Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND chức năng Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được thay thế bởi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 03/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2009/QĐ-UBND chức năng Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2009/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh)

Điều 1. Vị trí chức năng

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật nghề cá trên biển, sông hồ, hầm phá, các vùng đất ngập nước khác; thực hiện hoạt động dịch vụ công, kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thuyền, trang thiết bị nghề cá (Đăng kiểm) và kiểm định kỹ thuật an toàn các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn; dự báo, thông báo ngư trường khai thác hải sản và phát triển nguồn lực nghề cá, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên tàu cá thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật.

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được cấp phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đặt tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở để Giảm đốc Sở trình UBND tỉnh:

a) Dự thảo Quyết định, Chỉ thị; Quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn 05 năm và hàng năm; Chương trình, đề án, dự án về khai thác, bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản;

b) Dự thảo Quy chế quản lý khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, vùng khai thác thủy sản ở sông, hồ, đầm phá và các vùng nước tự nhiên khác; quy định hành lang cho các loài thủy sản du chuyển trên các sông, rạch theo phân cấp trên địa bàn tỉnh quản lý;

c) Dự thảo bổ sung danh mục các loài thủy sản bị cấm khai thác; chủng loài, kích cỡ tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác; các phương pháp khai thác và các loại ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng; mùa vụ cấm khai thác; các khu vực cấm khai thác, cấm khai thác có thời hạn, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố nhưng còn thiếu trên địa bàn tỉnh quản lý.

2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản, về phân cấp quản lý tàu cá, cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá hoạt động của chợ thủy sản đầu mối trên địa bàn tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Tổ chức quản lý các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, các khu vực cấm khai thác, cấm khai thác có thời hạn thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tổ chức đánh giá nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm đăng ký, cấp và thu hồi giấy phép khai thác thủy sản cho tổ chức, cá nhân theo phân cấp; cấp phép, phê duyệt hồ sơ thiết kế đóng mới, cải hoàn tàu cá; thực hiện việc đăng kiểm, đăng ký tàu cá và đăng ký thuyền viên tàu cá; kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị sử dụng trong nghề cá đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản; tổ chức công tác thu thập số liệu về sản lượng khai thác tại các bến cá, cảng cá, diễn biến tàu thuyền nghề nghiệp khai thác thủy sản; chỉ đạo giờ nhận ký và báo cáo khai thác thủy sản, tổ chức công tác dự báo, thông báo ngư trường, mùa vụ khai thác thủy sản và đề xuất, chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp về bảo vệ, khắc phục sự cố môi trường sống của các loài thủy sinh vật trên địa bàn tỉnh.

5. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các dự án và xây dựng các mô hình quản lý khai thác, bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng; các mô hình tổ chức khai thác trên biển theo tổ, đội, nhóm nghề.

6. Đề xuất và chỉ đạo thực hiện phương án giải quyết các rủi ro về tàu cá, thuyền viên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên các vùng biển; các phương án, giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn trên biển. Tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển, các thủy vực thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; đầu mối theo dõi báo cáo tình hình hoạt động của người và tàu cá trên các vùng biển theo định kỳ hoạt động và đột xuất theo quy định.

7. Phối hợp triển khai các hoạt động khuyến ngư trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển cơ sở dịch vụ hoạt động thủy sản; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Về cải cách hành chính: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chỉ đạo rà soát, hệ thống hoá và đề xuất, xây dựng hệ thống thể chế pháp luật, thủ tục đăng ký và cấp các loại giấy tờ hành chính, kỹ thuật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; chỉ đạo thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính về cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hoá công sở, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi cục.

9. Về tổ chức, bộ máy biên chế cán bộ công chức, viên chức: Xây dựng dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục, đề xuất thành lập, tổ chức lại các tổ chức thuộc Chi cục, trạm kiểm ngư, mạng lưới cộng tác viên v.v...; Quyết định thành lập tổ công tác của Chi cục, quy định cụ thể nhiệm vụ tự chủ cho các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc Chi cục theo quy định trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kế hoạch biên chế hàng năm của Chi cục, bố trí, sắp xếp cán bộ trong đơn vị theo cơ cấu chức danh và kế hoạch biên chế được giao hàng năm; xây dựng và ban hành quy chế nội bộ, nội quy công sở, thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và quy tắc ứng xử nơi công sở.

10. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của UBND tỉnh và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo thực hiện công tác tổ chức cán bộ và biên chế theo quy định.

11. Về thanh tra, kiểm tra: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, luật pháp về chuyên ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định; giải quyết hoặc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý của Chi cục, tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật; Tổ chức hoạt động kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tài chính, tài sản của Chi cục theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Căn cứ văn bản quy định này và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định số lượng và tên gọi các phòng, ban thuộc Chi cục đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

2. Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực20/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2009/QĐ-UBND chức năng Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2009/QĐ-UBND chức năng Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực20/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2009/QĐ-UBND chức năng Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2009/QĐ-UBND chức năng Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản