Quyết định 01/2011/QĐ-UBND

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về chuyển giao việc công chứng hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng đã được thay thế bởi Quyết định 2450/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND công chứng hợp đồng Quảng Trị 2015 và được áp dụng kể từ ngày 19/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2011/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO VIỆC CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 234/TTr-STP ngày 24 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được thực hiện như sau:

1.1. Đối với các địa bàn huyện, thành phố, thị xã đã có tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng) thì việc công chứng các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã nay được chuyển giao cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực hiện.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch được quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

1.2. Đối với những nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hoặc chứng thực tại UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2011
Ngày hiệu lực03/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Cường
       Ngày ban hành24/01/2011
       Ngày hiệu lực03/02/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng