Quyết định 21/2010/QĐ-UBND

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tôn giáo đã được thay thế bởi Quyết định 3555/QĐ-UBND 2016 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tôn giáo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2010/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BNV ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh;
- UBND thành phố, các huyện, thị xã;
- TT Công báo tỉnh (02 bản);
- Sở Nội vụ;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Tôn giáo là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có trụ sở, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng trình HĐND, UBND tỉnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tôn giáo.

2. Xây dựng trình UBND tỉnh, Giam đốc Sở Nội vụ ban hành các chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực tôn giáo.

3. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực tôn giáo, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước và chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo trong tỉnh.

5. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo.

6. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban.

8. Thực hiện việc áp dụng chính sách đãi ngộ đối với những tổ chức, cá nhân tôn giáo nhằm tranh thủ vận động tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

9. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách đối với tôn giáo.

10. Tham gia quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh có liên quan đến tôn giáo.

11. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc Phòng Nội vụ cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

12. Tổng hợp các báo cáo tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo định kỳ, đột xuất trình Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ.

13. Lập dự trù kinh phí hoạt động của Ban trình Sở Nội vụ theo quy định của Luật Ngân sách, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính trình UBND tỉnh. Quản lý về tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ công chức thuộc Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Ban

1.1. Ban Tôn giáo có Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban;

1.2. Trưởng Ban Tôn giáo là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban;

1.3. Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban uỷ quyền điều hành các hoạt động của Ban;

1.4. Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Trưởng ban do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban Tôn giáo và theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban hành.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Ban Tôn giáo có 02 phòng gồm: Phòng Tổng hợp - Hành chính và Phòng Nghiệp vụ;

2.2. Phòng có Trưởng Phòng và 01 Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế của Ban Tôn giáo là biên chế hành chính nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Trưởng Ban Tôn giáo xây dựng vị trí việc làm của Ban để Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định đảm bảo đủ biên chế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác tôn giáo của địa phương;

2. Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức của Ban Tôn giáo phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức viên chức và khả năng, năng lực của cán bộ, công chức.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ vào Quy định này, Trưởng Ban Tôn giáo xây dựng trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quy chế làm việc, kiện toàn tổ chức, nhân sự theo phân cấp hiện hành của UBND tỉnh;

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, Trưởng Ban Tôn giáo báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tôn giáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tôn giáo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 21/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tôn giáo

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tôn giáo