Quyết định 24/2009/QĐ-UBND

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 03/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2009/QĐ-UBND Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2009/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 30 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN À CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNII QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐNĐ, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Tại Tờ trình số 533/TTr-SKHCN ngày 15/10/2009) và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2387/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tồ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa lọc và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để trình UBND tỉnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quy định tại khoản 8 mục II, phần I, Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

8. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức đánh giá, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của quản lý nhà nước, của các doanh nghiệp và nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; tham gia Hội đồng giám định, thẩm định kỹ thuật có liên quan đến chất lượng và đo lường theo yêu cầu của các cơ quan có liên quan; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử đụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Chi cục

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Chi cục Trưởng và 01 đến 02 Phó Chi cục Trưởng.

Chi cục Trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ. Chi cục Trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

Phó Chi cục Trưởng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chi cục Trưởng. Phó Chi cục Trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục gồm có: Phòng Hành chính- Tổng hợp, phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và phòng Quản lý Đo lường.

2.2. Tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường- Thử nghiệm (Có Đề án trình UBND tỉnh quyết định thành lập riêng).

Trung tâm Kỹ thuật Đo lường- Thử nghiệm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được UBND tỉnh giao trong tổng biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài biên chế được giao, căn cứ vào tính chất, khối lượng công việc, khả năng tài chính, Chi cục được hợp đồng một số lao động phục vụ hoạt động tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và các hoạt động sự nghiệp kỹ thuật khác bằng nguồn kinh phí tự trang trại theo quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc mới phát sinh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh xem xét sửa đổii bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2009
Ngày hiệu lực09/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2009/QĐ-UBND Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2009/QĐ-UBND Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành30/10/2009
       Ngày hiệu lực09/11/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 24/2009/QĐ-UBND Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2009/QĐ-UBND Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị