Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND phối hợp soạn thảo thẩm định dự thảo Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 48/2016/QĐ-UBND Quy chế xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND phối hợp soạn thảo thẩm định dự thảo Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 02 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2011/QĐ-UBND NGÀY 18/7/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang thuộc Sở Tư pháp;

Thực hiện Công văn số 566/UBND-NC ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Tr về thời gian thẩm định và cho ý kiến về thủ tục hành chính;

Xét đề nghị ca Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định s17/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 cua UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự tho và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 7:

"Đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thì ngoài việc lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo phi gửi lấy ý kiến của Sở Tư pháp. Hồ sơ gửi lấy ý kiến của Sở Tư pháp bao gồm:

a) Văn bản đề nghị góp ý, trong đó nêu rõ vấn đề cần xin ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính.

b) Dự thảo văn bản có quy định về thtục hành chính.

c) Bản đánh giá tác động của thtục hành chính.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm đ, Khoản 1, Điều 8:

“đ) Các văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức gửi cơ quan soạn thảo.”

3. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Thời hạn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Sở Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định về thủ tục hành chính thì thời hạn thẩm định là 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Lưu: VT,NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2014
Ngày hiệu lực12/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND phối hợp soạn thảo thẩm định dự thảo Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND phối hợp soạn thảo thẩm định dự thảo Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Cường
       Ngày ban hành02/04/2014
       Ngày hiệu lực12/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND phối hợp soạn thảo thẩm định dự thảo Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND phối hợp soạn thảo thẩm định dự thảo Quảng Trị