Quyết định 3555/QĐ-UBND

Quyết định 3555/QĐ-UBND năm 2016 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3555/QĐ-UBND 2016 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3555/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành năm 2016 (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

I.1

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Quyết định

955/2005/QĐ-UBND

19/5/2005

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/07/2016

2

Quyết định

1115/QĐ-UBND

10/6/2009

Về việc phê duyệt Đề án Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường bền vững tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

3

Quyết định

51/2014/QĐ-UBND

26/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/5/2016

4

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND

1/7/2015

Về việc bổ sung Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh QuảngTrị

21/5/2016

5

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND

7/9/2015

Về việc bổ sung Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/5/2016

6

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

25/04/2012

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/7/2016

I.2

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 

7

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

01/7/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

30/8/2016

8

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND

22/7/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

01/12/2016

9

Quyết định

27/2008/QĐ-UBND

25/8/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

29/10/2016

10

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND

19/8/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Trị

07/3/2016

11

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND

14/11/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 01/01/2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

11/01/2016

12

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

20/4/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

13/3/2016

13

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

01/6/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Quảng trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị

07/10/2016

14

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

06/11/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

10/3/2016

15

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

28/5/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và ĐT tỉnh Quảng Trị

16/6/2016

16

Quyết định

1776/QĐ-UBND

12/11/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

16/7/2016

17

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

20/4/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Được thay thế bằng Quyết định spps 02/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

03/3/2016

18

Quyết định

317/QĐ-UBND

01/3/2011

Về việc bổ sung kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng 68 giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

19

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

14/4/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 26/016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

23/7/2016

20

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày

28/8/2012

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng trị

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng trị.

05/7/2015

21

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

31/01/2013

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Tri

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

13/3/2016

22

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND

09/5/2014

Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2010

20/12/2016

23

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND

21/10/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

26/8/2016

24

 

27/2015/QĐ-UBND

4/11/2015

Về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

03/01/2016

I.3

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

25

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND

13/9/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội miền Tây tỉnh Quảng Trị năm 2010, có tính đến năm 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

26

Quyết định

226/QĐ-UBND

29/01/2008

Về việc Ban hành chương trình xúc tiến, vận động, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2008 - 2010, có tính đến 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

27

Quyết định

1099/QĐ-UBND

08/6/2009

Về việc Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2016

28

Quyết định

848/QĐ-UBND

20/5/2010

Ban hành danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

29

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

25/01/2011

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

30

Quyết định

1812/QĐ-UBND

04/10/2012

Về việc ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2012 - 2015 của tỉnh Quảng Trị

Đã thực hiện xong

01/01/2016

31

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND

01/10/2013

Ban hành Quy định về nguyên tắc và tỷ lệ bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2013 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

I.4

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

32

Quyết định

834/QĐ-UBND

7/5/2008

Về việc ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với công trình thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2

Bị bãi bỏ bằng Quyết định 1836/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 về việc bãi bỏ “Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 về việc ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với công trình thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2

15/8/2016

I.5

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

 

33

Quyết định

1664/QĐ-UBND

18/9/2012

Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

I.6

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

34

Quyết định

05/2006/QĐ-UB

17/01/2006

Phê duyệt Chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006 -

2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

35

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND

28/11/2008

Về việc Phương thức hỗ trợ thực hiện chính sách di dân và chi phí quản lý phục vụ Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

36

Quyết định

464/QĐ-UBND

20/03/2009

Về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị đến năm 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

37

Quyết định

871/QĐ-UBND

22/5/2013

Về việc phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị năm 2013 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

38

Quyết định

2352/QĐ-UBND

06/11/2009

Phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

39

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND

29/12/2009

Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

40

Quyết định

568/QĐ-UBND

01/4/2011

Về việc phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

41

Quyết định

1211/QĐ-UBND

28/6/2011

Về việc ban hành Quy định tiêu chí Hợp tác xã điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

42

Quyết định

1375a/QĐ-UBND

15/7/2011

Phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ lưu vực sông Bến hải giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

43

Quyết định

1991/QĐ-UBND

27/9/2011

Về việc phê duyệt dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Hướng Hóa - Đakrông giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

44

Quyết định

1992/QĐ-UBND

27/9/2011

Về việc phê duyệt dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Hướng Hóa giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

45

Quyết định

1993/QĐ-UBND

27/9/2011

Về việc phê duyệt dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

46

Quyết định

2731/QĐ-UBND

27/12/2012

Về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông - Khuyến ngư theo Nghị quyết số 30a huyện Đakrông giai đoạn 2013 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

I.7

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

47

Quyết định

2693/QĐ-UBND

31/12/2010

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

48

Quyết định

2695/QĐ-UBND

31/12/2010

Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

31/8/2016

49

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

18/4/2011

Về việc quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/8/2016

50

Quyết định

200/QĐ-UBND

27/01/2011

Quy định sửa đổi bổ sung và ban hành mới một số loại phí trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và bị bãi bỏ bằng Nghị Quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2016

51

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

28/6/2011

Về việc ban hành danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bằng Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/04/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành danh mục, mức thu phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/4/2016

52

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

08/05/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thi, quản lý sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và bị bãi bỏ bằng Nghị Quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/12/2016

53

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

02/01/2013

Về việc ban hành đơn giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc và các loại cây trồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc và các loại cây trồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2017

54

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

19/02/2013

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định giá tiêu thnước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/01/2016

55

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

08/4/2013

Về việc bổ sung danh mục, chương trình khung và mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng tại các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/4/2016

56

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND

26/8/2013

Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/5/2016

57

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND

09/12/2014

Về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh năm 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

58

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND

17/12/2014

Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các huyện, thành phố, thị xã

Đã thực hiện xong

01/01/2016

59

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND

08/4/2016

Về việc ban hành Quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đã thực hiện xong

31/12/2016

I.8

LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

 

 

60

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

24/02/2010

Về việc ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

08/4/2016

61

Quyết định

661/QĐ-UBND

14/4/2011

Ban hành đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2011 - 2015)

Đã thực hiện xong

01/01/2016

62

Quyết định

871/QĐ-UBND

22/5/2013

Về việc phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị năm 2013 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

I.9

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

63

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

18/7/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị

23/12/2016

64

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

25/4/2012

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/7/2016

65

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

24/01/2011

Chuyển giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

Đã bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị.

09/11/2015

I.10

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

66

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND

05/11/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/5/2016

I.11

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

67

Quyết định

505//QĐ-UBND

21/03/2008

Về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

Đã được thay thế bằng quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

26/12/2015

68

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

05/9/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/4/2016

I.12

PHỤ NỮ

 

 

69

Quyết định

1281/QĐ-UBND

04/7/2011

Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

70

Quyết định

1282/QĐ-UBND

04/7/2011

Phê duyệt Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

71

Quyết định

1283/QĐ-UBND

11/7/2011

Phê duyệt Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015

Đã thực hiện xong

01/01/2016

 

Tổng số (I): 71 văn bản

 

II

NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

I.1

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

15/6/2007

Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bị thay thế bằng Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

06/6/2015

2

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND

26/3/2014

Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/10/2014

I.2

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 

3

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

06/11/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

26/3/2015

4

Quyết định

2386/QĐ-UBND

09/12/2010

Về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14/11/2015

5

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

20/02/2015

6

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

04/5/2015

7

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

26/6/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

20/02/2015

8

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

28/8/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Quảng Trị

05/7/2015

9

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

28/7/2012

Ban hành Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hết hiệu lực vì Căn cứ ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành

01/06/2013

I.3

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

10

Quyết định

1972/QĐ-UBND

21/10/2008

Về việc, phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp dân cư giai đoạn 2008 - 2015 của tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 hết hiệu lực

21/11/2012

11

Quyết định

833/QĐ-UBND

18/5/2009

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án Quy hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp dân cư giai đoạn 2008 - 2015 của tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 hết hiệu lực

21/11/2012

12

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

05/5/2010

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

09/01/2015

I.4

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

13

Quyết định

2663/QĐ-UBND

21/2/2009

Về việc quy định giá sản phẩm tài nguyên tự nhiên trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở tính thuê tài nguyên

Pháp lệnh Thuế Tài nguyên (sửa đổi) số 05/1998/PL/UBTVQH10 ngày 16 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hết hiệu lực; được thay thế bằng Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 về việc quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23/5/2014

14

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND

30/9/2009

Về việc Quy định cơ chế quản lý điều hành giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Được thay thế bằng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/01/2015

15

Quyết định

993/QĐ-UBND

23/5/2014

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/12/2014

 

Tổng số (I): 15 văn bản

 

 

II

NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

II.1

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 

01

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND

16/10/2014

Ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Đình chỉ thi hành

05/8/2015

 

Tổng số (II): 01 văn bản

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3555/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3555/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3555/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3555/QĐ-UBND 2016 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3555/QĐ-UBND 2016 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3555/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành30/12/2016
       Ngày hiệu lực30/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3555/QĐ-UBND 2016 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3555/QĐ-UBND 2016 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Quảng Trị

           • 30/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực