Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND nhiệm vụ cơ cấu tổ chức biên chế Quản lý thị trường Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 03/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2014/QĐ-UBND nhiệm vụ cơ cấu tổ chức biên chế Quản lý thị trường Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường; Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường; Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại (Bộ Công Thương) hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Nội Vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội Vụ, Giám đốc Sở Công Thương; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị (Chi cục Quản lý thị trường) là tổ chức trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị (Sở Công Thương); tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Chi cục Quản lý thị trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật.

3. Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu và đề xuất với Sở Công Thương, UBND tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hóa theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về thương mại, công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thanh tra việc chấp hành pháp luật thương mại đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

3. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý thị trường.

4. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường; phát hiện hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh trái phép khác.

5. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm quy định về thương nhân và hoạt động thương mại theo Luật Thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường từng thời kỳ báo cáo Sở Công Thương quyết định; tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật thương mại, công nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý các vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục, các vụ việc do các Đội Quản lý thị trường chuyển lên, chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

Đối với những vụ việc ngoài thẩm quyền thì Chi cục trưởng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Cục Quản lý thị trường xử lý, đồng thời báo cáo Giám đốc Sở Công Thương.

7. Trực tiếp điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động, kiểm tra việc chấp hành Quy chế công tác quản lý thị trường của các Đội Quản lý thị trường và Kiểm soát viên thị trường.

8. Thực hiện chức năng thành viên thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 127/ĐP), giúp Giám đốc Sở Công Thương chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương trong công tác chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ; đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại và các hoạt động kinh doanh trái phép khác diễn ra ở địa phương.

9. Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các Đội Quản lý thị trường và các hành vi vi phạm pháp luật của Kiểm soát viên thị trường.

10. Tổng hợp tình hình thực thi pháp luật trên thị trường và hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và UBND tỉnh.

11. Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường.

12. Quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức của Chi cục theo sự phân cấp quản lý cán bộ; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm soát viên; quản lý tài chính, tài sản, ấn chỉ được giao theo quy định; xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết cho hoạt động của toàn Chi cục và quản lý quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật của đơn vị.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Công Thương giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm

1. Quyền hạn

a) Được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại, dịch vụ, công nghiệp cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu, chứng cứ và trả lời những vấn đề cần thiết liên quan trực tiếp đến việc kiểm tra; được quyền kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thương mại tại hiện trường nơi sản xuất, cất giấu hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm, sổ sách, chứng từ, hóa đơn, hợp đồng và các giấy tờ có liên quan khác.

b) Được phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh thu thập tình hình, số liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác kiểm tra.

c) Yêu cầu các cơ quan chức năng giám định tang vật vi phạm trong trường hợp cần thiết.

d) Lập biên bản kiểm tra và kiến nghị các biện pháp giải quyết.

e) Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và theo các quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm

a) Tuân thủ pháp luật, quy chế công tác và chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật về mọi hành vi và quyết định của mình.

b) Khi tiến hành kiểm tra phải xuất trình thẻ kiểm tra thị trường; trong trường hợp pháp luật quy định việc thanh tra, kiểm tra phải có quyết định kiểm tra của cấp có thẩm quyền thì đồng thời với việc xuất trình thẻ kiểm tra phải xuất trình quyết định kiểm tra.

c) Thực hiện đúng thủ tục thanh tra, kiểm tra, không gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở hoạt động thương mại bình thường và gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của thương nhân.

d) Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền kết quả thanh tra, kiểm tra và kiến nghị biện pháp giải quyết.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Chi cục

a) Chi cục Quản lý thị trường do Chi cục trưởng phụ trách, không có quá 02 Phó Chi cục trưởng giúp việc. Chi cục trưởng đồng thời là Phó giám đốc Sở Công Thương.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Công Thương quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng.

c) Chi cục trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Sở Công Thương, UBND tỉnh và Cục Quản lý thị trường theo quy định.

d) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Chi cục.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục, gồm 2 phòng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp.

Lãnh đạo phòng gồm Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng giúp việc.

b) Chi cục Quản lý thị trường có các Đội Quản lý thị trường do UBND tỉnh quyết định thành lập.

Tùy theo tình hình thị trường và yêu cầu thực tế của Chi cục Quản lý thị trường, Giám đốc Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh quyết định thành lập thêm các Đội Chống hàng giả, Đội Cơ động.

Đội Quản lý thị trường có trụ sở, con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường gồm Đội trưởng và không quá 02 Phó Đội trưởng giúp việc.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Đội trưởng, Phó Đội trưởng và điều động cán bộ, công chức của Chi cục Quản lý thị trường thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Giám đốc Sở Công Thương.

Điều 5. Biên chế

1. Biên chế của Chi cục Quản lý thị trường là biên chế hành chính được UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Công Thương.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, Chi cục Quản lý thị trường xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Việc bố trí cán bộ, công chức của Chi cục phải căn cứ vào vị trí việc làm, ngạch công chức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do nhà nước quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường căn cứ các quy định trong Quyết định này tổ chức triển khai thực hiện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm phản ánh, đề nghị với Giám đốc Sở Công Thương để trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2014
Ngày hiệu lực03/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND nhiệm vụ cơ cấu tổ chức biên chế Quản lý thị trường Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2014/QĐ-UBND nhiệm vụ cơ cấu tổ chức biên chế Quản lý thị trường Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành24/01/2014
        Ngày hiệu lực03/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2014/QĐ-UBND nhiệm vụ cơ cấu tổ chức biên chế Quản lý thị trường Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2014/QĐ-UBND nhiệm vụ cơ cấu tổ chức biên chế Quản lý thị trường Quảng Trị