Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ Mặt trận Tổ quốc đoàn thể phường xã thị trấn thành phố Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở KHU PHỐ, ẤP, TỔ DÂN PHỐ, TỔ NHÂN DÂN VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Ở KHU PHỐ, ẤP.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

(Ngày 11 tháng 9 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên, trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 4305/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề nghị chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, xã, thị trấn và phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; Báo cáo thẩm tra số 488/BC-HĐND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 4305/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề nghị chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ hàng tháng đối với cấp phó thứ hai của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã, thị trấn (không được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách và không kiêm nhiệm các chức danh khác) bằng 0,5 so với mức lương cơ sở.

2. Bồi dưỡng trách nhiệm đối với 07 chức danh cán bộ không chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, xã, thị trấn, gồm: Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi bằng mức 0,1 so với mức lương cơ sở.

3. Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp:

3.1. Đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố - ấp:

+ Khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với khu phố - ấp bằng 5,0 mức lương cơ sở (bao gồm cả 3% mức đóng bảo hiểm y tế).

+ Khoán hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng đối với khu phố - ấp theo số tuyệt đối là 1.500.000 đồng/tháng.

3.2. Đối với cán bộ ở tổ dân phố - tổ nhân dân: Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ tổ dân phố - tổ nhân dân từ 350.000 đồng lên hệ số 0,5 mức lương cơ sở (bao gồm cả 3% mức đóng bảo hiểm y tế).

- Mức chi hỗ trợ thêm 500.000 đồng/tháng đối với ấp, hỗ trợ thêm 150.000 đồng/tháng đối với tổ nhân dân tại các xã xây dựng nông thôn mới vẫn được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nguồn kinh phí thực hiện: Phần kinh phí tăng thêm trong Quý IV năm 2014 được cân đối chi từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2014.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2014.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- Ban thường trực UB MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- VP Thành ủy; VP UBND TP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Thủ trưởng các sở; ban, ngành thành phố;
- CT UBND các quận, huyện; CT HĐND các xã, thị trấn;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT - P.CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2014
Ngày hiệu lực21/09/2014
Ngày công báo15/10/2014
Số công báoSố 57
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ Mặt trận Tổ quốc đoàn thể phường xã thị trấn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ Mặt trận Tổ quốc đoàn thể phường xã thị trấn thành phố Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
       Ngày ban hành11/09/2014
       Ngày hiệu lực21/09/2014
       Ngày công báo15/10/2014
       Số công báoSố 57
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ Mặt trận Tổ quốc đoàn thể phường xã thị trấn thành phố Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ Mặt trận Tổ quốc đoàn thể phường xã thị trấn thành phố Hồ Chí Minh