Quyết định 2914/QĐ-UBND

Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2011 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh do tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 2914/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí chủ chăn nuôi gia súc gia cầm phải tiêu hủy Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2914/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí chủ chăn nuôi gia súc gia cầm phải tiêu hủy Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2914/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CHỦ CHĂN NUÔI CÓ GIA SÚC, GIA CẦM PHẢI TIÊU HỦY DO MẮC DỊCH BỆNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch gia súc, gia cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 719/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (Tờ trình số 2658/TTr-STC ngày 22/12/2011); Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (Tờ trình số 1110/SNN-CN ngày 13/12/2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm buộc phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Đối với lợn:

+ Hỗ trợ 35.000 đồng/kg hơi đối với lợn thịt.

+ Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn nái, lợn đực giống, lợn sữa.

- Đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng)

+ Hỗ trợ 15.000 đồng/con gia cầm từ 1-15 ngày tuổi

+ Hỗ trợ 25.000 đồng/con gia cầm từ 16-40 ngày tuổi

+ Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm từ 41 ngày tuổi trở lên

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Trị và chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải hủy do mắc dịch bệnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT./HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT;
- Các Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, NN, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2914/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2914/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực30/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2914/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2914/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí chủ chăn nuôi gia súc gia cầm phải tiêu hủy Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2914/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí chủ chăn nuôi gia súc gia cầm phải tiêu hủy Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2914/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Quân Chính
       Ngày ban hành30/12/2011
       Ngày hiệu lực30/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2914/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí chủ chăn nuôi gia súc gia cầm phải tiêu hủy Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2914/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ kinh phí chủ chăn nuôi gia súc gia cầm phải tiêu hủy Quảng Trị