Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND bổ sung bảng giá các loại đất 2015 2019 Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 17/2016/QĐ-UBND bảng giá đất định kỳ 5 năm Quảng Trị 2015 2019 và được áp dụng kể từ ngày 21/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2015/QĐ-UBND bổ sung bảng giá các loại đất 2015 2019 Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 01 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 5 NĂM (2015 - 2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Thực hiện Văn bản số 87/HĐND-KTNS ngày 15 tháng 4 năm 2015 của HĐND tỉnh về phân loại khu vực đất ở tại nông thôn trên địa bàn huyện Gio Linh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Mục VI, Phụ lục số 6 của Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nội dung quy định khu vực đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Gio Linh, cụ thể như sau:

“2. Quy định khu vực đất ở nông thôn:

2.1. Xã Gio Sơn:

- Khu vực 3 (Bảng 6.4): đường Hồ Chí Minh;

- Khu vực 1 (Bảng 6.2): Đường 74: đoạn từ ngã tư giao nhau giữa Đường 74 và Đường 76 về phía Đông đến đường dây 500 KV và về phía Tây 300 m;

- Khu vực 2 (Bảng 6.2):

+ Các đoạn còn lại của Đường 74;

+ Đường 76: đoạn từ tim Đường 74 giao nhau với Đường 76 về phía Bắc và phía Nam 150 m;

- Khu vực 3 (Bảng 6.2): các đoạn còn lại của Đường 76.

2.2. Xã Linh Hải:

- Khu vực 3 (Bảng 6.4): đường Hồ Chí Minh.

- Khu vực 2 (Bảng 6.2): Đường 74.

- Khu vực 3 (Bảng 6.2):

+ Đường 73;

+ Đường 76.

2.3. Xã Gio Quang:

- Khu vực 2 (Bảng 6.5): đường Quốc lộ 1A;

- Khu vực 3 (Bảng 6.4): đường Xuyên Á;

- Khu vực 1 (Bảng 6.1): Đường 73 Đông đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu Bàu đinh;

- Khu vực 2 (Bảng 6.1): Đường 73 Đông đoạn còn lại ;

- Khu vực 3: Đường 73 Tây:

+ Phía đông đường sắt xã đồng bằng (Bảng 6.1);

+ Phía Tây đường sắt xã trung du (Bảng 6.2)”;

2.4. Xã Gio Việt:

- Khu vực 2 (Bảng 6.4): đường Xuyên Á;

- Khu vực 2 (Bảng 6.1): Đường 75 đông;

- Khu vực 3 (Bảng 6.1):

+ Đường vào cụm công nghiệp đông Gio Linh;

+ Đường về bến cá: từ ngã tư giao nhau đường xuyên Á với đường 75 đông đến hết thôn Xuân Tiến.

2.5. Xã Gio Hải:

- Khu vực 2 (Bảng 6.1): đường cơ động ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt;

- Khu vực 3 (Bảng 6.1):

+ Đường thị trấn Cửa Việt đi Gio Hải - Trung Giang;

+ Đường Gio Thành đi Gio Hải.

2.6. Xã Trung Hải:

- Khu vực 2 (Bảng 6.5): đường Quốc lộ 1A;

- Khu vực 2 (Bảng 6.1): Đường 76 Đông;

- Khu vực 3 (Bảng 6.1): đường Cao Xá - Thủy Khê.

2.7. Xã Linh Thượng:

- Khu vực 3 (Bảng 6.4): đường Hồ Chí Minh.

2.8. Xã Gio Hòa:

- Khu vực 2 (Bảng 6.2): Đường 74 đoạn từ Chùa Trí Hòa về phía Đông đến hết vườn nhà ông Nguyễn Thỉ;;

- Khu vực 3 (Bảng 6.2): đoạn còn lại của Đường 74.

2.9. Xã Vĩnh Trường:

- Khu vực 3 (Bảng 6.4): đường Hồ Chí Minh;

- Khu vực 1 (Bảng 6.3): đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn: Đoạn từ đường Hồ Chí Minh vào đến cổng Nghĩa Trang;

- Khu vực 2 (Bảng 6.3): Quốc lộ 15 cũ (đường đi qua UBND xã);

- Khu vực 3 (Bảng 6.3): Đường T100.

2.10. Xã Hải Thái:

- Khu vực 3 (Bảng 6.4): đường Hồ Chí Minh;

- Khu vực 3 (Bảng 6.3):

+ Đường 73;

+ Tuyến đường liên thôn:

Đoạn từ nhà ông Phạm Công Diễn (đường Hồ Chí Minh) thôn Trung An đi theo hướng tây đến hết vườn nhà ông Lê Viết Thái (thôn Trung An);

Đoạn đường từ cổng cũ trường cấp 3 Cồn Tiên đi theo hướng đông đến Ngân hàng Nam Đông.

2.11. Xã Gio Thành:

- Khu vực 2 (Bảng 6.1): Đường 75 đông đoạn từ Nghĩa trang đến Trạm bơm điện Nhĩ Hạ;

- Khu vực 3 (Bảng 6.1):

+ Các đoạn còn lại của Đường 75 Đông;

+ Đường ô tô đến trung tâm xã Trung Giang;

+ Đường Gio Thành - Gio Hải;

+ Đường Mai Xá - Phước Thị.

2.12. Xã Gio An:

- Khu vực 1 (Bảng 6.2):

+ Đường 75: đoạn từ Trường cấp 2 đến đường dây 500 KV;

+ Đường 76: đoạn từ điểm giao nhau với Đường 75 về phía Nam 200 m và về phía Bắc đến đường liên thôn An Hướng - An Nha - Gia Bình;

- Khu vực 2 (Bảng 6.2):

+ Các đoạn còn lại Đường 75;

+ Các đoạn còn lại Đường 76;

- Khu vực 3 (Bảng 6.4): đường Hồ Chí Minh;

- Khu vực 3 (Bảng 6.2): đoạn đường liên thôn. Từ điểm giao nhau với đường 76 về hướng đông đến trường cấp 2 cũ và về phía Tây đến cầu;

2.13. Xã Gio Bình:

- Khu vực 1 (Bảng 6.2): Đường 76 Tây. đoạn từ đất vườn nhà ông Lê Văn Thú (thôn Tiến Kim) đến hết đất vườn nhà ông Võ Như Tráng (thôn Xuân Mai;

- Khu vực 2 (Bảng 6.2):

+ Đường 75 Tây ;

+ Các đoạn còn lại của Đường 76 Tây;

- Khu vực 3 (Bảng 6.2): đường liên xã: từ Đường 75 Tây đi đến trung tâm UBND xã Gio Bình giao nhau với Đường 76.

2.14. Xã Trung Sơn:

- Khu vực 2 (Bảng 6.5): đường Quốc lộ 1A.

- Khu vực 2 (Bảng 6.1):

+ Đường 76 Tây đoạn từ Quốc lộ 1A đến khu tập thể giáo viên;

+ Đường liên xã Trung Sơn đi Gio Bình: đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường tàu;

- Khu vực 3:

+ Đường 76 Tây đoạn còn lại:

Phía đông đường sắt (xã đồng bằng Bảng 6.1).

Phía tây đường sắt (xã trung du Bảng 6.2).

+ Đường T100 (xã trung du Bảng 6.2);

+ Đường liên xã Trung Sơn đi Gio Bình: đoạn còn lại (xã trung du Bảng 6.2);

+ Đường liên thôn Kinh Môn - An Xá: từ cổng chào thôn Kinh Môn đến đường tàu thuộc thôn An Xá (xã trung du Bảng 6.2).

2.15. Xã Gio Châu:

- Khu vực 1 (Bảng 6.5): đường Quốc lộ 1A. đoạn từ ranh giới giữa xã Gio Châu với thị trấn Gio Linh đến đất vườn nhà hộ ông Hoàng Văn Chiến tôn Hà Thanh.

- Khu vực 2 (Bảng 6.5): đường quốc lộ 1A đoạn còn lại.

- Khu vực 1:

+ Đường 74:

Đoạn từ quốc lộ 1A đến đường tàu bắc nam (xã đồng bằng Bảng 6.1)

Đoạn từ đường tàu đến cống Đường 74 (xã trung du Bảng 6.2)

+ Đường vào trung tâm Khu Công nghiệp Quán Ngang (xã đồng bằng Bảng 6.1).

- Khu vực 2: (Bảng 6.2)

+ Đường 74: đoạn còn lại;

+ Đường 75: đoạn từ ranh giới từ xã Gio Châu với thị trấn Gio Linh đến Đập Tràn;

- Khu vực 3 (Bảng 6.2): đoạn còn lại của Đường 75.

2.16. Xã Trung Giang:

- Khu vực 2 (Bảng 6.1):

+ Đường cơ động ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt;

+ Đường 76 Đông;

- Khu vực 3 (Bảng 6.1): đường ô tô đến trung tâm xã Trung Giang.

2.17. Xã Gio Mỹ:

- Khu vực 1 (Bảng 6.1): Đường 75 Đông đoạn từ ranh giới thị trấn Gio Linh đến cầu Bến Ngự.

- Khu vực 2 (Bảng 6.1): Đường 75 Đông (đoạn còn lại).

- Khu vực 3 (Bảng 6.1):

+ Đường Cao Xá - Thủy Khê;

+ Đường ô tô đến trung tâm xã Trung Giang;

+ Đường Lại An - Nhỉ Thượng.

2.18. Xã Gio Mai:

- Khu vực 2 (Bảng 6.4): đường Xuyên Á đoạn từ cầu Tây (thôn Mai Xá) đến Cầu Bàu Miếu (thôn Mai Xá)

- Khu vực 3 (Bảng 6.4): đường Xuyên Á (đoạn còn lại).

- Khu vực 3 (Bảng 6.1):

+ Đường 75 Đông;

+ Đường ô tô đến trung tâm xã Trung Giang;

+ Đường 73 Đông đoạn qua địa bàn xã Gio Mai.

2.19. Xã Gio Phong:

- Khu vực 1 (Bảng 6.5): Quốc lộ 1A đoạn từ ranh giới thị trấn Gio Linh đến kênh N2.

- Khu vực 2 (Bảng 6.5): Quốc lộ 1A đoạn còn lại

- Khu vực 2 (Bảng 6.1):

+ Đoạn đường từ Quốc lộ 1A đến hết đất Trường cấp 2 xã Gio Phong.

+ Đoạn từ đường Quốc lộ 1A đến hết đất của trường Nguyễn Du.

- Khu vực 3 (Bảng 6.1): đoạn đường từ Trường Nguyễn Du đến đường số 2.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND huyện Gio Linh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2015
Ngày hiệu lực11/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2015/QĐ-UBND bổ sung bảng giá các loại đất 2015 2019 Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2015/QĐ-UBND bổ sung bảng giá các loại đất 2015 2019 Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành01/07/2015
       Ngày hiệu lực11/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2016
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2015/QĐ-UBND bổ sung bảng giá các loại đất 2015 2019 Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2015/QĐ-UBND bổ sung bảng giá các loại đất 2015 2019 Quảng Trị