Nghị quyết 112/2008/NQ-HĐND16

Nghị quyết 112/2008/NQ-HĐND16 quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 112/2008/NQ-HĐND16 mức chi xây dựng văn bản quy phạm Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Bắc Ninh đến hết 31/12/2013 và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 112/2008/NQ-HĐND16 mức chi xây dựng văn bản quy phạm Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:112/2008/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 05/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức chi kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh. Mức chi tối đa cho từng nội dung như sau:

1- Chi xây dựng đề cương:

a) Xây dựng Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND:

+ Cấp tỉnh: 400.000 đồng/đề cương.

+ Cấp huyện: 320.000 đồng/đề cương.

+ Cấp xã: 240.000 đồng/đề cương.

b) Xây dựng Chỉ thị của UBND:

+ Cấp tỉnh: 200.000 đồng/đề cương.

+ Cấp huyện: 160.000 đồng/đề cương.

+ Cấp xã: 120.000 đồng/đề cương.

2- Chi soạn thảo Dự thảo văn bản QPPL:

a) Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND:

+ Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/đề cương.

+ Cấp huyện: 1.600.000 đồng/đề cương.

+ Cấp xã: 1.200.000 đồng/đề cương.

b) Chỉ thị của UBND:

+ Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/đề cương.

+ Cấp huyện: 1.200.000 đồng/đề cương.

+ Cấp xã: 900.000 đồng/đề cương.

3- Chi công tác thẩm tra, thẩm định, góp ý:

a) Chi soạn thảo báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND:

+ Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh: 200.000 đồng/báo cáo.

+ Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND cấp huyện: 150.000 đồng/báo cáo.

b) Chi soạn thảo báo cáo thẩm định của cơ quan tư pháp:

+ Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo văn bản QPPL cấp tỉnh: 200.000 đồng/báo cáo.

+ Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp đối với dự thảo văn bản QPPL của UBND cấp huyện: 150.000 đồng/báo cáo.

c) Chi góp ý:

+ Góp ý của Phòng Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp huyện: 100.000 đồng/văn bản.

+ Góp ý của công chức Tư pháp - Hộ tích đối với dự thảo văn bản QPPL của cấp xã: 80.000 đồng/văn bản.

4- Chị Hội thảo, hội nghị:

Chi cho cá nhân tham gia, phục vụ các cuộc họp, hội thảo liên quan đến công tác xây dựng văn bản QPPL (lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; soạn thảo, chỉnh lý dự thảo, thẩm định, thẩm tra dự thảo):

+ Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày.

+ Cấp huyện: 40.000 đồng/người/ngày.

+ Cấp xã: 30.000 đồng/người/ngày.

5- Chi công tác tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo văn bản QPPL:

a) Theo phiếu lấy ý kiến hoặc đối tượng tham gia được thủ trưởng cơ quan chủ trì xây dựng văn bản duyệt:

- Văn bản QPPL của cấp tỉnh: 20.000 đồng/phiếu.

- Văn bản QPPL của cấp huyện: 15.000 đồng/phiếu.

- Văn bản QPPL của cấp xã: 10.000 đồng/phiếu.

b) Theo báo cáo đóng góp bằng văn bản:

Báo cáo đóng góp của các đơn vị được xin ý kiến, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm chi theo mức sau:

- Văn bản QPPL của cấp tỉnh: 100.000 đồng/báo cáo.

- Văn bản QPPL của cấp huyện: 70.000 đồng/báo cáo.

- Văn bản QPPL của cấp xã: 50.000 đồng/báo cáo.

6- Chi công tác tổng hợp, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo:

- Văn bản QPPL cấp tỉnh: 100.000 đồng/bản tổng hợp.

- Văn bản QPPL cấp huyện: 80.000 đồng/bản tổng hợp.

- Văn bản QPPL cấp xã: 60.000 đồng/báo cáo.

7- Tổng mức phân bổ kinh phí cho các nội dung chi nêu trên:

a) Cấp tỉnh:

- Chi cho xây dựng Nghị quyết, Quyết định: Không quá 5.000.000 đồng/văn bản.

- Chi cho xây dựng Chỉ thị: Không quá 2.000.000 đồng/văn bản.

b) Cấp huyện:

- Chi cho xây dựng Nghị quyết, Quyết định: Không quá 4.000.000 đồng/văn bản.

- Chi cho xây dựng Chỉ thị: Không quá 1.600.000 đồng/văn bản.

c) Cấp xã:

- Chi cho xây dựng Nghị quyết, Quyết định: Không quá 3.000.000 đồng/văn bản.

- Chi cho xây dựng Chỉ thị: Không quá 1.200.000 đồng/văn bản.

8- Các khoản chi khác phục vụ cho công tác xây dựng văn bản QPPL:

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 và các quy định của pháp luật hiện hành.

9- Đối với các văn bản QPPL có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực:

Tổng mức chi tối đa cho từng loại văn bản như sau:

- Đối với cấp tỉnh: Tổng mức chi không quá 7.000.000 đồng/văn bản.

- Đối với cấp huyện: Tổng mức chi không quá 5.000.000 đồng/văn bản

- Đối với cấp xã: Tổng mức chi không quá 4.000.000 đồng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.5.2008.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2008/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu112/2008/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực01/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2008/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 112/2008/NQ-HĐND16 mức chi xây dựng văn bản quy phạm Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 112/2008/NQ-HĐND16 mức chi xây dựng văn bản quy phạm Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu112/2008/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Công Ngọ
        Ngày ban hành11/04/2008
        Ngày hiệu lực01/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 112/2008/NQ-HĐND16 mức chi xây dựng văn bản quy phạm Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 112/2008/NQ-HĐND16 mức chi xây dựng văn bản quy phạm Bắc Ninh