Quyết định 153/QĐ-UBND

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 153/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cao Bằng 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2015 (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các s, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tnh;
- Chtịch, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành;
- CVP, các PCVP UBND tnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành ph;
- UBND các huyện, thành ph;
- Trung tâm Thông tin - VPUBND tnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 153/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

1

Nghị quyết

28/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

V phân cp qun lý, sử dụng và xử lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Nghị quyết s16/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

19/7/2015

2

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ y tế luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh giai đoạn 2010 -2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

3

Nghị quyết

34/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Vphương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Hết thời gian thực hiện và được thay thế bằng Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Cao Bằng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

01/01/2016

4

Nghị quyết

35/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

V các nguyên tc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015

Hết thời gian thực hiện và được thay thế bng Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 02/11/2015 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bvốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

01/01/2016

5

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015

6

Nghị quyết

46/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc phê chuẩn kế hoạch thực hiện Đán phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010- 2015

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

7

Nghị quyết

77/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc đào tạo đội ngũ Sĩ quan dự bị tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

8

Nghị quyết

78/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 -2015

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

9

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

10

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

11

Nghị quyết

25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội năm 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Cao Bằng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

20/12/2015

12

Quyết định

384/1998/QĐ-UBND ngày 05/3/1998

Ban hành Quy chế tiếp công dân tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

06/8/2015

13

Quyết định

218/QĐ-UBND ngày 10/02/2009

Về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của STài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

26/6/2015

14

Quyết định

219/QĐ-UBND ngày 10/2/2009

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của SKhoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

01/10/2015

15

Quyết định

418/2010/QĐ-UBND ngày 24/3/2010

Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sn phẩm và xác lập quyền sở hu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định htrợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền shữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

11/4/2015

16

Quyết định

1074/QĐ-UBND ngày 14/7/2010

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của STư pháp tỉnh Cao Bằng

16/8/2015

17

Quyết định

1406/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010

Ban hành Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xnước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định cấp giấy phép tài nguyên nước và điều kiện về năng lực của tchức, cá nhân lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

07/5/2015

18

Quyết định

2491/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

Về việc hướng dn phân cấp quản lý, sử dụng và xử lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định s35/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/11/2015

19

Quyết định

2613/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Về việc phê duyệt đán chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

27/8/2015

20

Quyết định

282/2011/QĐ-UBND ngày 28/2/2011

Ban hành Quy chế bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định s27/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

10/9/2015

21

Quyết định

1219/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011

Vviệc ban hành Quy chế Quản lý nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

22

Quyết định

891/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011

Ban hành Bảng giá bi thường cây cối, hoa màu và thủy sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Cao Bng ban hành Bảng giá bồi thường cây cối, hoa màu và thủy sản khi Nhà nước thu hồi đt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

25/7/2015

23

Quyết định

1110/QĐ-UBND ngày 24/6/2011

Ban hành Quy chế đu giá quyền sử dụng đất đNhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Cao Bng ban hành Quy chế đấu giá sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

10/7/2015

24

Quyết định

1205/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011

Ban hành tỷ lệ phn trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt ớc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định vtỷ lệ phn trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

10/4/2015

25

Quyết định

2834/QĐ-UBND ngày 27/12/2011

Về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưng

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của SNội vụ tỉnh Cao Bằng

30/7/2015

26

Quyết định

2322/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

27

Quyết định

326/QĐ-UBND ngày 16/3/2012

Về việc phê duyệt hệ sđiều chỉnh giá đất để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định s07/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành hệ số điều chnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

10/4/2015

28

Quyết định

345/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu s đang sinh sng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc diện hưởng trợ cấp bo trợ xã hội hằng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định s15/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo; ngưi dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc diện trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi; nời mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

06/7/2015

29

Quyết định

1109/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013

Ban hành Quy chế tuyn dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bng

10/01/2016

30

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Được thay thế bằng Quyết định s01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Cao Bng ban hành Quy chế quản lý hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

30/01/2015

31

Quyết định

1268/QĐ-UBND ngày 22/8/2013

Ban hành Quy chế phi hợp thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định s40/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xut, tạm xut, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, cửa khu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

27/12/2015

32

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

33

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Vbổ sung danh mục phí, mức thu phí đối với phương tiện vận tải chở xe ô tô tạm nhập tái xuất qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc bổ sung danh mục, mức thu phí đối với hàng hóa là ô tô tạm nhập tái xuất qua lối mNà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

30/01/2015

34

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên cng thông tin điện ttỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng

21/9/2015

35

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đưc thay thế bằng Quyết định s17/2015/QĐ-UBND ngày 8/7/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Bảng giá tối thiểu đtính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

18/7/2015

36

Quyết định

1223/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

Ban hành Quy định tạm thời quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định s30/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh xut khu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng

18/9/22015

37

Quyết định

1577/QĐ-UBND ngày 15/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định s1223/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tnh ban hành Quy định tạm thời quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng

38

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

Ban hành Quy định vquy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết qugiải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định s34/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế thực hiện một cửa, chế độ một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa tỉnh Cao Bng

01/11/2015

39

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015

Về việc ban hành hệ sđiều chỉnh giá đất đtính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2015

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành hệ số điu chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016

01/01/2016

Tng s: 39 văn bản

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHN NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

1

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Khoản 2 Điu 3

Bị bãi bbởi Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

20/12/2015

- Khoản 3 Điều 3

- Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Tổng số: 01 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu153/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2016
Ngày hiệu lực16/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 153/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cao Bằng 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 153/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cao Bằng 2015 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu153/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHoàng Xuân Ánh
       Ngày ban hành16/02/2016
       Ngày hiệu lực16/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 153/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cao Bằng 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 153/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cao Bằng 2015 2016

           • 16/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực