Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/2011/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 06 đến ny 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Ban hành văn bản quy phạm pháp lut ca Hi đồng nhân dân, y ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6046/UBND-THKH ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; ước thc hiện thu chi ngân sách năm 2011 và d toán thu chi ngân sách 2012; Báo cáo thm tra s 355/BCTT- KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2011 ca Ban Kinh tế và Ngân sách Hi đồng nhân dân thành ph, ý kiến ca các đi biu Hội đng nhân dân thành ph,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện nhiệm vụ ngân sách thành phố năm 2011:

Căn cứ Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về d toán và phân b ngân sách năm 2011 và việc t chc, điu hành ngân sách ca y ban nhân dân thành ph:

Năm 2011, Hội đồng nhân dân thành ph ghi nhn nhng n lc ca y ban nhân dân thành ph trong việc điều hành ngân sách thành ph đ đt được nhng kết qu như T trình đã th hin, cụ thể: v nhiệm v thu đạt và vượt d toán trong điều kin tình hình kinh tế xã hi còn nhiu khó khăn; đảm bo nhiệm vụ chi thưng xuyên, chi các nhim v đt xuất phát sinh và chi đu tư phát trin theo đúng tinh thn Ngh quyết s 11/NQ-CP ca Cnh phủ; ngoài ra y ban nhân dân thành phố còn ch động thc hiện những bin pháp huy đng vn bng nhiu hình thc và đy mnh xã hội hóa đ tập trung vốn cho các công trình trọng điểm đảm bảo tc đ tăng trưng ca thành ph.

Điều 2. Thông qua d toán phân b ngân sách năm 2012:

1. Vthu, chi nn sách:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 227.200 t đng (không tính sghi thu quản lý qua ngân sách), bng 131,55% d toán và tăng 17,99% so ước thc hin năm 2011. Bao gồm:

- Tng thu ngân sách nhà nước phần ni đa: 123.300 t đồng

- Thu t hoạt động xuất nhp khu: 78.900 t đồng

- Thu t du thô: 25.000 t đồng

1.2. Tổng thu ngân sách đa phương: 42.809,870 t đồng

Trong đó:

- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 34.953,647 t đồng

- Bổ sung theo mc tiêu t ngân sách trung ương: 1.374,565 t đng

- Ghi thu qun lý qua ngân sách: 6.481,658 t đồng

Bao gồm:

+ Ghi thu hot động xổ s kiến thiết: 1.000 t đồng

+ Ghi thu phí bo vmôi trưng đi vi nưc thải: 100 t đồng

+ Ghi thu hc phí, viện phí các khon khác: 5.381,658 t đng

* Ngoài ra, y ban nhân dân thành phđược huy động vốn bng nhiu hình thc đ tăng chi đầu tư phát triển trong năm 2012 nhằm bảo đm cho mc tiêu tăng trưng kinh tế năm 2012 đã được Hi đồng nhân dân thành ph thông qua.

1.3. Tổng chi ngân sách đa phương: 42.809,870 t đồng

Bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách: 36.053,647 tỷ đồng

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 5.381,658 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.374,565 tỷ đồng

(Kèm theo Ph lục s 01, 02, 03, 04)

2. Vphân b dtoán chi ngân sách:

2.1. Thông qua đnh mc phân b d toán chi ngân sách năm 2012.

(Kèm theo Ph lục s 05)

2.2. Tổng chi ngân sách đa phương năm 2012: 42.809,870 t đồng

Cụ th như sau:

- Chi đu tư phát trin: 11.400,000 t đồng

Trong đó chi tr vn gc và lãi vay: 1.161,842 t đồng

- Chi thưng xuyên: 23.800,000 t đồng

Trong đó dphòng ngân sách: 938,235 t đồng

- Ngun cải cách tiền lương: 842,247 t đng

- Chi b sung qu D trữ tài chính: 11,400 t đồng

- Ghi chi hc p, vin phí và các khoản khác: 5.381,658 t đồng

- Chi tngun bsung có mc tiêu ca ngân sách trung ương: 1.374,565 tđồng

2.3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở, ban, ngành (Kèm ph lục s 06).

3. Phân b dtoán thu chi nn sách qun, huyện:

- Tng thu ngân sách nhà nước năm 2012 phân bcho 24 qun, huyn: 28.268,300 t đồng (kng tính s ghi thu quản lý qua ngân sách).

- Tổng thu ngân sách qun, huyện năm 2012 (kng tính s ghi thu qun lý qua ngân sách): 10.572,307 t đồng, bao gồm:

+ Thu điu tiết đưc hưng theo phân cp: 4.876,964 t đồng.

+ Thu b sung cân đối t ngân sách thành phố: 5.535,766 t đng.

+ Ngun cải cách tin lương ca qun, huyện đưa vào cân đối: 159,577 t đng.

- Tổng d toán chi ngân sách qun, huyện (không tính khon chi t ngun thu quản lý qua ngân sách): 10.572,307 t đồng.

(Kèm ph lục s 07, 08, 09, 10)

Điều 3. Trong quá trình điều hành thc hin ngân sách, Hi đồng nhân dân thành ph đ ngh y ban nhân dân thành ph quan tâm các vấn đsau:

1. Căn cứ vào Ngh quyết ca Hội đng nhân dân thành ph giao nhiệm v thu chi ngân sách cho tng cơ quan, ban, ngành thành ph và các qun, huyện theo đúng quy đnh;

2. Phn đấu thu đt và vưt kế hoch đ đảm bảo cân đi chi theo kế hoch. Tăng cưng các bin pháp quản lý ngun thu và bi dưng ngun thu; đảm bảo thu đúng, thu đ, thu kp thi theo quy định ca pháp lut, tp trung x lý những khoản nđọng thuế.

3. Đa dạng phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Nguồn vốn vay, huy động phi được s dng đúng mc đích, hiệu quả.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Thc hin đồng b cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vn chuyển hành khách bng phương tiện công cng đgiảm dần vic chi t ngân sách.

5. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành ph hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại k họp gần nht.

6. Vic điều hành s dụng ngân sách phi theo đúng dtoán được duyệt và đúng Luật Ngân sách nhà ớc. Thưng trc và các Ban ca Hội đng nhân dân thành ph, các T đi biu và các v đi biểu Hội đng nhân dân thành ph tăng cường giám sát việc thc hin ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định ca pháp lut.

Ngh quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành ph H Chí Minh khóa VIII, k họp th ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2011./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực17/12/2011
Ngày công báo15/01/2012
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực17/12/2011
        Ngày công báo15/01/2012
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012

            • 07/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực