Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 do Tỉnh Cao Bằng ban hành

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND Cao Bằng đã được thay thế bởi Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 12/11/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2010/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Xét Tờ trình số 3537/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 như sau:

1. Sửa đổi mục II, phần I “Phân bổ vốn đầu tư khối tỉnh" như sau:

Căn cứ mức vốn đầu tư Chính phủ giao cho tỉnh trong năm 2014 và năm 2015, phân bổ 85% nguồn vốn của năm 2014 và năm 2015 từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh (không bao gồm nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất, thu bổ sung từ ngân sách tỉnh, thu xổ số kiến thiết) để đầu tư cho các công trình của tỉnh quản lý gồm các mục sau:

- Trả nợ vốn vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, vốn ứng trước kế hoạch năm sau do ngân sách tỉnh vay.

- Hỗ trợ đầu tư theo chính sách của trung ương (lĩnh vực giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ).

- Các dự án trọng điểm của tỉnh tại khu đô thị mới Đề Thám , thành phố Cao bằng và các dự án phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh chung của tỉnh).

2. Sửa đổi, mục III, phần I “Phân bổ vốn đầu tư phát triển đối với khối huyện” như sau:

Năm 2014 và năm 2015, tổng vốn đầu tư phân bổ cho các huyện chiếm 15% vốn từ ngân sách của tỉnh đầu tư tập trung cho các công trình do các huyện, thành phố Cao Bằng quản lý gồm các mục sau:

- Thanh toán trả nợ khối lượng các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và các dự án chuyển tiếp đã có khối lượng lớn.

- 5 huyện thụ hưởng Nghị quyết 30a phải hoàn trả nguồn kinh phí theo báo cáo kết luận của kiểm toán nhà nước năm 2013 (5 huyện phải hoàn trả 50,938.907 tỷ đồng).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND các huyện, TP;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực22/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND Cao Bằng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND Cao Bằng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHà Ngọc Chiến
       Ngày ban hành12/12/2013
       Ngày hiệu lực22/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND Cao Bằng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND Cao Bằng