Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 214/2015/NQ-HĐND Hỗ trợ cán bộ công viên chức lao động hợp đồng Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2013/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6483/TTr-UBND ngày 28/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra số 105/BC-HĐND ngày 06/12/2013 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp như sau:

- Đối tượng được hưởng: Cán bộ, công chức chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa, một cửa liên thông, Trung tâm Hành chính công) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp.

- Mức hỗ trợ: 300.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13/12/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Các quy định do các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ban hành trái với quy định này nay bãi bỏ.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh khóa XII;
- UB MTTQ và các Đoàn thể của tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Văn phòng và các Ban thuộc Tỉnh uỷ;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, PC3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu114/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu114/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành13/12/2013
        Ngày hiệu lực01/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh