

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND 28/3/2007

Về việc đặt tên công viên (Công viên Lê Duẩn)

8/4/2007

 

18

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND 25/12/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Vịnh Mốc đến năm 2015 có tính đến năm 2020

4/1/2008

 

19

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND 26/01/2011

Phê duyệt quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020

5/2/2011

 

20

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND 24/6/2013

Ban hành Quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị

4/7/2013

 

21

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND 24/6/2013

Ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

4/7/2013

 

22

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND 20/3/2014

Ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/3/2014

 

II

LĨNH VỰC Y TẾ

 

 

23

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND 8/4/2008

Về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Quảng Trị đến năm 2020

18/4/2008

 

24

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc nâng cao năng lực hệ thống y tế huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố đến năm 2020

10/6/2013

 

25

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND 29/07/2017

Về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030

08/08/2017

 

26

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND 29/07/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2017

 

27

Quyết định

487/2005/QĐ-UB; 28/3/2005

Bổ sung đối tượng được hưởng quyền lợi từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

8/4/2005

 

28

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND 20/6/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/6/2014

Hết hiệu lực 1 phần

29

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND 21/01/2015

Về việc sửa đổi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

31/01/2015

 

30

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND 29/3/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

8/4/2016

 

31

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND 27/11/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

7/12/2017

 

32

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND 05/09/2017

Về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/09/2017

 

III

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

33

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND 30/7/2009

Về thành lập Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh Quảng Trị

9/8/2009

 

34

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND 13/4/2012

Phê duyệt Chương trình Đề án “Giảm nghèo bền vững đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao”

23/4/2012

 

35

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND 25/4/2014

Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

5/5/2014

 

36

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND 02/6/2006

Ban hành Đề án tăng cường cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi

12/6/2006

 

37

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND 22/11/2010

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

02/12/2010

 

38

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND 30/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/6/2013

 

39

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND 19/6/2013

Về việc ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/6/2013

 

40

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND 16/4/2016

Về việc ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/4/2016

 

41

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND 05/12/2017

Về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng trị

15/12/2017

 

42

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND 26/12/2017

Về việc ban hành Quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

05/01/2018

 

IV

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

43

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND 25/7/2014

Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020

5/8/2014

 

44

Nghị quyết

31/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

24/12/2017

 

45

Quyết định

2084/2004/QĐ-UB; 05/7/2004

Ban hành Quy chế về hoạt động và quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/7/2004

 

46

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND 15/4/2009

Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/4/2009

 

47

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND 29/11/2010

Về hoạt động tư vấn, phản biện, và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

9/12/2010

 

48

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND 25/10/2013

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5/11/2013

 

49

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND 13/12/2013

Về việc ban hành Quy chế phối thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

23/12/2013

 

50

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND 17/12/2014

Quy chế giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

27/12/2014

 

51

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND 31/3/2016

Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/4/2016

 

52

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND 21/12/2016

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1/1/2017

 

V

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

53

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2020 của tỉnh Quảng Trị

27/8/2012

 

54

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND 25/4/2014

Về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

5/5/2014

 

55

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND 25/7/2014

Về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

4/8/2014

 

56

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

1/1/2017

 

57

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

01/7/2017

 

58

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020

01/7/2017

 

59

Nghị quyết

30/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

24/12/2017

 

60

Quyết định

53/2006/QĐ-UBND 14/06/2006

Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020

24/06/2006

 

61

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND 09/4/2013

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị

19/4/2013

 

62

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND 29/10/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/11/2014

 

63

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND 28/11/2014

Ban hành Quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

08/12/2014

 

64

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND 14/9/2015

Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020

24/9/2015

Hết hiệu lực 1 phần

65

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND 23/12/2015

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ

02/01/2016

 

66

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND 13/7/2016

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ

23/7/2016

 

67

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND 15/8/2016

Ban hành Quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/8/2016

 

68

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND 30/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/1/2017

 

69

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND 23/11/2017

Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5/12/2017

 

70

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND 07/09/2017

ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

20/09/2017

 

71

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND 25/10/2017

Ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/11/2017

 

72

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND 01/09/2017

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh Quảng Trị

15/09/2017

 

73

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND 01/08/2017

Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020

15/08/2017

 

VI

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

74

Nghị  quyết

6.5/2005/NQ-HĐND 15/12/2005

Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e của HĐND tỉnh khóa IV, về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

25/12/2005

Hết hiệu lực 1 phần

75

Nghị quyết

14/2008/NQ-HĐND 24/7/2008

Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e/2002/NQ-HĐND ngày 31/01/2002 và Nghị quyết số 6.5/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

3/8/2008

 

76

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND 25/7/2014

Về Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2015 - 2020

4/8/2014

 

77

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND 25/8/2008

Về việc ban hành phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

04/9/2008

 

78

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND 30/9/2009

Về việc ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ siêu thị Thiên niên kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

10/10/2009

 

79

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND 25/02/2016

Ban hành Quy định về quản lý việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà

06/3/2016

 

80

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND 24/6/2016

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/7/2016

 

81

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND 25/12/2017

Ban hành Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông và nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

04/01/2018

 

VII

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

82

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND 24/4/2009

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

4/4/2009

 

83

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Về Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh; quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C

1/1/2015

 

84

Nghị quyết

27/2015/NQ-HĐND 11/12/2015

Về phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

 

85

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020

29/8/2016

 

86

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/8/2016

 

87

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017 - 2020

29/8/2016

 

88

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017 - 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2017

 

89

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020

24/12/2016

 

90

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020

01/7/2017

 

92

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

24/12/2017

 

93

Nghị quyết

23/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

14/12/2017

 

94

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2018

14/12/2017

 

95

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND 01/6/2011

Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/6/2011

 

96

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND 01/11/2013

Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/11/2013

 

97

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND 07/1/2014

Về việc phân cấp ủy quyền quyết định đầu tư và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

17/01/2014

hết hiệu lực 1 phần

98

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND 16/9/2014

Ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/9/2014

 

99

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND 26/3/2015

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/4/2015

 

100

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND 27/4/2016

Ban hành Quy định thực hiện ký Quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/5/2016

 

101

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND 21/9/2016

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2016

 

102

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND 14/03/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/03/2017

 

VIII

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

103

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND 24/7/2008

Luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

3/8/2008

Hết hiệu lực 1 phần

104

Nghị quyết

28/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Về việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

20/12/2010

Hết hiệu lực 1 phần

105

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

27/8/2012

 

106

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Về phổ cập bậc trung học tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020

27/8/2012

 

107

Nghị quyết

20/2015/NQ-HĐND 17/7/2015

Về việc quy hoạch và phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Trị

27/7/2015

 

108

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Quy định khoảng các và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng chính sách tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/5/2017

 

109

Quyết định

23/2005/QĐ-UB; 05/1/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

15/01/2005

 

110

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND 21/ 01/2013

Về việc ban hành quy định dạy thêm học thêm

31/01/2013

 

 

Nghị quyết

34/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

24/12/2017

 

IX

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

 

111

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND 10/8/2007

Về quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại - du lịch Quảng Trị và tuyến hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020

20/8/2007

Hết hiệu lực 1 phần

112

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

27/8/2012

 

113

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo

10/6/2013

 

114

Quyết định

1933/2002/QĐ-UB; 10/9/2002

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tại Khu Thương mại Lao Bảo

10/9/2002

 

115

Quyết định

2633/2002/QĐ-UB; 10/12/2002

Ban hành Quy định quản lý hàng hóa nhập khẩu để tiêu thụ tại Khu Thương mại Lao Bảo

10/12/2002

 

116

Quyết định

2462/2005/QĐ-UB; 10/10/2005

Ban hành Danh mục hàng hóa được miễn làm thủ tục hải quan tại cổng B Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

20/10/2005

 

117

Quyết định

39/2006/QĐ-UBND 06/4/2006

Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

16/4/2006

 

118

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND 02/2/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị

12/2/2010

 

119

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND 11/7/2011

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/7/2011

Hết hiệu lực 1 phần

120

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND 20/9/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/9/2011

 

121

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND 04/10/2012

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025

14/10/2012

 

122

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND 18/7/2013

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo

28/7/2013

 

123

Quyết định

53/2014/QĐ-UBND 30/12/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

9/1/2015

 

124

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND 29/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

8/1/2016

 

125

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND 20/5/2015

Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

30/5/2015

Hết hiệu lực 1 phần

126

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND 18/9/2015

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/9/2015

 

127

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND 31/12/2015

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

10/1/2016

 

128

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND 30/11/2016

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/12/2016

 

129

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND 20/11/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/12/2017

 

130

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND 20/09/2017

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2017

 

131

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND 01/09/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/09/2017

 

132

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND 31/07/2017

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông - Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị

10/8/2017

 

X

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 

 

133

Nghị quyết

7b/NQ-HĐND 3/10/1991

Về việc kiến nghị phân vạch ranh giới hành chính thị xã Đông Hà thành hai đơn vị hành chính thị xã Đông Hà và huyện Cam Lộ

13/10/1991

 

134

Nghị quyết

10e/1998/NQ- HĐND 1/8/1998

Về việc chuyển và đổi tên xã Triệu Lễ thành phường Đông Lễ và xã Triệu Đông thành phường Đông Lương thuộc thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

11/8/1998

 

135

Nghị quyết

9e/2003/NQ-HĐ; 18/01/2003

V/v thông qua một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ

28/01/2003

Hết hiệu lực 1 phần

136

Nghị  quyết

3.8/2004/NQ-HĐND 18/12/2004

Tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên môn và biên chế huyện đảo Cồn Cỏ

28/12/2004

 

137

Nghị  quyết

8.9/2006/NQ-HĐND 09/12/2006

Về việc Thông qua đề án đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

19/12/2006

 

138

Nghị quyết

04/NQ-HĐND 08/4/2008

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã

18/4/2008

 

139

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND 24/4/2009

Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút và sử dụng cán bộ; chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và cán bộ y tế cơ sở

4/4/2009

 

140

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND 24/4/2009

Về tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn

4/4/2009

 

141

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND 23/7/2010

Về giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; giao quyền tự chủ về biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

2/8/2010

 

142

Nghị quyết

27/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Hướng Hóa và UBND huyện Đakrông; đổi tên Phòng Công Thương thành phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND 7 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

20/12/2010

 

143

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND 9/12/2011

Về việc bãi bỏ Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh khóa V

19/12/2011

 

144

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hít và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

10/6/2013

Hết hiệu lực 1 phần

145

Nghị quyết

18/NQ-HĐND 31/7/2013

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

10/8/2013

 

146

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND 11/12/2013

Về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường thị trấn và thôn, bản, khu phố.

21/12/2013

 

147

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1/1/2017

 

148

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/05/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

01/7/2017

 

149

Quyết định

1168/2000/QĐ-UB; 01/8/2000

Về việc thành lập Trường Trung Học Y tế Quảng Trị

1/8/2000

 

150

Quyết định

258/2004/QĐ-UB; 13/2/2004

Ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức, lực lượng trên đảo Cồn Cỏ

13/2/2004

 

151

Quyết định

464/2004/QĐ-UB; 02/3/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp - Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

2/3/2004

 

152

Quyết định

3572/2004/QĐ-UB; 16/12/2004

Về việc Áp dụng cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

1/1/2005

 

153

Quyết định

801/2005/QĐ-UBND 29/4/2005

Quy định mức phụ cấp đối với nhân viên Y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

9/5/2005

 

154

Quyết định

852/2005/QĐ-UBND 07/5/2005

Về việc ban hành bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn

7/5/2005

 

155

Quyết định

07/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Gio Linh trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

156

Quyết định

08/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Cam Lộ trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

157

Quyết định

09/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

158

Quyết định

10/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

159

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Đakrông trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

160

Quyết định

15/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

161

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Hướng Hóa trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

162

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND 20/01/2006

Thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế

30/01/2006

 

163

Quyết định

55/2006/QĐ-UBND 13/07/2006

Về việc thành lập thôn Rào Trường, thuộc xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh

23/07/2006

 

164

Quyết định

73/2006/QĐ-UBND 01/9/2006

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức xã, phường, thị trấn

11/9/2006

 

165

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND 20/3/2007

Về việc thành lập các thôn: Nông trường thuộc xã Vĩnh Hiền; Thống Nhất thuộc xã Vĩnh Long; Tây Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh

30/3/2007

 

166

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND 06/2/2007

Về việc thành lập các thôn: Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

16/02/2007

 

167

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND 10/8/2007

Về việc thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa

20/8/2007

 

168

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND 11/10/2007

Về việc Phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

21/10/2007

 

169

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND 13/3/2008

Về việc Thành lập các thôn: Tân Chính, Cồn Trung thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ

23/3/2008

 

170

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND 21/7/2008

Về việc thành lập Khu Công nghiệp Quán Ngang

31/7/2008

 

171

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND 25/9/2008

Về việc đổi tên thôn Đơn Thạnh, xã Vĩnh Hòa thành tên: Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh

05/10/2008

 

172

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND 15/01/2009

Về việc thành lập thôn Xung, thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa

25/01/2009

 

173

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND 21/5/2009

Về việc thành lập thôn Miệt Cũ, thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

1/6/2009

 

174

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND 08/6/2009

Về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã

18/6/2009

 

175

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND 28/7/2009

Về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban ngành cấp tỉnh

07/8/2009

 

176

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND 27/8/2009

Về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

06/8/2009

 

177

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND 11/1/2007

Về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

21/01/2007

 

178

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND 26/3/2010

Về việc thành lập thôn Tân Phước, thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng

05/4/2010

 

179

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND 29/11/2010

Về việc ban hành Quy chế làm việc đối với cán bộ luân chuyển, công chức tăng cường về công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đakrông

9/12/2010

 

180

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND 14/4/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

24/4/2011

 

181

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND 03/8/2011

Về việc Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục

13/8/2011

 

182

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND 18/7/2012

Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/7/2012

 

183

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND 16/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn

26/5/2013

 

184

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND 15/7/2013

Ban hành Quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

25/7/2013

Hết hiệu lực 1 phần

185

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND 26/9/2013

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị 2013 - 2020

5/10/2013

 

186

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND 29/10/2013

Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

9/11/2013

 

187

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND 20/11/2013

Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị

30/11/2013

 

188

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND 02/12/2013

Ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

12/12/2013

 

189

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND 16/01/2014

Ban hành quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/01/2014

 

190

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND 27/02/2014

Ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh

7/3/2014

 

191

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND 04/3/2014

Ban hành Quy chế sử dụng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

14/3/2014

 

192

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND 20/5/2014

Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị

30/5/2014

 

193

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND 31/7/2014

Ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

10/8/2014

 

194

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND 10/2/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

20/02/2015

 

195

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND 16/3/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

26/3/2015

 

196

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND 24/04/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

4/5/2015

 

197

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND 25/6/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

5/7/2015

 

198

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

Về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

3/1/2016

 

199

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND 22/02/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

3/3/2016

 

200

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND 23/2/2016

Giao quyền hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

4/3/2016

 

201

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND 02/1/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

12/01/2016

 

202

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND 25/2/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

6/3/2016

 

203

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND 29/02/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Trị

10/3/2016

 

204

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND 03/3/2016

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

13/03/2016

 

205

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND 03/3/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

13/3/2016

 

206

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND 06/6/2016

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

16/6/2016

 

207

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND 06/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

16/7/2016

 

208

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND 13/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

23/7/2016

 

209

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND 16/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

26/8/2016

 

210

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND 29/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

08/9/2016

 

211

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND 27/9/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị

07/10/2016

 

212

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND 19/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

29/10/2016

 

213

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND 15/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế tỉnh Quảng Trị

25/11/2016

 

214

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND 08/12/2016

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020

20/12/2016

 

215

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND 17/02/2017

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/03/2017

 

216

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND 18/04/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị

28/04/2017

 

217

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND 29/06/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

09/07/2017

 

218

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND 15/11/2017

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/11/2017

 

219

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND 12/09/2017

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

22/09/2017

 

220

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND 28/12/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

07/01/2018

 

XI

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

 

221

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liên tỉnh Quảng Trị

24/12/2016

 

222

Quyết định

258/2004/QĐ-UB; 13/2/2004

Ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức, lực lượng trên đảo Cồn Cỏ

13/2/2004

 

223

Quyết định

1095/2004/QĐ-UB; 27/4/2004

Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng hoạt động tại các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa phận Quảng Trị

27/4/2004

 

224

Quyết định

38/2008/QĐ-UBND 28/11/2008

Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

8/12/2008

 

225

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND 23/8/2011

Ban hành Quy chế hoạt động trong khu vực phòng thủ

2/9/2011

 

226

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND 21/11/2011

Về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1/12/2011

 

227

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND 27/4/2012

Về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1/7/2012

 

228

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND 22/7/2014

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1/8/2014

 

XII

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

229

Nghị  quyết

76/2006/NQ-HĐND 22/7/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh

1/8/2006

Hết hiệu lực 1 phần

230

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND 20/4/2010

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

30/4/2010

 

231

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND 23/7/2010

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa V

2/8/2010

Hết hiệu lực 1 phần

232

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND 10/12/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị

20/12/2010

 

233

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND 13/4/2012

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/4/2012

 

234

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND 13/4/2012

Nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị

23/4/2012

 

235

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/6/2013

 

236

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/6/2013

 

237

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/6/2013

 

238

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND 25/4/2014

Nghị quyết về quy định mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/05/2014

 

239

Nghị quyết

24/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/12/2014

 

240

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND 17/7/2015

Quy định mức chi đối với công tác xây dựng hoàn thiện, kiểm tra rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp

27/7/2015

 

241

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND

Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

27/7/2015

 

242

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch

29/8/2016

 

243

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017 - 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2017

 

244

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1/1/2017

 

245

Nghị quyết

31/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2016

 

246

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND 29/07/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/07/2017

 

247

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14/12/2017

 

248

Quyết định

852/2004/QĐ-UB; 31/3/2004

Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu

31/3/2004

 

249

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND 31/3/2006

Ban hành Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn

10/4/2006

 

250

Quyết định

71/2006/QĐ-UBND 17/8/2006

Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá đảo Cồn Cỏ và phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

27/8/2006

Hết hiệu lực 01 phần

251

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND 06/12/2010

Công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị

16/12/2010

 

252

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND 16/02/2011

Phân cấp và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/02/2011

 

253

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND 13/6/2011

Về việc quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/6/2011

 

254

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND 01/9/2011

Về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị

11/9/2011

Hết hiệu lực 1 phần

255

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND 24/01/2014

Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp

3/1/2014

 

256

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND 11/2/2014

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/02/2014

 

257

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND 19/5/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/06/2014

 

258

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND 03/7/2014

Ban hành Quy định về thanh toán, quyết toán các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

13/7/2014

 

259

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND 12/9/2014

Ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh

22/9/2014

 

260

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND 27/11/2014

Quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

7/12/2014

Hết hiệu lực 1 phần

261

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND 24/12/2014

Về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng QSD đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ

3/1/2015

 

262

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND 24/12/2014

Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

3/1/2015

 

263

Quyết định

52/2014/QĐ-UBND 26/12/2014

Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5/1/2015

Hết hiệu lực 1 phần

264

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND 05/6/2015

Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/6/2015

 

265

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND 16/6/2015

Về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp

26/6/2015

 

266

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND 16/7/2015

Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/7/2015

 

267

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND 21/8/2015

Quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

31/8/2015

 

268

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND 27/8/2015

Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

6/9/2015

 

269

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND 12/10/2015

Về việc quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

22/10/2015

Hết hiệu lực 1 phần

270

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND 24/11/2015

Về việc quy định mức giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

04/12/2015

 

271

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND 14/12/2015

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2015

 

272

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND 16/12/2015

Về việc ban hành quy định về định mức xây dựng phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

26/12/2015

 

273

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

Về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh

03/1/2016

 

274

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố

03/1/2016

 

275

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND 29/12/2015

Về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

8/11/2016

 

276

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND 31/12/2015

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/1/2016

 

277

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND 29/3/2016

Về việc Quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý

08/4/2016

 

278

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND 27/4/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/5/2016

 

279

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND 13/5/2016

Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/5/2016

 

280

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND 17/5/2016

Về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

27/05/2016

 

281

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND 27/7/2016

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

06/8/2016

 

282

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND 01/8/2016

Về việc Quy định cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/8/2016

 

283

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND 29/8/2016

Về việc bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/9/2016

 

284

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND 13/9/2016

Quy định mức thu, tổ chức thu và quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/9/2016

 

285

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND 23/9/2016

Về việc Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

03/10/2016

 

286

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND 20/12/2016

Về việc Quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/1/2017

Hết hiệu lực 1 phần

287

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND 20/12/2016

Ban hành Đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/1/2017

 

288

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND 21/12/2016

Về việc Quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/1/2017

 

289

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND 15/02/2017

Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức cơ chế hoạt động và nguồn vốn của quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị

01/03/2017

 

290

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND 31/07/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/8/2017

 

291

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND 09/08/2017

Về việc Quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

20/08/2017

 

XIII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

292

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị

27/8/2012

Hết hiệu lực 1 phần

293

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND 17/8/2012

Về giám sát, quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất

27/8/2012

 

294

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND 19/12/2012

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị

29/12/2012

 

295

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

10/6/2013

 

296

Nghị quyết

26/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1/1/2015

 

297

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Trị

29/8/2016

 

298

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2017

 

299

Quyết định

2281/2005/QĐ-UBND 25/7/2005

Về việc ban hành đơn giá sản phẩm lưới địa chính I, II, đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200, 1/5000 và trích đo thửa đất trên địa bàn tỉnh;

4/8/2005

 

300

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND 26/7/2011

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5/8/2011

 

301

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND 06/1/2014

Quy định hạn mức giao đất ở; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

16/01/2014

 

302

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND 20/6/2014

Quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/6/2014

 

303

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND 17/7/2014

Quy định hạn mức giao đất ở; đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; công nhận QSD đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

27/7/2014

 

304

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND 11/9/2014

Ủy quyền thông báo thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/9/2014

 

305

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND 27/4/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

7/5/2015

 

306

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND 27/5/2015

Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

6/6/2015

 

307

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND 28/5/2015

Về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

7/6/2015

 

308

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND 07/12/2015

Về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

17/12/2015

 

309

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND 17/12/2015

Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

27/12/2015

 

310

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND 23/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2/1/2016

 

311

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND 31/12/2015

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/1/2016

 

312

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND 28/6/2016

Ban hành Quy định về giao khoán quản lý, bảo vệ, khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ và hưởng lợi của Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

8/7/2016

 

313

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND 18/7/2016

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/7/2016

Hết hiệu lực 01 phần

314

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND 18/7/2016

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/7/2016

 

315

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND 17/10/2016

Về việc ban hành cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch

27/10/2016

 

316

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND 15/11/2016

Sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị

15/11/2016

 

317

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND 15/12/2016

Về việc quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà

25/12/2016

 

318

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND 30/11/2017

Về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1/1/2018

 

319

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND 20/11/2017

ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/12/2017

 

320

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND 09/11/2017

Về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 -2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/12/2017

 

321

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND 22/05/2017

Về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/06/2017

 

322

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND 26/12/2017

Về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/01/2018

 

323

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND 30/12/2014

Ban hành đơn giá cắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

9/1/2015

 

XIV

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

324

Nghị quyết

7e/2002/NQ-HĐND 31/01/2002

Phê duyệt Đề án giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm

10/2/2002

Hết hiệu lực 1 phần

325

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND 12/4/2007

Về Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020

22/4/2007

 

326

Nghị quyết

33/NQ-HĐND 11/8/2009

Về việc thành lập thành phố Đông Hà trên cơ sở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

21/8/2009

 

327

Nghị quyết

29/2015/NQ-HĐND 11/12/2015

Về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

21/12/2015

 

328

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

24/12/2016

 

329

Nghị quyết

36/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

24/12/2016

 

330

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

10/6/2013

 

331

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến 2020

10/6/2013

 

332

Nghị quyết

18/NQ-HĐND 31/7/2013

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

10/8/2013

 

333

Quyết định

180/2005/QĐ-UB; 27/01/2005

Ban hành Quy định bảo đảm an toàn công trình lân cận và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

6/2/2005

 

334

Quyết định

52/2006/QĐ-UBND 12/6/2006

Ủy quyền cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng dưới vỉa hè và quản lý, sử dụng vỉa hè vào mục đích dân sinh

22/6/2006

 

335

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND 31/10/2007

Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị

10/11/2007

 

336

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND 07/12/2007

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị

17/12/2007

 

337

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND 18/10/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/10/2010

 

338

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND 04/6/2013

Ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14/6/2013

 

339

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND 25/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà

4/2/2014

 

340

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND 25/02/2014

Ban hành quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5/3/2014

 

341

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND 27/10/2014

Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

6/11/2014

 

342

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND 28/03/2017

Ban hành Quy chế quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

10/04/2017

 

343

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND 09/05/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19/05/2017

 

344

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND 09/05/2017

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19/05/2017

 

345

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND 05/09/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/09/2017

 

346

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND 05/09/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/09/2017

 

XV

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

347

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND 23/5/2017

Về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

01/7/2017

 

348

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND 03/3/2006

Ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin điện tử tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

13/3/2006

 

349

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND 17/5/2012

Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

27/5/2012

 

350

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND 29/01/2013

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

8/2/2013

 

351

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND 03/5/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị

13/5/2013

Hết hiệu lực 1 phần

352

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND 06/6/2013

Về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

16/6/2013

 

353

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND 26/8/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5/9/2013

 

354

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND 14/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/01/2014

 

355

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND 26/4/2014

Ban hành Quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

6/5/2014

 

356

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND 20/5/2014

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/5/2014

 

357

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND 09/7/2014

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19/7/2014

 

358

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND 16/11/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị

26/11/2015

 

359

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND 17/12/2015

Về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

27/12/2015

 

360

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND 29/8/2016

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

08/9/2016

 

361

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND 21/07/2017

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thực số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/08/2017

 

362

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND 18/12/2017

Ban hành Quy chế Giải báo chí tỉnh Quảng Trị

01/01/2018

 

363

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND 01/09/2017

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị

15/09/2017

Thông tin

364

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND 18/6/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/6/2012

Thông tin

XVI

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

365

Quyết định

2177/2005/QĐ-UBND 13/9/2005

Ban hành Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan Tư pháp các cấp

23/9/2005

 

366

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND 02/10/2007

Về việc ban hành Đề án Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

12/10/2007

 

367

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND 07/1/2008

Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật

17/01/2008

 

368

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND 06/11/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị

16/11/2009

 

369

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND 30/3/2012

Về việc ban hành quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/4/2012

 

370

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND 30/11/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10/12/2012

 

371

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND 11/11/2013

Ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, cập nhật, rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

21/11/2013

 

372

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND 24/3/2014

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

3/4/2014

 

373

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND 08/4/2016

Ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

18/4/2016

 

374

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND 08/9/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

18/9/2016

 

375

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND 13/12/2016

Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị

23/12/2016

 

376

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND 31/08/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

15/09/2017

 

XVII

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

 

 

377

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND 19/10/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/10/2011

 

378

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND 20/6/2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30/6/2013

 

XVIII

LĨNH VỰC DÂN TỘC

 

 

379

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND 21/8/2014

Ban hành Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

31/8/2014

 

XIX

LĨNH VỰC CÔNG AN

 

 

 

380

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Nghị quyết về quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

24/12/2016

 

381

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND 05/11/2015

Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15/11/2015

 

382

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND 15/11/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/11/2017

 

383

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND 29/3/2016

Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

8/4/2016

 

XX

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG UBND

 

 

384

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND 29/07/2017

Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/08/2017

 

385

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND 20/02/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

2/3/2008

 

386

Quyết định

89/2006/QĐ-UBND 29/12/2006

Ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh

8/1/2007

 

387

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND 24/6/2016

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

5/7/2016

 

388

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND 30/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

10/1/2017

 

389

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND 09/08/2017

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị

19/08/2017

 

390

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND 27/3/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

6/4/2014

 

391

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND 14/7/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/7/2014

 

XXI

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

392

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND 12/8/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2011 - 2016

22/8/2011

 

393

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND 22/5/2017

Về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 06

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị

Cơ quan đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/ tình hình xây dựng

I

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

 

1

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND 17/7/2015

Quy định mức chi đối với công tác xây dựng hoàn thiện, kiểm tra rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp

Sửa đổi, bổ sung

Căn cứ để quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp là Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC- BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND đã được thay thế bằng Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Sở Tư pháp

Năm 2018

2

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND 21/8/2015

Quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

3

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND 06/11/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị

Thay thế

- Các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành - Để phù hợp hợp với yêu cầu củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của Trung tâm, nâng cao năng lực công tác, kiện toàn các Phòng nghiệp vụ, các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý trong giai đoạn mới

Sở Tư pháp

Năm 2018

4

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND 02/10/2007

Về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

Thay thế hoặc bãi bỏ

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (thay thế Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006)

Sở Tư pháp

Năm 2018

5

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND 25/4/2014

Nghị quyết về quy định mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Để phù hợp với Luật Phí và lệ phí năm 2015; Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

Sở Tư pháp

Năm 2018

6

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND 19/5/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

II

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

 

 

7

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND 20/4/2010

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Thay thế

Các căn cứ ban hành nghị quyết đã hết hiệu lực thi hành (trong đó có Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện đã được thay thế bằng Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành ngày 05/02/2013)

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì trình UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

Năm 2018

8

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND 21/11/2011

Về việc ban hành Quy chế lập, quản lý về sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Đã bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Đề nghị Bộ Chỉ Huy quân sự tỉnh chủ trì trình UBND tỉnh ban hành văn bản bãi bỏ

Năm 2018

9

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực thi hành; được thay thế bằng Luật Tiếp công dân, Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Sở Tài chính

Năm 2018

III

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

10

Nghị quyết

41/2009/NQ-HĐND 11/12/2009

Về việc ban hành Tiêu chí phân bổ vốn và tỷ lệ hỗ trợ cho các nội dung hoạt động Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 (giai đoạn II) năm 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, các căn cứ để ban hành Nghị quyết số 41/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 đã hết hiệu lực

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2018

IV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

11

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND 22/11/2010

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thẩm quyền quy định mức trợ cấp là chủ tịch UBND

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực (Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ đã bị thay thế bởi Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội)

Sở LĐTB&XH

Năm 2018

12

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND 02/6/2006

Ban hành Đề án tăng cường cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi

Bãi bỏ

Đề án Tăng cường cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi đã chấm dứt thực hiện (do đã đạt được kết quả và mục tiêu đề ra) theo Công văn số 2812/UBND-VX ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh

Sở LĐTB&XH

Năm 2018

V

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 

 

 

13

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND 11/1/2007

Về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Riêng Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/06/2004 và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 (do bị thay thế bởi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016)

Sở Nội vụ

Năm 2018

14

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND 26/9/2013

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

Sửa đổi, bổ sung

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/05/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

Sở Nội vụ

Năm 2018

15

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

Ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/05/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

Sở Nội vụ

Năm 2018

16

 

33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

Ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

Sửa đổi, bổ sung

Do các nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương, thù lao,tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các Thông tư liên quan. Mặt khác, căn cứ để ban hành Nghị định số 99/2012/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Sở Nội vụ

Năm 2018

17

Quyết định

73/2006/QĐ-UBND 01/9/2006

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức xã

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành là Điều 19, Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đã hết hiệu lực thi hành. Mặt khác liên quan đến xử lý kỷ luật đối với công chức đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Sở Nội vụ

Năm 2018

18

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND 18/7/2012

Ban hành quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Năm 2018

VI

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

19

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND 24/6/2016

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung

Tại Khoản 7, Điều 44, Khoản 7, Điều 46, Khoản 5, Điều 48: Đề nghị bỏ nội dung “cấp, thu hồi giấy phép lưu hành cho xe bánh xích, xe quá tải, quá khổ giới hạn cầu đường, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoạt động trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh”. Lý do: để phù hợp với Điều 22 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Năm 2018

VII

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

 

 

20

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND 09/5/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung

Tại Khoản 6, Điều 4 Quy chế: Đề nghị bỏ nội dung “Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm mời Sở Xây dựng tham gia kiểm tra lần cuối công tác nghiệm thu các công trình xây dựng chuyên ngành”. Lý do: để phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 32, Khoản 1, Điều 55, Khoản 4, Điều 51 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Sở Xây dựng

Năm 2018

VIII

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

21

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND 26/01/2006

Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thay thế hoặc Bãi bỏ

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực Nhiều quy định trong Quy hoạch không còn phù hợp với tình hình thực tế và quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

Năm 2018

22

Quyết định

610/QĐ- UBND ngày 10/4/2009

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 23/2006/QĐ- UBND

23

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND 24/6/2013

Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý để xây dựng là Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL đã được thay thế bằng Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL từ ngày 01/10/2014

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

Năm 2018

24

Chỉ thị

07/2001/CT-UBND ngày 15/5/2001

Về việc thực hiện quy hoạch và quản lý sử dụng đất dành cho công trình thể dục thể thao

Bãi bỏ

Đã thực hiện theo Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể dục thể thao thành tích cao đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

Năm 2018

25

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007

Về việc phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020

Thay thế hoặc bãi bỏ

Đã thực hiện xong giai đoạn quy hoạch

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

Năm 2018

26

Quyết định

998/2004/QĐ-UB; 19/4/2004

Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Hội thể thao Người khuyết tật Quảng Trị

Bãi bỏ

Đã sáp nhập vào Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ trẻ em

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

Năm 2018

IX

LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

 

 

 

 

27

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND 30/9/2009

Về việc ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ siêu thị Thiên niên kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành Quyết định là Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế Khu vực biên giới đất liền; Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hết hiệu lực thi hành và Siêu thị Thiên niên kỷ đã không còn hoạt động

Ban Quản lý khu kinh tế

Năm 2018

X

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

 

 

 

 

28

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND 20/6/2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực (Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016)

Sở Ngoại vụ

Năm 2018

XI

LĨNH VỰC CÔNG AN

 

 

 

 

29

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND 29/3/2016

Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung của Điểm a, Khoản 1, Điều 3 và Điểm a, Khoản 2, Điều 6 của Quy chế chưa phù hợp với quy định của Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Công an tỉnh

Năm 2018

XII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

30

Quyết định

40/2016/QĐ- UBND

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành là Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được thay thế bằng Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

VIII

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG UBND

 

 

31

Quyết định

89/2006/QĐ-UBND 29/12/2006

Ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh

Thay thế hoặc Bãi bỏ

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực thi hành (Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh về việc đã bị thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Năm 2018

32

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND 20/02/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

Thay thế

Căn cứ ban hành đã được thay thế bằng Luật Tiếp công dân; chức năng, nhiệm vụ đã được chuyển giao sang Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Năm 2018

33

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND 14/04/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Thay thế

Căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn phòng UBND tỉnh

Năm 2018

 

TỔNG SỐ: 33 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu136/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 136/QĐ-UBND 2018 công bố kết quả rà soát văn bản pháp luật hết hiệu lực Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 136/QĐ-UBND 2018 công bố kết quả rà soát văn bản pháp luật hết hiệu lực Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu136/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành23/01/2018
       Ngày hiệu lực23/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất