Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Cao Bằng đã được thay thế bởi Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên tỉnh Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 ngày 5 tháng 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23 ngày 7 tháng 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 ngày 5 tháng 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Thuế tài nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

1. Giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định này là cơ sở để các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên và là cơ sở để cơ quan thuế tính toán, xác định mức thu, trực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên.

2. Trường hợp giá bán thực tế (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) các loại tài nguyên ghi trên hóa đơn hợp pháp cao hơn giá quy định tại Quyết định này,thì giá tính thuế tài nguyên tính theo giá ghi trên hóa đơn.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi giá bán các loại tài nguyên, khoáng sản trên thị trường.

Trường hợp giá các loại tài nguyên, khoáng sản có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá quy định tại Quyết định này hoặc trường hợp bổ sung danh mục tài nguyên thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính) xem xét, điều chỉnh Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

TT

Loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

I

Khoáng sản kim loại

 

 

1

Quặng Sắt:

Quặng sắt hàm lượng Fe < 55%

 

đồng/tấn

 

500.000

 

Quặng sắt hàm lượng 55% ≤ Fe < 60%

đồng/tấn

750.000

 

Quặng sắt hàm lượng Fe ≥ 60%

đồng/tấn

1.200.000

2

Quặng Mangan:

 

 

 

Quặng mangan hàm lượng Mn < 25%

đồng/tấn

1.500.000

 

Quặng mangan hàm lượng 25% ≤ Mn < 30%

đồng/tấn

2.200.000

 

Quặng mangan hàm lượng Mn ≥ 30%

đồng/tấn

2.700.000

3

Quặng Thiếc:

 

 

 

Quặng thiếc hàm lượng SnO2 ≤ 70%

đồng/tấn

260.000.000

 

Thiếc thỏi kim loại 99,75% Sn

đồng/tấn

395.000.000

4

Quặng Wolfram

đồng/tấn

80.000.000

5

Quặng Titan

đồng/tấn

1.450.000

6

Quặng Chì - kẽm

Quặng chì, kẽm (hàm lượng chì + kẽm) < 5%

 

đồng/tấn

 

1.000.000

 

Quặng chì, kẽm (hàm lượng chì + kẽm) ≥ 5%

đồng/tấn

1.500.000

 

Tinh quặng chì hàm lượng < 50%

đồng/tấn

23.000.000

 

Tinh quặng chì hàm lượng ≥ 50%

đồng/tấn

25.000.000

 

Tinh quặng kẽm hàm lượng < 50%

đồng/tấn

8.000.000

 

Tinh quặng kẽm hàm lượng ≥ 50%

đồng/tấn

9.000.000

7

Quặng Barit

 

 

 

Quặng barit nguyên khai

đồng/tấn

300.000

 

Quặng barit hàm lượng < 70%

đồng/tấn

800.000

 

Quặng barit hàm lượng ≥ 70%

đồng/tấn

1.000.000

8

Vàng cốm

đồng/gam

790.000

9

Quặng Đồng

Quặng đồng hàm lượng < 2%

 

đồng/tấn

 

100.000

 

Quặng đồng hàm lượng ≥ 2%

đồng/tấn

200.000

10

Quặng Niken - đồng

đồng/tấn

1.050.000

11

Quặng Antimon

 

 

 

Quặng antimon hàm lượng < 16%

đồng/tấn

8.000.000

 

Quặng antimon hàm lượng ≥ 16%

đồng/tấn

10.000.000

12

Quặng bauxit

đồng/tấn

140.000

II

Khoáng sản không kim loại

 

 

1

Quặng Phosphorit:

đồng/tấn

153.000

2

Quặng Fluorit (huỳnh thạch):

 

 

 

Quặng fluorit hàm lượng < 70%CaF2

đồng/tấn

2.500.000

 

Quặng fluroit hàm lượng ≥ 70% đến < 80%CaF2

đồng/tấn

3.000.000

 

Quặng fluorit hàm lượng ≥ 80% CaF2

đồng/tấn

3.500.000

3

Cao lanh

đồng/tấn

800.000

4

Quặng Silic

đồng/tấn

560.000

5

Đất sét

Đất dùng để san, lấp, xây dựng công trình

 

đồng/m3

 

10.000

 

Đất sét làm gạch, ngói

đồng/m3

18.000

6

Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

 

Đá hộc

đồng/m3

100.000

 

Bột đá nghiền, đá 0,5 x 1

đồng/m3

90.000

 

Đá 1 x 2,2 x 4

đồng/m3

130.000

 

Đá 4 x 6

đồng/m3

120.000

7

Đá vôi làm nguyên liệu xi măng

đồng/m3

100.000

8

Cát, cuội, sỏi khai thác ở lòng sông

 

 

 

Cát xây dựng

đồng/m3

230.000

 

Cuội, sỏi xây dựng

đồng/m3

150.000

9

Cát, cuội, sỏi khai thác ở trên cạn

 

 

 

Cát xây dựng, cát nghiền

Cuội, sỏi xây dựng

đồng/m3

đồng/m3

200.000

140.000

III

Sản phẩm rừng tự nhiên

 

 

1

Gỗ tròn các loại

 

 

1.1

Nhóm II

 

 

 

- Đinh, lim

đồng/m3

9.000.000

 

- Nghiến

đồng/m3

6.000.000

 

- Gỗ nhóm II khác

đồng/m3

5.000.000

1.2

Nhóm III

đồng/m3

1.500.000

1.3

Nhóm IV

đồng/m3

1.300.000

1.4

Nhóm V

đồng/m3

1.100.000

1.5

Từ nhóm VI trở lên

đồng/m3

900.000

2

Gỗ làm nguyên liệu sản xuất giấy (bồ đề,thông, mỡ...)

đồng/m3

450.000

3

Cành, ngọn, gốc, rễ

đồng/m3

300.000

4

Củi

đồng/m3

250.000

5

Tre, mai, vầu, giang, núa

 

 

5.1

Tre

- F gốc < 10 cm

 

Cây

 

5.000

 

- F gốc ≥10 cm

Cây

10.000

5.2

Mai

 

 

 

- F gốc < 10 cm

Cây

5.000

 

- F gốc ≥ 10 cm

Cây

10.000

5.3

Vầu

 

 

 

- F gốc < 6 cm

Cây

3.000

 

- F gốc ≥ 6 cm

Cây

4.000

5.4

Giang, nứa

 

 

 

- F gốc < 5 cm

Cây

2.500

 

- F gốc ≥ 5 cm

Cây

3.000

5.5

Trúc sào

 

 

 

- F gốc < 5 cm

Cây

3.500

 

- F gốc > 5 cm

Cây

4.500

IV

Nước thiên nhiên

 

 

1

Nước khoáng thiên nhiên; nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng bình, đóng hộp

đồng/m3

10.000

2

Nước thiên nhiên khai thác phục vụ các ngành sản xuất (ngoài khoản 1, phần IV):

 

 

2.1

Sử dụng làm nguyên liệu chính hoặc phụ tạo thành yếu tố vật chất trong sản xuất sản phẩm như: rượu, bia, nước ngọt, nước đá...

đồng/m3

20.000

2.2

Sử dụng để sản xuất nước sạch, vệ sinh công nghiệp, làm mát...

 

 

 

- Sử dụng nước mặt

đồng/m3

900

 

- Sử dụng nước ngầm (dưới đất)

đồng/m3

4.700

2.3

Sử dụng trong hoạt động dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai khoáng...

 

 

 

- Sử dụng nước mặt

đồng/m3

900

 

- Sử dụng nước ngầm (dưới đất)

đồng/m3

4.700

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 23/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2014
Ngày hiệu lực 22/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/02/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Cao Bằng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 23/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành 12/08/2014
Ngày hiệu lực 22/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/02/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Cao Bằng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Cao Bằng