Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 364/2011/NQ-HĐND về miễn phí xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND miễn phí xây dựng Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2019/NQ-ND

Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 364/2011/NQ-HĐND NGÀY 18/3/2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC MIỄN PHÍ XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Phí và lệ phí năm 2015; Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu v biện pháp thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định s 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Phí và lệ phí; Quyết định s 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Th tướng Chính phủ bãi bỏ một s văn bản quy phạm pháp luật do Th tướng Chính phủ ban hành;

t đề nghị của UBND tnh tại T trình s 274/TTr-UBND ngày 06/8/2019; Báo cáo thm tra số 1021/BC-KTNS ngày 26/8/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết s364/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn phí xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 08/9/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thưng vụ Quốc hội; Chính ph;
-
UB: Kinh tế; Tài chính -Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Ki
m tra Văn bn QPPL-Bộ Tư pháp; Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ t
nh ủy; TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tnh; Đoàn ĐBQH tnh;
-
Đại biểu HĐND tnh; Các S, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Huyện
ủy, Thành y; HĐND; UBND các huyện, thành phố; TT Đảng y; HĐND; UBND các xã, phường, th trấn;
- Các Trung tâm: Th
ông tin; Lưu trữ LS tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Tứ 450b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Minh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu116/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2019
Ngày hiệu lực08/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND miễn phí xây dựng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND miễn phí xây dựng Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu116/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýBùi Minh Sơn
       Ngày ban hành28/08/2019
       Ngày hiệu lực08/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND miễn phí xây dựng Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND miễn phí xây dựng Sơn La

           • 28/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực