Quyết định 12/2008/QĐ-UBND

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí đã được thay thế bởi Quyết định 53/2016/QĐ-UBND quy định về phí lệ phí thẩm quyền Hội đồng Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2008/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 06 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ, MIỄN MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/UBTVQH ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh khóa V kỳ họp thứ 12 V/v Bãi bỏ, miễn một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, như sau:

1. Bãi bỏ thu các loại phí an ninh, trật tự.

Nhiệm vụ chi cho công tác quốc phòng, an ninh trật tự của địa phương tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách nhà nước chi cho công tác quốc phòng, an ninh trật tự và hoạt động quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Miễn thu các loại lệ phí

2.1. Lệ phí địa chính

- Miễn thu lệ phí địa chính đối với các trường hợp sau:

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn, thị trấn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp);

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp tại thị xã;

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình thuộc diện chính sách;

- Các quy định khác của lệ phí địa chính giữ nguyên như quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.2. Lệ phí hộ tịch

- Miễn lệ phí hộ tịch khi thực hiện các công việc hộ tịch đăng ký lần đầu, cụ thể:

+ Toàn bộ lệ phí đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

+ Toàn bộ lệ phí đăng ký kết hôn, bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn;

+ Toàn bộ lệ phí đăng ký khai tử, bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử;

+ Lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch;

+ Đối với việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài hoặc thực hiện các việc đăng ký hộ tịch khác vẫn thực hiện thu lệ phí theo quy định hiện hành.

- Các nội dung khác của lệ phí hộ tịch giữ nguyên như quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.3. Lệ phí chứng minh nhân dân:

- Miễn thu khi cấp mới chứng minh nhân dân, bao gồm cả trường hợp cấp chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng;

- Trường hợp cấp lại, cấp đổi chứng minh nhân dân do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dung ghi trong chứng minh nhân dân, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh… vẫn thực hiện thu lệ phí theo chế độ quy định hiện hành.

2.4. Lệ phí hộ khẩu:

- Miễn thu lệ phí hộ khẩu khi cấp mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với:

+ Cấp sổ hộ khẩu gia đình;

+ Cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể;

+ Cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2008; Các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với quy định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Tài chính (B/c);
- TV/Tỉnh uỷ, TT/HĐND tỉnh (B/c);
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT.UBND tỉnh; (Đã ký)
- Các PVP, CV;
- Lưu: VT, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýLê Hữu Phúc
       Ngày ban hành06/05/2008
       Ngày hiệu lực18/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí