Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi 51/2014/QĐ-UBND bảng giá đất 5 năm 2015 2019 Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 17/2016/QĐ-UBND bảng giá đất định kỳ 5 năm Quảng Trị 2015 2019 và được áp dụng kể từ ngày 21/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi 51/2014/QĐ-UBND bảng giá đất 5 năm 2015 2019 Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-UBND NGÀY 26/12/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 5 NĂM (2015 - 2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị đnh số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phQuy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi phân vị trí đất ở của xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa tại mục 1.5, phần III, phụ lục số 6, Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể lại như sau:

1.5. Xã Tân Hợp:

- Khu vực 2:

+ Vtrí 1: Các thửa đất dọc đường Hồ Chí Minh đoạn từ ngã ba Quốc lộ 9 đến Km 1 (đất hộ ông Nguyễn Lộc).

+ Vị trí 2: Các thửa đất dọc Quốc lộ 9 từ điểm giáp thị trấn Khe Sanh đến điểm qua khỏi Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp 100 m; các thửa đất dọc đường Hồ Chí Minh đoạn từ Km 1 (đất hộ ông Nguyễn Lộc) đến Km 2 (Trường Tiểu học xã Tân Hợp - Điểm trường Hòa Thành).

+ Vị trí 3: Các thửa đất từ điểm qua khỏi Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp 100 m đến điểm giáp ranh giới huyện Đakrông; các thửa đất dọc đường thôn Tân Xuyên đoạn từ Quốc lộ 9 đến hết đất hộ ông Nguyễn Thỉ và bà Nguyễn ThÁi Nghĩa, thôn Tân Xuyên; các thửa đất dọc đường thôn Tân Xuyên đoạn từ điểm giáp đất hộ ông Nguyễn Thành và ông Nguyễn Sơn đến hết đất hộ ông Trần Thanh và đường thôn; các thửa đt dọc đường Hồ Chí Minh đoạn từ Km 2 (Trường Tiểu học xã Tân Hợp - Đim trường Hòa Thành) đến điểm giáp xã Hướng Tân.”

+ Vị trí 4: Các thửa đất còn lại.

- Khu vực 3:

+ Vị trí 3: Các thửa đất dọc trục đường chính của bản Tà Đủ

+ Vị trí 4: Các thửa còn lại của bản Tà Đủ.”

Điều 2. Sửa đổi phân vị trí đất nông nghiệp của thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng tại mục 1.1, phần IX, phụ lục số 6, Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể lại như sau:

“1.1. Đất rừng sản xuất:

- Thị trn Hải Lăng:

Vị trí 1: Toàn bộ diện tích, rừng sản xuất trên địa bàn thị trn.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung phân vị trí đất nông nghiệp, quy định khu vực của huyện Vĩnh Linh tại phần VII, phụ lục số 6, Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể lại như sau:

“VII. Huyện Vĩnh Linh:

1. Đất tại nông thôn:

1.1. Đt ở nông thôn tại xã Vĩnh Long có mặt tiền tiếp giáp với Quốc l1A đoạn từ ranh giới TT HXá đến kho gông Sơn áp dụng đường 1c, tương ứng với đt nội thị thuộc thị trn HXá cùng cung đường

1.2. Khu vực 1:

- Áp dụng đơn giá tại mục 6.5, phụ lục 01:

Quốc lộ 1A đi qua huyện Vĩnh Linh đoạn từ ngã ba đường Lý Thánh Tông (phía Tây giáp kho gỗ ông Sơn) đến hết ranh giới hành chính tỉnh Quảng Tr - Qung Bình.

1.3. Khu vực 2:

- Áp dụng đơn giá tại mục 6.1 phụ lục 01:

+ Đường ĐT 574 (ĐT 70): Đoạn từ ngã ba Hiền Lương đến UBND xã Vĩnh Tân (Phía Nam đường giáp ngã ba nhà ông Công và bà Thương).

+ Đường ĐT 572 (đường Cạp Lài): Đoạn từ ranh giới thị trấn Hồ Xá đến cổng chào phía Nam xã Vĩnh Thạch.

+ Đường ĐT 571 (ĐT 7): Đoạn từ ngã ba Sa Lung đến giáp ranh giới thtrấn Bến Quan.

+ Đường ĐT 573b (đường Lâm - Thủy): Đoạn từ ngã ba cầu Châu Thị đến hết đường rải nhựa xã Vĩnh Lâm - Vĩnh Thủy.

+ Đường ĐT 573a (Đường Lâm - Sơn): Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường ĐT 573b đến giáp Bắc sông Bến Hải (xã Vĩnh Sơn).

+ Đoạn từ cầu Nam Bộ đến giáp cầu Phúc Lâm (xã Vĩnh Long).

- Áp dụng đơn giá tại mục 6.4 phụ lục 01: Đường ĐT 574 (ĐT 70): Đoạn từ UBND xã Vĩnh Tân (Phía Nam đường giáp ngã ba nhà ông Công và bà Thương) đến giáp ranh giới thị trấn Cửa Tùng.

- Áp dụng đơn giá tại mục 6.5 phụ lục 01: Quốc lộ 1A đoạn từ ranh giới thị trấn Hồ Xá đến giáp cầu Hiền Lương.

1.4. Khu vực 3:

- Áp dụng đơn giá tại mục 6.1 phụ lục 01:

+ Đường Vĩnh Tú - Vĩnh Thái: Đoạn đường nhựa từ ranh giới thị trấn Hồ Xá qua xã Vĩnh Tú v đến UBND xã Vĩnh Thái (phía Đông đường giáp nhà ông Diên).

+ Đoạn từ cổng chào Trường Kỳ (giáp Quốc lộ 1A) về đến ngã ba rẽ về Vĩnhh Thái;

+ Đường WB: Đoạn từ giáp ranh giới thị trấn Hồ Xá và xã Vĩnh Hòa về giáp đường bưu điện chợ Do đi thôn Cát.

+ Đường du lịch sinh thái Rú Lịnh (tuyến 1): Đoạn từ tiếp giáp đường ĐT574 đến giáp đường ĐT 572 (đường Cạp Lài).

+ Đường du lch sinh thái Rú Lịnh (tuyến 2); Đoạn từ đường ĐT 572 (quán ông Trực xã Vĩnh Hòa đến giáp đường Tuyến 1 (Rú Lịnh)

+ Đường Nam - Trung - Thái: Đoạn đường rải nhựa từ cổng chào thôn Nam Cường xã Vĩnh Nam qua xã Vĩnh Trung đến UBND xã Vĩnh Thái (phía Đông đường giáp nhà ông Diên).

+ Đoạn đường rải nhựa từ ngã ba đường ĐT 574 đi UBND xã Vĩnh Giang đến giáp địa phận thị trấn Cửa Tùng.

+ Đoạn từ đường ĐT 574 (ngã tư Bưu điện Chợ Do) đến ngã tư (bảng tin) thôn Cát, xã Vĩnh Tân.

+ Đoạn từ giáp đường ĐT 574 (ngã tư Bưu điện Chợ Do) đến hết đường ri nhựa vxã Vĩnh Giang (nghĩa địa làng Xuân Tùng).

+ Các trục đường liên thôn, liên xã còn lại có mặt cắt trên 8m.

- Áp dụng đơn giá tại mục 6.2 phụ lục 01:

+ Đất ở thuộc các xã đồng bằng, miền núi có mặt tiền tiếp giáp đường Hồ Chí Minh (Trừ địa giới hành chính thuộc thị trấn Bến Quan).

+ Đoạn đường rải nha từ ranh giới thị trấn Bến Quan đến UBND xã Vĩnh Hà (Phía Đông đường giáp nhà Ông Phú).

- Ngoài các vị trí theo các cung đường trên, các thửa đất còn lại ca các xã đng bng, miền núi tiếp giáp với các cung đường còn lại được tính như sau:

+ Thửa đất tiếp giáp với các cung đường có mặt cắt trên 5m - 8m xếp vị trí 2.

+ Thửa đất tiếp giáp với các cung đường có mặt cắt trên 3m - 5m xếp vị trí 3.

+ Các thửa đt còn lại xếp vị trí 4.

2. Đt nông nghiệp tại thị trấn và các xã đồng bằng, miền núi:

2.1. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa, đất nông nghiệp khác:

+ V trí 1: Đất tại các thị trấn và xã đồng bằng.

+ Vị trí 2: Đất ti các xã miền núi.

2.2. Đất trồng cây lâu năm:

+ Vị trí 1: Đất trồng cây lâu năm trong cùng với thửa đất ở; Đất trồng cây lâu năm có mặt tiền tiếp giáp quốc lộ 1A đi qua các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

+ Vị trí 3: Các khu vực còn lại.

2.3. Đất rừng sản xuất: Vị trí 2: Toàn huyện.

2.4. Đất nuôi trồng thủy sản: Vị trí 1: Toàn huyện.”

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ điểm 1.5, Mục III; điểm 1.1, Mục IX và Mục VII, phụ lục số 6, Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TVTU, TT/HĐND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các PVP, CV;
- u: VT, TM, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi 51/2014/QĐ-UBND bảng giá đất 5 năm 2015 2019 Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi 51/2014/QĐ-UBND bảng giá đất 5 năm 2015 2019 Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành07/09/2015
       Ngày hiệu lực17/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi 51/2014/QĐ-UBND bảng giá đất 5 năm 2015 2019 Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi 51/2014/QĐ-UBND bảng giá đất 5 năm 2015 2019 Quảng Trị