Quyết định 33/2008/QĐ-UBND

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng đã được thay thế bởi Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2008/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2008/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 14 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Đối với thị xã Đông Hà: Giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch tại địa bàn thị xã cho Phòng công chứng tỉnh Quảng Trị thực hiện.

2. Đối với huyện, thị xã còn lại: Cá nhân, hộ gia đình tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng tại Phòng công chứng tỉnh Quảng Trị hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2237/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy định thẩm quyền địa hạt công chứng đối với hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy ,TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch,, các PCT;
- Lưu: VT , NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2008
Ngày hiệu lực 24/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/02/2011
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2008/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành 14/10/2008
Ngày hiệu lực 24/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/02/2011
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 33/2008/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2008/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng