Nghị quyết 113/NQ-CP

Nghị quyết 113/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016

Nội dung toàn văn Nghị quyết 113/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 2016


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thtướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016, tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong Điều kiện kinh tế thế giới và trong nưc gặp rt nhiu khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 đạt kết quả tích cực và toàn diện trên các mặt. Nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định. Lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn, cơ bản được bảo đảm. Thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào, lãi sut cơ bản n định. Dự trữ ngoại tệ đạt mức cao. Thị trường chứng khoán phát triển tích cực. Xuất khu hàng hóa tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực, Xuất nhập khẩu cân bằng và có xuất siêu. Hầu hết các ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành xây dựng. Khu vực dịch vụ, du lịch khởi sc. Môi trường đu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Niềm tin của thị trường, của xã hội tăng lên mạnh mẽ. Giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước tăng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tăng mạnh. Công tác xây dựng thể chế được chú trọng. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; lĩnh vực lao động, việc làm, xuất khu lao động, thực hiện chính sách người có công và các lĩnh vực xã hội khác có nhiều tiến bộ. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đi khí hậu và bảo vệ môi trường huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh quc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động; tình hình an ninh trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ gia tăng tội phạm được kim chế. Công tác đi ngoi và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực và đạt nhiu kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế và chỉ tiêu xuất khẩu không đạt kế hoạch đề ra; xuất khẩu vào ASEAN giảm. Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ thấp. Xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng còn nhiều thách thức. Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt đng và giải thể tăng. Công tác quản lý thị trường và thương mại biên giới còn một sbất cập. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phm chưa được xử lý triệt đ. Công tác khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường còn chậm. Quản lý thông tin truyn thông, an ninh, an toàn thông tin mạng còn nhiều hạn chế. Tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội trên một số lĩnh vực, địa bàn diễn biến phức tạp. Đời sng người dân còn khó khăn, nhất là vùng bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, bão lũ và sự cmôi trường biển.

Chính phủ yêu cầu các b, cơ quan, địa phương phát huy kết quả đạt được, khn trương khc phục hạn chế, yếu kém; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; thhiện quyết tâm hành động, đổi mới, sáng tạo, chủ động bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết về một snhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo Điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; tchức triển khai thực hiện quyết liệt, đng bộ thúc đy thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đu năm.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đu, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển động trong toàn hệ thống, mang lại hiệu quả thực chất, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Đchuẩn bị tốt các Điều kiện cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán năm 2017, các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị s 11-CT/TW ngày 20 tháng 11 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, Điều hành nhm bình n giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Công điện s2239/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lhội Xuân 2017.

2. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến đại biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết trước ngày 10 tháng 01 năm 2017; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2017.

Các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, thẩm quyền được giao chủ động giải quyết các kiến nghị của địa phương nêu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét những vấn đề vượt thẩm quyền. Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị của các địa phương nêu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương.

3. Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao đng, sức cnh tranh của nền kinh tế và Nghquyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Việc thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế tuy đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, thẩm quyền cn chủ động, sáng tạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ cụ thnêu trong Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị ln thứ 4 Ban Chấp hành trung ương khóa XII, Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội khóa XIV và Chương trình hành động của Chính phủ; khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động của bộ, cơ quan, địa phương mình để triển khai thực hiện Nghị quyết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2017.

- Các b, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các dự án Luật, pháp Lệnh cần ban hành mới hoặc sửa đổi, b sung đhỗ trợ cho tái cơ cấu kinh tế, đi mới mô hình tăng trưởng. Trên cơ sở đề xut của các b, cơ quan, Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cùng với đề nghị xây dựng Luật, pháp Lệnh năm 2018, Điều chỉnh Chương trình năm 2017.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyn nhm nâng cao nhn thức, tạo đng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đthực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cu lại nền kinh tế.

4. Về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị ln thứ 4 Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan, địa phương tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và đại biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 01 năm 2017.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động của bộ, cơ quan, địa phương mình đtriển khai thực hiện, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2017.

5. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quc gia; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017

Sau 03 năm triển khai Nghị quyết 19, môi trường kinh doanh của nước ta được cải thiện mạnh mẽ, tăng 9 bậc (từ vị trí 91/189 lên 82/190) với 5 chỉ số tăng hạng. Đây là mức cải thiện thứ hạng nhiều nhất kể từ năm 2008. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và hoan nghênh nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của một số bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua; ngày càng tin tưởng, kỳ vọng vào những giải pháp cải cách của Nghị quyết 19. Tuy thứ hạng môi trường kinh doanh của nước ta đã được cải thiện trên hu hết các chỉ tiêu nhưng chưa đạt trung bình ASEAN 4, thậm chí một schỉ tiêu chưa đạt trung bình ASEAN 6.

Đthúc đẩy mạnh mẽ việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả, chất lượng các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và đại biu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 01 năm 2017.

6. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về htrợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Qua hơn 06 tháng triển khai thực hiện, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 đã góp phn tạo dựng nim tin của cộng đồng doanh nghiệp vào cam kết về một Chính phủ kiến tạo, htrợ và thúc đy doanh nghiệp phát triển. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ký cam kết về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được ban hành. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết chậm được triển khai thực hiện.

Trong thời gian ti, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP; định kỳ báo cáo theo quy định để công khai kết quả thực hiện.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tng kết, đánh giá theo quy đnh, đồng thời đề xuất sửa đi, bsung Nghị quyết 35/NQ-CP nếu cần thiết, báo cáo Chính phủ vào quý II năm 2017.

7. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP và kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016

Các bộ, ngành trung ương, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và Công điện số 2144/CĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2017.

8. Về báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương năm 2016 và kết quả kiểm tra của Tổ công tác từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2016

Năm 2016, tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác theo dõi, đôn đc, kim tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã đi vào nnếp. Các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động, nghiêm túc hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, sau 05 tháng ktừ khi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ được thành lập, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao có chuyển biến rõ nét, số nhiệm vụ quá hạn giảm nhanh. Hoạt động của Tcông tác của Thủ tướng Chính phủ đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến việc tăng cường kỷ Luật, kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, Điều hành của bộ, cơ quan, địa phương. Nhiu bộ, cơ quan, địa phương cũng đã thành lập Tổ công tác đgiúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, đôn đc và kim tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong nội bộ cơ quan, địa phương mình. Tuy nhiên, một số bộ, cơ quan, địa phương vn chưa coi trọng đúng mức công tác theo dõi, đôn đc, kim tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nên vn còn tình trạng nhiệm vụ đquá hạn.

Chính phủ yêu cầu bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ Luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt chú trọng tổ chức thc hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác theo dõi, đôn đc, kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, công việc. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kim tra, đôn đc việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt là đi với một số lĩnh vực được dư luận quan tâm. Mở rộng kim tra, đôn đc việc tổ chức thực thi chính sách, pháp Luật và công tác chỉ đạo, Điều hành thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương.

9. Về công tác cai nghiện ma túy năm 2016, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới

Trước tình hình tội phạm ma túy và nghiện ma túy diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cu:

a) Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy ngày 23 tháng 12 năm 2016, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Nhận thức sâu sắc tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy gây ra hậu quả nghiêm trọng, cả hệ thng chính trị và toàn dân phải tích cực đu tranh, góp phn bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, chất lượng ging nòi.

- Xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, không được lơ là của các cấp ủy đảng, chính quyn; huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; trong mọi tình hung phải bảo đảm đủ kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy, tăng cường huy động thêm các ngun lực của trung ương, địa phương và xã hội.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành chương trình, kế hoạch hành động đtriển khai thực hiện tt công tác phòng, chng ma túy và cai nghiện ma túy, trong đó:

- Sử dụng đầy đủ kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ (không được chuyển mục đích sử dụng), b trí bsung ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác phòng chng ma túy và cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện nghiêm việc chuyển đi các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội (Trung tâm 06) trên địa bàn thành các Cơ sở cai nghiện, hoàn thành chậm nhất trong quý I năm 2017.

10. Về các báo cáo: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2016; công tác cải cách hành chính năm 2016; tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và đại biu tại Hội nghị của Chính phủ với địa phương, hoàn chỉnh và ban hành các báo cáo trên.

11. Về dự thảo Nghị định quy định, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 01 năm 2017.

12. Về dự thảo Nghị định quy định, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 01 năm 2017.

13. Về dự thảo Nghị định quy định, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp vi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 01 năm 2017.

14. Về dự thảo Nghị định quy định, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 01 năm 2017.

15. Về dự thảo Nghị định quy định, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 01 năm 2017.

16. Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp Lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, pháp Lệnh năm 2016

Với mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế theo tinh thần chủ đạo xuyên sut là nhanh chóng tháo gỡ các rào cản, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và đã đạt được một số tiến bộ nhất định. Trong năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đổi mới căn bản cách thức thảo luận và cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp Luật tại các phiên họp Chính phủ. Về cơ bản, các dự án Luật, pháp Lệnh đều được trình Quốc hội đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng. Tiến độ xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết đáp ứng kịp thời yêu cu công tác triển khai thi hành Luật, pháp Lệnh; ln đu tiên Chính phủ không đnợ đọng Nghị định. Tuy nhiên, tình trạng xin Điều chỉnh thời hạn trình dự án Luật vẫn còn nhiều; việc chấp hành kỷ Luật, kỷ cương trong xây dng và trình các dự án Luật, pháp Lệnh còn chưa nghiêm; việc gửi hsơ dự án Luật, pháp Lệnh đ thm tra và việc tiếp thu; chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, pháp Lệnh trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội vẫn chưa bảo đảm tiến độ.

Trong năm 2017, Chính phủ yêu cầu:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, tập trung ngun lực cho công tác soạn thảo và trình văn bản quy phạm pháp Luật.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất các dự án Luật, pháp Lệnh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi đđưa vào đề nghị xây dựng Luật, pháp Lệnh năm 2018 và Điều chỉnh Chương trình năm 2017 theo đúng quy định để Bộ Tư pháp trình Chính phủ xem xét, thông qua, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội. Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự án Luật, pháp Lệnh cần chủ động tăng cường phi hợp với các cơ quan có liên quan của Quốc hội ngay từ đu và liên tục trong suốt quá trình nghiên cứu, soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án Luật, pháp Lệnh; thực hiện nghiêm túc quy định dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chun bị và trình đng thời với dự án Luật, pháp Lệnh.

- Văn phòng Chính phủ chủ đng làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, Điều phối trong việc giải quyết những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo văn bản khi thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

- Bộ Tư pháp tập trung, nâng cao chất lượng công tác lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng Luật, pháp Lệnh hàng năm; chủ trì, phi hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; kịp thời tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các khó khăn, vướng mc trong xây dựng, ban hành văn bản.

17. Về việc thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và đề xuất biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tui trong thời gian tới

Chính phủ thống nhất tiếp tục thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đến hết quý I năm 2017. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khảo sát, đánh giá tình hình thực tế, đề xuất, báo cáo Chính phủ về biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại phiên họp thường k tháng 3 năm 2017.

18. Về dự thảo Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đi với y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chính phủ thống nhất quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất theo các mức: 30%, 70%, 100%.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 01 năm 2017.

19. Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị định s 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan khn trương tng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2017. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, giao Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn xây dựng dự thảo Nghị định sửa đi, bsung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong quý II năm 2017.

20. Về việc Điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Chính phủ thống nhất với báo cáo về việc Thủ tưng Chính phủ đã thay mặt Chính phủ cho phép Điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (bao gm cả tin lương) đi với 04 địa phương nêu trên trong tháng 12 năm 2016 theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

21. Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, Điều hành của Chính phủ, Thủ tưng Chính phủ năm 2016

Năm 2016 là năm chuyển tiếp nhiệm kỳ Chính phủ, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt là, tình hình thiên tai, thời tiết din biến phức tạp; hạn hán kéo dài ở min Trung, Tây Nguyên; xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long và gần đây miền Trung phải đối mặt với nhiều đợt lũ đặc biệt lớn, ảnh hưng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Song với quyết tâm cao, trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp đã tạo ra không khí mới, động lực mới, niềm tin và kỳ vọng vào công cuộc đi mới.

Trong chỉ đạo, Điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; tuân thủ Hiến pháp và pháp Luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyn hạn theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập th gn với đề cao trách nhiệm cá nhân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tquốc Việt Nam và các đoàn thtrong thực hiện nhiệm vụ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, Điều hành bộ máy hành chính thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo tinh thần phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, ly sự hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả chỉ đạo, Điều hành; tăng cường kỷ Luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; nỗ lực, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra, vừa giải quyết được những vấn đề trước mắt, vừa chủ động triển khai mục tiêu trung, dài hạn và đạt nhiều kết quả với nhiều dấu ấn quan trọng.

Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh, ban hành Báo cáo kim điểm công tác chỉ đạo, Điều hành năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ để các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu113/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2016
Ngày hiệu lực31/12/2016
Ngày công báo15/01/2017
Số công báoTừ số 53 đến số 54
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 113/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 113/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu113/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành31/12/2016
        Ngày hiệu lực31/12/2016
        Ngày công báo15/01/2017
        Số công báoTừ số 53 đến số 54
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 113/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 2016

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 113/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 2016

         • 31/12/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/01/2017

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/12/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực