Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2015/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản như sau:

1. Đối với Giấy phép do Trung ương cấp: Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản điều tiết 70% cho ngân sách trung ương, 30% cho ngân sách tỉnh.

2. Đối với Giấy phép do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp: Điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015./.

 


Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội;
- VP. Quốc hội;
- VP. Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT, VP);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TP;
- Phòng Công báo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu115/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu115/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành03/07/2015
        Ngày hiệu lực13/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản Hòa Bình

            • 03/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực